BİGA BELEDİYESİ OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ

 

 

AMAÇ   :

 

MADDE 1Bu Yönetmeliğin amacı Belediye yurtdışı ve şehirler arası otobüs terminalinin yönetmeliğini düzenlemektir.

 

MADDE 2-  Bu yönetmelik Belediye yurtdışı ve şehirlerarası otobüs terminalinin yönetimi için gerekli olan kuruluşun otobüs acentelerinin ve terminal dahilinde yolcuların uyacakları kurallar ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

 

YASAL DAYANAK  :

 

MADDE 3- Bu yönetmelik 1580 sayılı Belediye Kanununun 19/2 ve 83/6. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

MADDE 4- Biga Belediyesi Oto Garajı Biga Belediye Başkanının görevlendireceği Zabıta Memurları ve yeteri kadar yardımcı hizmetler personeli tarafından yönetilir.

 

MADDE 5- Biga Belediye Otobüs Terminalinin yönetimini sağlayacak Belediye Zabıta memurlarının görevleri şunlardır.

 • Terminali yönetmek,
 • Terminalin genel disiplinini sağlamak,
 • Personelin eğitimini, kılık kıyafetinin düzgünlüğünü ve mesai saatlerine uymalarını sağlamak,
 • Kuruluşu 24 saat görev yapacak şekilde düzenlemek,
 • Belediye Başkanının emirlerini, genelgelerini uygulamak,
 • Otobüslerin geliş gidiş saatlerini kontrol etmek,
 • Günün her saatinde terminal alanının temiz tutulmasını sağlamak,
 • Terminaldeki acentelerle işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak terminalin genel işleyişi için gerekli tedbirleri almak,
 • Acenteler arasında haksız rekabete yol açabilecek uygulama ve davranışlara mani olmak,

10-Terminal içinde yük nakline ( hamallık) ilişkin hizmetleri

           düzenlemesi hamalların kıyafetlerini, çalışma saatlerini tespit  etmek, Tarifeye               uygun ücret almalarını ve disiplini sağlamak,

11-Terminale yolcu getiren ve yolcu alan taksi ve dolmuşların            çalışmalarını dü-      zenlemek, kendilerine ayrılan sahada park etmelerini ve tespit edilen tarifeye      uygun ücret almalarını  sağlamak ve kontrol etmek,

 • Terminalde bulunan büfe, lokanta, hediyelik eşya vb. satan işyerlerinin çalışma düzenlerini, temizliklerini, fiyat tarifelerini kontrol etmek,
 • Terminalde herkes tarafından görülebilecek yerlere yolcuların terminal içinde ve otobüste uyacakları kuralları gösterir levha asmak,
 • Yolcuların emanet eşyaları için terminal dahilinde emanet deposu açmak ve işletmek,

 

ACENTELERİN GÖREVLERİ

 

MADDE 6- Acentelerin görevleri şunlardır.

 • Yolcu ve yük taşıma işlemlerini karşılıklı saygı ve hukuk kurallarına göre düzenlemek,
 • Otobüslerin trafik kurallarına ve yönetmelik esaslarına göre hazırlamak,
 • Yolcuların seyahat, şoför yardımcısının ( Hizmetli ) yönetim ve davranışları aracın bakım ve temizliği konularındaki şikayetlerini dinleyerek gereken tedbirleri alma,
 • Yönetici hariç diğer çalışanlara işletmenin tespit edeceği amblemi ile numara ihtiva eden kıyafet giydirmek,
 • Yazıhaneye ticari unvanlarını gösterir birer tabela asmak,
 • Otobüslerin ön ve arka tarafına firma adına ve amblemini yazdırmak,
 • Peronlara otobüslerin gideceği yerleri, hareket saatini gösteren levha asmak,
 • Otobüs seferlerini her şoförün işe başlamasından itibaren 24 saatlik süre içinde fiilen toplam olarak 9 saatten sürekli olarak 5 saatten fazla çalıştırılmaması esasına göre düzenlemek,
 • Otobüslerde karayolları, trafik kanunu ön görülen ilk yardım malzemeleri bulundurulmasını sağlamak,

10-Otobüslerde her yolcunun 20 kg. kadar olan yükünü ücretsiz                                 taşımak, bunlara acente adı yazılı bagaj etiketi yapıştırmak,

11-Otobüse parlayıcı, patlayıcı, bulaşıcı, akıcı kötü kokuları yayıcı         nitelikte         eşya ve yük almamak,

 • Yazıhanelerde kasabamıza ait önemli telefon numaralarıyla otel adreslerini gösterir liste bulundurmak,
 • Yolcuların biletlerinde yazılı mahale kadar götürülmelerini sağlamak,
 • Otobüsleri perona hareket saatlerinden yarım saat evvel getirmek, tam ve vaktinde hareket ettirmek,
 • Terminal içinde gösterilen yerin dışında herhangi bir yerinde bilet kesmemek, yazıhanesi olmayan otobüse yolcu vermemek,
 • Otobüs hareket ettikten sonra, yolcu almak, yolcu indirmemek,
 • Terminal içinde ve dışında yolcu sağlamak amacıyla, çığırtan, değnekçi, simsar vb. personel çalıştırmamak,
 • Terminalde ayrılan yerin dışında otobüs bakım ve onarımı yapmamak, otobüs temizlememek,
 • Yazıhane ve peronları temiz tutmak,
 • Yolcu ve 11. fıkra dışında kalan yük taşıma ücretlerini gösterir bir tarifeyi herkes tarafından kolaylıkla görülecek ve okunacak bir yere asmak.

 

ACENTELERİN SORUMLULUĞU

 

MADDE 7Acenteler terminalin genel işleyişinden yolcu ve yük taşımasından ve 9. fıkrada belirtilen görevlerin yürütülmesinden garaj zabıta memuruna karşı sorumludur.

 

YOLCULARIN UYACAĞI ESASLAR

 

MADDE 8-  Yolcular Belediye Başkanlığının koyacağı esaslara uyarlar.

 • Perona hareket saatinden 15 dakika önce gelerek otobüs görevlilerine bilet kontrolü yaptırmak, acente adı yazılı etiket alarak yük teslim etmek,
 • Biletinde gösterilen numaralı koltuk dışında başka koltuğa oturmamak,
 • Terminal içinde herhangi bir yere trafiği aksatacak şekilde yük bırakmamak,
 • Terminal ve otobüs içinde gürültü yapmamak, yerleri kirletmemek, terminalde ve otobüslerde diğer yolcuları rahatsız edici davranışlarda bulunmamak.

 

BELGELER HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER

 

BİLET

 

MADDE 9- Biletlerde şu bilgiler bulunur.

 • Acentenin unvanı ve adresi,

 

 • Otobüsün gideceği yer, hareket tarihi ve saati,
 • Yolcunun gideceği yer,
 • Acenteden verildiği tarih ve saat, koltuk numaraları,
 • Yolcunun adı soyadı,
 • Bilet ücreti,
 • Bileti tanzim edenin adı ve soyadı,
 • Aktarmalı seyahatlerde aktarmanın yapılacağı yer, tarih, saat ve koltuk numarası,

BİLET DOLDURULMASI

 

MADDE 10-  Biletler kurşun kalemle doldurulmaz. Mükerrer satılan biletlerde ilk önce kesilen bilet geçerlidir.

 

BİLET İADESİ

 

MADDE 11- Hareket saatinden an az 12 saat önce iade edilen bilet bedelinin tamamı, en az bir saat önce iadelerin yarı bedeli yolcuya iade edilir.

 

MADDE 12- Manifesto iki nüsha olarak düzenlenir, ve aşağıdaki bilgileri ihtiva eder,

 • Oturma planı üzerinde koltuk numaraları karşısına yolcunun adı soyadı ve biletin verildiği gün ve saat,
 • Otobüsün plakası, hareket saati, gideceği yer,
 • Yönetici veya bilet vermekle görevli acente memurunun adı, soyadı ve imzası.

CEZA HÜKÜMLERİ

 

MADDE 13- Bu yönetmelikte belirtilen yasaklara uymayanlara Belediye Encümeni tarafından kararlaştırılan tembihnamelere  uygun olarak kapatma ve para cezaları uygulanır.

 

MADDE 14- Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilerek mahallinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 15- İş bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.