İ                 L                A               N

 

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezi Zemin Katında mevcut 13 adet işyerinin satışı yapılacaktır.

    Gayrimenkullerin satışına dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri   hükümleri  gereğince  açık  teklif   usulü   arttırma  suretiyle  07/12/2017 Perşembe  günü   Saat:10.00 ‘da  başlamak  üzere  aşağıda yazılı  sıraya göre  birbirini  takiben  Belediyemizde  müteşekkil  Encümen  huzurunda yapılacaktır.

    Söz konusu işyerlerinin Tahmin edilen(muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici Teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.

 

                      Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

 

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Bağımsız Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Pay/Payda

Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

İstiklal

128/45

49

27,40

İşyeri

81/25360

 180.000,00TL

 5.400,00TL

2

İstiklal

128/45

50

27,40

İşyeri

81/25360

 180.000,00TL

 5.400,00TL

3

İstiklal

128/45

52

27,40

İşyeri

81/25360

 180.000,00TL

 5.400,00TL

4

İstiklal

128/45

53

27,40

İşyeri

81/25360

 180.000,00TL

 5.400,00TL

5

İstiklal

128/45

116

22,20

İşyeri

110/25360

 170.000,00TL

 5.100,00TL

6

İstiklal

128/45

111

16,00

İşyeri

120/25360

 130.000,00TL

 3.900,00TL

7

İstiklal

128/45

118

14,30

İşyeri

70/25360

 130.000,00TL

 3.900,00TL

8

İstiklal

128/45

123

14,30

İşyeri

70/25360

 130.000,00TL

 3.900,00TL

9

İstiklal

128/45

117

12,70

İşyeri

65/25360

 120.000,00TL

 3.600,00TL

10

İstiklal

128/45

124

12,70

İşyeri

65/25360

 120.000,00TL

 3.600,00TL

11

İstiklal

128/45

109

13,10

İşyeri

65/25360

 110.000,00TL

 3.300,00TL

12

İstiklal

128/45

110

13,10

İşyeri

65/25360

 110.000,00TL

 3.300,00TL

13

İstiklal

128/45

44

12,60

İşyeri

33/25360

 100.000,00TL

 3.000,00TL

 

 • Gayrimenkullerin satışına dair İhale Şartnameleri her gün mesai  saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir veya ücretsiz alınabilir.  

  

 • İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,
 • İkametgah belgesi,
 • Nüfus Cüzdan örneği,
 • Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,
 • Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2017 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge(oda kayıt belgesi),
 • Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 • Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,
 • Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,
 • Belediyemize ait yapılandırma dâhil borcu olmadığına dair yazı.

 

 • Satış ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde  belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına  dair  makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz  Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler  ihaleye iştirak  için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince   hazırlayacakları   tekliflerini    ihale  saatinde   ulaştırmak şartıyla  posta ile de gönderebilirler.

   İlan Olunur.            


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.