Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri Hakkında Duyuru

Biga Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri Hakkında

Kamuoyu Duyurusu

         Asansörlerin periyodik kontrollerine ilişkin usul ve esaslar, 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile belirlenmiş bulunmaktadır. İlgili yönetmelik gereği, ilçemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin yapılması maksadıyla 20/07/2022 – 20/07/2026 tarihlerini kapsayan 4 (dört) yıllık dönem için, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A Tipi Muayene Kuruluşlarından olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile İdaremiz arasında Asansör Muayene İşbirliği Protokolü imzalandığı kamuoyuna duyurulur.

İlçemiz sınırları içerisindeki asansör periyodik kontrollerinde, protokolün yürürlük tarihinden itibaren 2022 yılı sonuna kadar A tipi muayene kuruluşu tarafından aşağıda yer alan taban ücretler uygulanacaktır. İlgili İdare Payı (İİP), tabloda belirtilen periyodik kontrol ücretinin %10’u oranında uygulanacaktır.

BAKANLIK TARAFINDAN YAYIMLANAN ASANSÖRLER İÇİN PERİYODİK KONTROL ÜCRET ÇİZELGESİ (2022)

DURAK SAYISI

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

30<

TABAN ÜCRET

(387+İİP+KDV)

(438+İİP+KDV)

(515+İİP+KDV)

(618+İİP+KDV)

(720+İİP+KDV)

(823+İİP+KDV)

(926+İİP+KDV)

TOPLAM [₺]

502,33

568,52

668,47

802,16

934,56

1068,25

1201,95

 

Asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri için taban ve tavan ücretleri, her yıl  4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca, tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından ilan edilir. İlçemizdeki asansör periyodik kontrol ücretleri de yukarıdaki tabloda belirtilen taban fiyat üzerinden her yıl ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.

 İdaremiz adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşunca:

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla 60 (altmış) gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve kusurlu olarak tanımlanan asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 (yüz yirmi) gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Bu sürelerin sonunda, ilk takip kontrolü muayene kuruluşunca ücretsiz olarak yapılır. İkinci veya sonraki takip kontrollerinde, periyodik kontrol ücreti yeniden alınır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansörün, Belediyemiz tarafından mühürlenerek hizmetten men edilmesi gerekir.

Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, muayene kuruluşunca Bakanlık veri tabanına ve mühürlenerek hizmetten men edilmesi için Belediyemize bildirilir.

Ayrıca, 06/04/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde:

"(1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamaktan, bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün güvenli bir şekilde sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar. Kamuya açık alanlarla ilgili olarak birinci cümlede belirtilen konuya ilişkin şikâyetler ilgisi nedeniyle Valilik bünyesinde bulunan erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonuna, konutlarla/meskenlerle ilgili şikâyetler ise konutun/meskenin bağlı bulunduğu ilgili idaresine iletilir.

(3) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu bakım sözleşmesi imzalanan asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirini alır.” ibareleri yer almaktadır.

Bahsi geçen Yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunanlara, Bakanlık tarafından 1705 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen “Bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan kararlara ve düzenlemelere aykırı hareket edenlere, tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, beşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” hükmü bulunmaktadır ancak Kanunun Resmi Gazete’de yayımı tarihinden bu yana yeniden değerleme oranları dikkate alındığında bu idari para cezaları 2022 yılı için 2.371,33 TL ile 94.853,10 TL arası olarak uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, can ve mal güvenliğinin idamesi ve bu hususta mağduriyetlerin önlenmesi için ilçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımıza binalarında kullanımda olan asansöre / asansörlere yılda en az bir defa periyodik kontrol yaptırılması ve periyodik kontrollerde tespit edildi ise eksikliklerin yasal süresi içinde giderilmesinin sağlanması gerektiği hatırlatılır ve konunun dikkate alınmasının hayati önemde olduğu hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

***                                                                                        ***

Türk Standardları Enstitüsü (TSE)                                       Biga Belediyesi

Bursa Bölge Koordinatörlüğü                                               İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

0 224 243 80 00                                                                    0 286 315 00 00

X