BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ VE KAPSAM


AMAÇ :


MADDE 1-) Bu yönetmeliğin amacı: Biga Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve İlçe Trafik komisyonu tarafından belirlenen güzergahlarda; Biga Belediyesi denetiminde yapılacak özel toplu yolcu taşımacılığının yasalara uygun olarak, belde halkının ve işletmecilerin ihtiyaç ve menfaatleri doğrultusunda yapılmasını sağlamaktır.
KAPSAM :
* MADDE 2-) (Belediyemiz Meclisinin 07.03.2005 tarih ve 2005/64 sayılı kararı ile değişik şekli) Bu yönetmelik: İlçe Trafik Komisyonu tarafından tespit edilecek güzergahlarda, Biga Belediyesi denetiminde faaliyet gösterecek özel toplu taşıma araçlarının(Otobüs, minibüs,dolmuş taksi ) çalışma şartlarını düzenler..
YASAL DAYANAK :
MADDE 3-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı kararı ile değişik şekli ) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin f fıkrası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan 11/06/2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 18/07/1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Trafik Yönetmeliği ile Belediyelere verilen yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR :
MADDE 4-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı kararı ile değişik şekli )
Bu yönetmelikte geçen;
BELEDİYE : Biga Belediyesini,
ENCÜMEN : Biga Belediyesi Encümenini,
MECLİS : Biga belediyesi Meclisini,
İŞLETMECİ : Otobüs, Küçük Otobüs ( Minibüs ) ve dolmuş taksi sahibini,
KOMİSYON : Biga İlçesi Trafik Komisyonunu,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
GÜZERGAHLAR-ÇALIŞMA RUHSATI-ÇALIŞMA DÜZENİ-İŞLETMECİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
-I-
TAŞIMA GÜZERGAHLARININ TESPİTİ :
“ GÜZERGAH (HAT) İHDASI-DEĞİŞTİRİLMESİ-ORTADAN KALDIRILMASI”
MADDE 5-)
a) Yeni Taşıma Güzergahı İhdası (Oluşturulması) : Mevcut veya yeni yapılacak imar planları doğrultusunda belde yerleşim ve ulaşım düzeninin gerekli kıldığı ihtiyaç ve belde halkının istekleri doğrultusunda, Belediye Başkanlığının teklifi ve ilçe trafik komisyonunun kararı ile yeni taşıma güzergahı veya güzergahları oluşturulabilir.
b) Taşıma Güzergahı Değişikliği :Taşıma güzergahlarında; çıkabilecek sorunlar, arz talep dengesindeki değişiklik, v.b sebeplerle, Biga Belediye Başkanlığının talebi ve ilçe trafik komisyonunun kararı ile mevcut taşıma güzergahında değişiklik yapılabilir.
c) Taşıma Güzergahının Ortadan Kaldırılması: İlçe İmar planlarında yapılabilecek değişiklikler sebebiyle belde yerleşim ve ulaşım düzeninde meydana gelecek değişiklik veya diğer sosyal ve ekonomik değişiklikler sebebiyle oluşacak trafik yoğunluğu mevcut güzergahtaki toplu taşımanın başka toplu taşım araçları ile yapılmasını daha uygun ve ekonomik hale getirdiğinde veya talep ortadan kalktığında, Belediye Başkanlığının talebi üzerine İlçe Trafik Komisyonunun kararı ile güzergahın kaldırılmasın karar verilebilir.
Çeşitli sebeplerle bir güzergahta sıkıntı doğması, (Belediye ve diğer kurumların çalışmaları sebebiyle veya geçici trafik yoğunluğu gibi sebeplerle) halinde Belediye Başkanlığı güzergahta geçici olarak değişiklik yapabilir.
GÜZERGAHLARDA ÇALIŞACAK ARAÇLARIN NİTELİĞİ, SAYISI VE DURAKLAR :
MADDE 6-)
a) Güzergahlarda Çalışacak Araçlar : Güzergahta yapılacak toplu taşıma; ihtiyacının gereklerine uygun olarak, otobüs, minibüs ve dolmuş taksi ile yapılır. Yeni güzergah oluşturulurken hangi tür araçla taşıma yapılacağına da İlçe Trafik Komisyonu karar verir.
b) Güzergahta Çalışacak Araç Sayısı : Biga Belediye Başkanlığı ve meslek odasının ortaklaşa yapacağı çalışma sonucu, Belediye Başkanlığının teklifi üzerine İlçe Trafik Komisyonunca belirlenir. Araç sayısı ihtiyaca göre aynı usulle azaltılıp, çoğaltılabilir.
c) Duraklar : Toplu taşıma yapılacak güzergahların başlangıç ve bitiş noktalarında araçların bekleme yapacağı durak yerleri ile toplu taşıma güzergahı üzerinde araçların yolcu indirip-bindireceği durak yerleri Belediye Başkanlığı teklifi üzerine İlçe Trafik Komisyonunca belirlenir. Durak yerleri ihtiyaç hissedildiğinde aynı usulle değiştirilir.
Çeşitli nedenlerden dolayı: taşıma güzergahındaki; araç sayısının yetersiz kalması, durak yerlerinin değiştirilmesinin gerekmesi durumunda, Belediye Başkanlığı geçici olarak araç tahsisi yapmaya ve durak yeri tespit etmeye yetkilidir.
-II-
TAŞIMA GÜZERGAHLARINDA ÇALIŞACAK İŞLETMECİLERİN TESPİTİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI
YETKİ :
MADDE 7-) Toplu Taşıma güzergahında çalışacak işletmecileri ve çalışma şartlarını belirleme, sözleşmedeki şartlara uygun çalışmayan işletmecilerin çalışma ruhsatı iptal edip İş (çalışma) sözleşmesini tek taraflı irade bildirimi ile feshetme, çalışma şartlarında değişiklik yapma, yetkisi Belediye Encümenine aittir.
USUL :
MADDE 8-) İlçe Trafik Komisyonunca belirlenen yeni hatlarda veya daha önce belirlenmiş olup araç sayısının arttırılmasına karar verilen hatlarda çalışmak isteyen işletmeciler çalışmak istediklerini beyan eden bir başvuru dilekçesini Belediye Başkanlığına verirler.
Başvurular,yönetmeliğe göre oluşturulacak komisyon tarafından incelenir. Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan işletmeciler belirlenir. Bu işletmecilere uygunluk belgesi verilir.
Başvuru sayısı güzergaha alınacak araç (İşletmeci sayısından) kontenjandan fazla ise; ruhsat verilecek işletmeciler kura usulü ile belirlenir.
Kura çekilişi ile belirlenen işletmeciler, çalışma ruhsat harcını yatırıp, belediye tarafından hazırlanan çalışma şartnamesi ve iş sözleşmesini imzalarlar. Bu işlemleri eksiksiz tamamlayan işletmeciye çalışma ruhsatı verilir.
İşletmeciler, yukarıdaki usule uygun olarak çalışma ruhsatı almadan güzergahta çalışmaya başlayamaz.
GÜZERGAHLARDAKİ ÇALIŞMA SİSTEMİ :
MADDE 9-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı Kararı değişik şekli ) Komisyon tarafından belirlenen hat ve güzergahlarda ki çalışma düzeni işletmecilerin bu yönetmeliğin 19. maddesine uygun olarak örgütlenmesi halinde işletmecilerin kurduğu birliğin görüşü alınarak (hareket saatleri, tatil ve mesai saatleri dışındaki çalışma şekli v.b)belediye tarafından sağlanır.
Belediye çalışma düzenini tespit etmeye ve değiştirmeye yetkilidir.
GÜZERGAHLARDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERİN BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER :
MADDE 10-) İlçe Trafik komisyonu tarafından belediye denetimli yeni özel toplu taşıma güzergahı (Hattı) oluşturulması veya mevcut güzergahlardaki araç sayısı arttırılması sebebi ile güzergahlarda çalışacak araç (işletmeci) kontenjanında artış olursa çalıştırılacak işletmeciler belediye tarafından tespit edilir.
Alınacak işletmeci sayısı ve İşletmecilerin yerine getirmesi gereken şartlar belediye ilan araçları ile kamuoyuna duyurulur.
Belediye Denetiminde özel toplu yolcu taşıması yapılacak güzergahlarda çalışmak üzere çalışma ruhsatı almak isteyen işletmeciler; aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayıp, başvuru dilekçesi ile birlikte belediye başkanlığına müracaat ederler.
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
MADDE 11-)
a) * ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı değişik şekli.)
Nüfus Cüzdanı Örneği, ( İşletmeci T.C. Vatandaşı olup, hak ehliyetine sahip gerçek kişiler işletmeci sıfatı ile çalışmak için başvuruda bulunabilirler. Tüzel kişilere çalışma ruhsatı verilmez. Başvuru işlemleri mevzuatımıza uygun yetkili temsilciler tarafından yürütülebilir. )
b) İkametgah Belgesi,
c) Sabıka Kaydı Belgesi, ( Ruhsat almak isteyen kişinin taksirli suçlar hariç sabıka kaydının bulunmaması gerekir.
d) Araç sahibine ait Ticari Araç Kullanma Belgesi Örneği,*( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. )
e) * ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile değişik şekli )
Oda kaydı belgesi.
g) Vergi Dairesi Kaydı Belgesi,
h) Araca ait ruhsat örneği,
i) Fotoğraf,
GÜZERGAHTA ÇALIŞTIRILACAK ARAÇTA BAŞVURU TARİHİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER :
MADDE 12-)
a) Araç 3 yaşından büyük olmayacaktır,
b) Aracın; karayolları trafik yönetmeliğinde belirtilen yolcu taşıma aracı şartlarını taşıdığına dair trafik muayene komisyon raporu,
c) Otobüslerin en fazla 23 koltuk, minibüslerin en fazla 14 koltuk, dolmuş taksilerin en fazla 6 koltuk kapasiteli olması zorunludur,
d) Araçların gece aydınlatması beyaz lamba ile yapılacaktır.
BAŞVURULARIN BELEDİYE TARAFINDAN İNCELENMESİ VE UYGUNLUK BELGESİ :
MADDE 13-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı kararı ile değişik şekli )Güzergahta çalışmak isteyenler tarafından yapılan başvurular; Belediye Başkanının Başkalığında, Mali Hizmetler Müdürü ve Zabıta Müdüründen oluşan komisyon tarafında incelenir. Başvuruları uygun görülen işletmecilere uygunluk belgesi verilir.
Uygunluk belgesi verilen işletmeci sayısı, güzergahtaki kontenjandan fazla olursa çalışma ruhsatı verilecek işletmeciler kura usulü ile belirlenir.
Kura Belediye Encümeni toplantısında, noter huzurunda yapılır.
RUHSAT İŞLEMLER :
MADDE 14-) Ruhsat almaya hak kazanan işletmeciye ruhsat işlemlerini tamamlaması için Belediye Zabıtası aracılığı ile tebligat yapılır. İşletmeci tebligat tarihinde itibaren 15 gün içinde ruhsat işlemlerini tamamlayıp ruhsatını almak zorundadır.
Belediye tarafından kabul edilecek mazereti olmaksızın 15 gün içinde ruhsat alma işlemlerini tamamlamayan işletmecinin ruhsat hakkı hiçbir işleme ve tebligata gerek kalmaksızın kendiliğinden düşer.
ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER :
MADDE 15-)
* 1) RUHSAT HARCI : ( Belediyemiz Meclisinin 01/03/2012 tarih ve 2012/39 sayılı kararı ile değişik şekli) İlk Ruhsat alınırken, 50.000,00 TL tutarında Ruhsat Harcı alınır. İşletmeci Çalışma Ruhsatını almak için bu harcı yatırmak zorundadır. Bu ruhsat harcı rakamını değiştirmeye Belediye Meclisi yetkilidir.
2) ŞARTNAMENİN İMZALANMASI : İşletmeci; belediye tarafından hazırlanmış olan özel toplu yolcu taşıma şartnamesini imzalamak zorundadır.
3) İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI : İşletmeci belediye tarafından hazırlanmış olan özel toplu yolcu taşıma sözleşmesini imzalamak zorundadır.
Yukarıdaki işlemlerin tümünü tamamlayan işletmeciye çalışma ruhsatı verilir. Yukarıdaki işlemeleri belediye tarafından kabul edilecek bir mazereti olmadan 15 gün içinde tamamlamayan işletmeciye çalışma ruhsatı verilmez.
ÇALIŞMA RUHSATI :
* MADDE 16-) (Belediyemiz Meclisinin 01/03/2012 tarih ve 2012/39 sayılı kararı ile değişik şekli) Çalışma Ruhsatı araca değil araçla birlikte İşletmeciye verilir. Çalışma Ruhsatı araçla birlikte devredilebilir. Bu işlem çalışma ruhsatını devretmek ve devralmak isteyenlerin yazılı müracaatları, Belediye Encümeninin kabulü ve bu Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat Harcının Belediyeye ödenmesi ile gerçekleşir. Müracaatta 11. Maddedeki belgeler istenir.
Birinci derecede akraba devirleri ( Anne, Baba, Eş ve Çocuklar ) Belediye Başkanının onayı ile yapılır. Akraba devirlerinden Bu Yönetmeliğin 15. maddesinin 1. fıkrasında gösterilen Ruhsat Harcı Alınmaz.
Çalışma Ruhsatları 1 (bir) yıl geçerlidir. Yönetmelik, şartname ve sözleşme şartlarına uygun çalışan ve her Yıl ocak ayı sonuna kadar ruhsatını vize ettiren işletmecinin çalışma ruhsatı kendiliğinden 1 yıl daha geçerlilik kazanır.
Yönetmelik,şartname ve sözleşme şartlarına aykırı davranan, ruhsat harcını yatırıp ruhsatını vize ettirmeyen işletmecinin ruhsatı belediye encümeni tarafından iptal edilir.
ÇALIŞMA RUHSATI ALMIŞ OLAN İŞLETMECİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR :
MADDE 17-) işletmeciler güzergahta çalışan araçlarının aşağıdaki şartlara uygunluğunu sağlamak ve devamını sağlamakla yükümlüdürler.
a-) Araçlar servislerde en fazla 8 yaşına kadar kullanılacaktır.
b-) İşletmeciler özel servis olarak başka kişi, kurum ve kuruluşlara bağlanamaz.
c-) Araçların uygun olan ve Belediyece gösterilen yerlerine; Belediye amblemi ile BİGA BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI yazılacaktır.
d-) Aracın sağ ve sol yanlarına Ruhsat numarası yazılacaktır.
e-) Araç üzerine reklam alınması Belediyenin iznine tabidir. Eğer izin verilir ise İlan ve Reklam Ücretinin % 50 si Belediyeye ödenir.
f-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/ 37 sayılı kararı ile değişik şekli ) Araçlar Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu ile bu kanunlardaki yetkiye istinaden çıkarılan Yönetmeliklerdeki şartlara uygun durumda bulunacak, araçta her türlü (zincir, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, reflektör v.b) alet ve edevat bulunacaktır.
g-) Araçların içine ve dışına gereksiz hiçbir yazı yazılmayacaktır. (Deyim, atasözü, çocuk ismi v.b. gibi)
h-) Aracın arızalanması halinde, araç sahibi durumu Belediyeye bildirip izin alır ve aracın tamiri tamamlandığında durumu Belediyeye bildirerek çalışmaya döner.
ı-) ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile değişik şekli )
İşletmeci hatta kullandığı aracı değiştirmek istediği takdirde, Belediyeden izin almak zorundadır. Aracı değiştirdikten sonra yeni araç toplu taşımaya uygunluğunu gösterir belgeyi ve ruhsatın fotokopisini Belediyeye vermek zorundadır.
i-) ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 13 sayılı kararı ile değişik şekli ) Aracı işletmecinin kendisi kullanabileceği gibi sigortalı şoförde kullanabilir. İşletmeci aracı kullanacak kişide aranan yasal vasıflara haiz değilse mutlaka yeter sayıda sigortalı şoför çalıştırmak zorundadır.
1-) Çalışacak şoförün niteliklerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. maddedeki niteliklere haiz olması,
2-) Çalışma ruhsat sahibi araçta kendisi çalışmayıp şoför çalıştıracak ise; şoför çalıştıracağına dair dilekçeyi ve şoföre ait Sosyal Güvenlik Kaydı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan İşe Giriş Bildirgesi, B-C-D-E sınıfı ehliyet fotokopisi, Pisikoteknik Değerlendirme Belgesi, İkametgah Belgesi ve 1 adet fotoğraf getirecektir.
3-) Asıl Ruhsat Sahibinden istenen belgeleri getirmek zorundadır.
4-) Çalışma Ruhsatı aldığı tarihte Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. maddesindeki vasıfları taşıyan ruhsat sahibi, daha sonra bu vasıfları kaybettiği takdirde aracı kullanmayacak ve bu durumda yukarıda belirtilen şartlarda şoför çalıştıracaktır. Ruhsat sahibi yukarıda belirtilen hükme ihtara rağmen uymadığı takdirde çalışma ruhsatı iptal edilir.
j-) Taşıma ücretlerini gösterir liste araç içinde bir yere görünür şekilde asılacaktır.
k-) Araca iniş ve binişler sağ taraftan olacaktır.
l-) Araçların rengi; Minibüslerin rengi turuncu, sarı, beyaz dolmuş taksilerin ise sarı, lacivert olacaktır.
m-) Araçlar Biga Belediyesi amblem ve işaretlerini taşıdığından, çalışma saatleri dışında normal park yerleri ve araç sahibinin konutu dışındaki yerlere park edilemez. Genel ahlak ve adaba aykırı şekillerde meskun mahal ve meskun mahal dışında kullanılamaz. Bu şarta aykırı davranışın tespiti durumunda Çalışma Ruhsatı iptal edilir.
n-) Araçlar LPG li olamaz. LPG li yapıldığı tespit edilirse Çalışma Ruhsatı iptal edilir.
o-) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 148. maddesinde sayılan tehlikeli maddelerin araçlarda bulundurulması, yolcu beraberinde taşınması yasaktır. Bu yasağa uyulmadığının tespiti halinde Çalışma Ruhsatı iptal edilir.
p-) Araç içinde teyp, radyo çalınması yasaktır.
ARAÇ SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR :
MADDE 18-) Araç sahipleri aşağıdaki şartlara uymak zorundadır.
a-) İlçe Trafik Komisyonunca belirlenen hat ve güzergahlarda Belediye Denetimli olarak çalışacak araçlar, Komisyonca belirlenen hatlarda çalışmak, belirlenen duraklarda indirme – bindirme yapmak ve belirlenen yerlerde bekleme yapmak zorundadır.
b-) Araç sürücülerinin kıyafetleri her zaman temiz, tertipli ve tıraşlı olacaklardır.Gerek görüldüğünde ve işletmeciler ile alınacak ortak karar ile tek tip kıyafet de giyilebilir.
c-) 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’ un 2 maddesi gereğince toplu taşıma araçlarında tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasak olduğundan, araçları kullananların da seyir esnasında sigara içmeleri yasaktır.
d-) Araçlarda muavin veya değnekçi bulundurulamaz.
e-) İçkili olarak araç kullanılamaz. Tespiti halinde derhal Çalışma Ruhsatı iptal edilir.
İŞLETMECİLERİN ÖRGÜTLENMESİ :
MADDE 19-) İşletmeciler yürürlükte bulunan MEVZUATA uygun olmak şartıyla dernek veya kooperatif şeklinde örgütlenebilirler. Bu örgütlenme sağlanmamış ise kendi aralarından bir temsilci seçip bunu Belediyeye bildirirler. İşletmecilerin kurallara aykırı davranışlarından veya uygulamalar sonucu doğabilecek sorunların giderilmesi yönünde temsilciye bildirilen istek ve talimatlar tüm işletmecilere bildirilmiş sayılır.
ÜCRET TARİFESİ :
* MADDE 20-) (Belediyemiz Meclisinin 07.03.2005 tarih ve 2005/64 sayılı kararı ile değişik şekli) Taşıma Ücret Tarifeleri 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunun 3741 sayılı Kanunun 28. maddesi ile değişik 125. maddesi gereğince tanzim olunur. Toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ettirilmeleri ilgili yasa ve yönetmelikler hükümleri gereğince, belirlenen şahıslara , bu hizmetlerden ücretsiz yararlandırılmaları konusunda, Belediyece verilecek belgelere istinaden iş bu şahıslardan ücret alınmayacaktır. İşletmecilerin ücret tarifesi uygulamasında buna uyması zorunludur.
ARAÇ SAHİBİNİN VEFATI :
MADDE 21-)
* ( Belediyemiz Meclisinin 07.02.2006 tarih ve 2006/14 sayılı kararı ile değişik şekli ) Ruhsat sahibinin vefatı durumunda çalışma ruhsatı mirasçılarına intikal eder. Ruhsat hakkının devamı için mirasçıların 180 gün içinde Belediyeye başvurarak gerekli işlemleri yaptırmak zorundadır. Bu sure ruhsat sahibinin vefat tarihinden itibaren başlar.
Özellikle, Çalışma Ruhsatı aracı bizzat kullanılabilecek şahsa verilebileceğinden, mirasçıların ruhsatı yasal mirasçılardan hangisine devredecekleri konusunda anlaşmaları, ruhsatı üzerine alacak mirasçıyı yazılı olarak Belediyeye bildirmeleri gerekir.
Çalışma ruhsatını alacak kişi Yönetmelikte başvuru dilekçesine ekli olarak istenen belgeleri belediyeye verip, ruhsat harcını yatırarak, şartnameyi ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
* ( Belediyemiz Meclisinin 07.02.2006 tarih ve 2006/14 sayılı kararı ile değişik şekli ) Mirasçılar yukarıda belirtilen yükümlülükleri 180 gün içinde yerine getirmediği takdirde, Belediye Encümeni başka bir işlem ve karara gerek kalmadan Çalışma Ruhsatının iptaline karar verir.
ARIZA VE HASARLAR :
MADDE 22-) Araçların her türlü bakım ve arıza masraf ve sorumluluğu işletmeciye aittir. İşletmecilerin veya geçici olarak aracı kullanabilecek şoförlerin kusur ve kasıtları sonucu oluşacak hasarlar ve zararlar ile 3. kişilere karşı verecekleri (maddi ve manevi zararlar) hasar, cezai sorumluluklar ile tazminatlardan işletmeciler sorumludur. Bu konuda Belediye sorumlu tutulamaz. Tüm İşletme giderleri Ruhsat sahibine aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
DENETİM :
MADDE 23-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı kararı ile değişik şekli ) Toplu taşıma araçları ve araç personelinin yönetmelik hükümlerine göre denetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünce yapılır.
Denetim ile ilgili tutanaklar Mali Hizmetler Müdürlüğünce tarafından düzenlenir.
İHTİLAF KOMİSYONU :
MADDE 24-) Bu komisyon 5 (Beş) kişiden oluşur. Bu Komisyona Belediye Başkanı veya yerine atayacağı bir Komisyon Başkanı ile yine Belediye Başkanı tarafından seçilecek 2 adet memur ile İşletmecilerin kendi aralarından seçeceği iki kişiden oluşur. Komisyon kararları çoğunlukla alınır ve kesindir. Bu Komisyon Toplu taşıma aracı işletmecilerinin kendi aralarında veya Belediye ile doğacak ihtilafları görüşür ve bir çözüme kavuşturur.
TAŞIT ARAÇLARI İŞLETME RUHSATI HARCI :
MADDE 25-) Toplu taşıma araçlarından alınacak Taşıt Araçları İşletme Ruhsat Harcı Belediye Meclisince tespit edilir. Bu harç her ayın sununa kadar belediyeye ödenecektir. Zamanında yatırılmayan harçlar için 6183 sayılı yasa hükümlerine göre Gecikme Zammı uygulanır. İki aylık harç yatırılmadığında Çalışma Ruhsatı iptal edilir.
DURAKLAR VE HAREKET SAATLERİ :
MADDE 26-) İlçe Trafik Komisyonunca ve Belediyece belirlenen ilk kalkış yerleri ile araçların ilk kalkış noktalarındaki araç bekleme yerleri, hat ve güzergahların dışına çıkılması, durak olmayan yerlerde yolcu indirilmesi veya bindirilmesi, duraklarda bekleme yapılması yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak ceza verilmesi işlemi uygulanır.
CEZA İŞLEMLER :
* MADDE 27-) (Belediyemiz meclisinin 07.03.2005 tarih ve 2005/64 sayılı kararı ile değişik şekli) İş bu yönetmelik hükümleri ile işletmeciler ve belediye arasında akdedilecek çalışma sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket eden işletmeciler hakkında uygulanacak cezai işlemler çalışma sözleşmesinde belirlenir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER :
MADDE 28-) Biga Belediye Meclisinin 14.06.1991 tarih ve 126 Sayılı Kararı ile kabul edilerek 01.07.1991 tarihinden itibaren yürürlükte olan “BİGA BELEDİYESİ HALK OTOBÜSLERİNİN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” yürürlükten kaldırılmıştır.
EK MADDE :1 ( Belediyemiz Meclisinin 08/09/2011 tarih ve 2011/92 sayılı kararı ile ilave şekli )
Belediyemizce 08/03/2010 tarih ve 147 sayılı yazı ile teklif edilip, Biga İlçe Trafik Komisyonunun 28/05/2010 tarih 2010/50 sayılı kararı ile kabul edilen, Çanakkale İl Trafik Komisyonunun 18/06/2010 tarih ve 2010/66 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı ile onanan Biga - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağaköy Prof.Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağaköy Prof.Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi-Biga güzergahında Biga Belediyesi Denetiminde taşıma yapacak Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin tespiti, çalıştırılacak araçlarda başvuru tarihinde ve devamında bulunması gereken özellikler, işletmecilerden istenecek belgeler ve başvuru şekli, çalışma ruhsatı verilmesi, taşıma ücretinin tespiti ile ilgili uygulanacak hükümler aşağıda tespit edilmiş olup, bu hükümler sadece bu hatta faaliyet gösteren işletmeciler için geçerlidir.
Yeni oluşturulan bu güzergahta taşıma yapacak Özel Halk Otobüsü işletmecileri ile ilgili bu ek maddede düzenleme bulunmayan hallerde ve Biga Belediyesi Denetiminde diğer hatlarda halen taşımacılık yapan Özel Halk Minibüsü işletmecileri hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır.
Biga Belediyesi Denetiminde diğer hatlarda halen taşımacılık yapan Özel Halk Minibüsü işletmecileri bu ek madde hükümlerinden faydalanma talebinde bulunamazlar.
1- İŞLETMECİLERİN TESPİTİ :
Güzergahta çalışmak üzere toplam 38 adet işletmeciye çalışma ruhsatı verilecek olup;
a- Çalışma Ruhsatı verilecek 28 (yirmi sekiz) işletmecinin tespiti:
S.S.38 nolu Ağaköy Seyahat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine üye olup, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağaköy Prof.Dr.Ramazan Aydın Yerleşkesi-Biga arasında fiilen taşımacılık yapan otobüs sahiplerine ( bu ek maddedeki şartları yerine getirenlere) verilecektir.
Şartları yerine getirmeyenlere 30 gün süre verilecek bu süre zarfında da şartları yerine getirmeyenlere çalışama ruhsatı verilmeyecektir. Bu sebepten doğan açık kontenjana ek maddenin 1-b- fıkrasındaki hükme göre işletmeci alınacaktır.
b-Çalıma ruhsatı verilecek diğer 10 ( on ) işletmecinin tespiti :
Biga Belediye Encümenince Yönetmeliğin genel hükümlerindeki vasıfları taşıyan işletmeciler arasından tespit edilecektir.
c-Bu güzergahta (hatta) ihtiyaç sebebi ile ek kontenjan açılması halinde; işletmeci Biga Belediye Encümeni tarafından tespit edilecektir.
2-ÇALIŞTIRILACAK ARAÇTA BAŞVURU SIRASINDA VE DEVAMINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
a-Araç, başvuru sırasında 11 yaşından büyük olmayacaktır.
b-Otobüsler 27 koltuk kapasiteli olacaktır.
c-Araçlar servislerde en fazla 15 yaşına kadar kullanılacaktır.
Bu fıkrada hüküm olmayan haller de araçta bulunması gereken özellikler hakkında Yönetmeliğin genel hükümleri uygulanır.
3-İŞLETMECİLERDEN İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ :
İşletmeciler Yönetmeliğin 11.maddesinde ve bu ek maddenin 2.bendinde (Araçta bulunması gereken özellikler) belirtilen evrakları işletmeci olarak çalışmak istediklerini belirtir dilekçeye ekleyip, Dilekçeyi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir.
Başvurular Belediye Başkanının Başkanlığında Mali Hizmetler Müdürü ve Zabıta Müdürü’nden oluşacak komisyon tarafından incelenip, Belediye Encümenine sunulacaktır. Başvuruları uygun görülen işletmecilere uygunluk belgesi verilecektir. Bu belgeyi alan işletmeciler ruhsat harcını Belediyeye yatırıp, Şartname ve İş Sözleşmesini imzaladıktan sonra kendilerine çalışma ruhsatı verilecektir.
4-ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ :
a- RUHSAT HARCI :
aa- S:S:38 Nolu Ağaköy Seyhat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif üyesi olan ve bu hatta hale fiilen yolcu taşıyan otobüs sahiplerinden işletmeci olarak çalışmak isteyip yukarıda belirtilen şartları yerine getirenlerden 1.000,00 TL Ruhsat Harcı alınır. Ruhsat Harcı bedeli 4 eşit taksitle ödenir.
Daha sonraki başvurularda Özel Yolcu Taşıma Şartnamesi ve iş sözleşmesi imzalanmadan önce 20.000,00 TL Ruhsat Harcı alınır. Ruhsat Harcı peşin ödenir taksitlendirilemez.
bb- Yönetmeliğin 16.maddesindeki usule göre devir halinde yeni işletmeciden Özel Toplu Yolcu Taşıma Şartnamesi ve İş Sözleşmesi imzalanmadan önce 20.000,00 TL Ruhsat Harcı alınır. Ruhsat harcı peşin ödenir taksitlendirilemez.
b- ŞARTNAMENİN İMZALANMASI
İşletmeci Belediye tarafından hazırlanmış olan Özel Toplu Yolcu Taşıma Şartnamesini imzalamak zorundadır. Aksi halde çalışma ruhsatı verilmez.
c- SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
İşletmeci Belediye tarafından bu hattın özelliklerini nazara alınarak hazırlanmış olan Özel Toplu Yolcu Taşıma Sözleşmesini imzalamak zorundadır. Aksi halde çalışma ruhsatı verilmez.
Başvurusu uygun bulunup, yukarıdaki şartları yerine getiren işletmeciye çalışma ruhsatı verilir.
5- TAŞIMA ÜCRETİ :
Başlangıç taşıma ücreti : 1,20 TL dir. Devamında taşıma ücreti Yönetmeliğin 20.maddesindeki usule göre belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 1-) Bu yönetmeliğin çıktığı tarihe kadar Biga Belediyesine bağlı olarak çalışan Özel Halk Minibüsü sahiplerinin hakları saklıdır.
YÜRÜRLÜK :
MADDE 29-) Bu Yönetmelik Belediyemiz Meclisinin 07.02.2005 tarih ve 2005/57 sayılı kararı ile onanmış olup, 3011 Sayılı resmi Gazete de Yayınlanacak olan Yönetmelikler Hakkındaki Kanunun 2. maddesi hükümleri gereğince mahallinde çıkan gazete ve diğer yayın organları ile ilanından sonra yürürlüğe girer.
YÜRÜTME :
MADDE 30-) Bu Yönetmelik Biga Belediye Başkanı ve Encümeni tarafından müştereken yürütülür.


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.