İhale Duyurusu

Resim

İLAN

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1)    İlçemiz sınırları içerisinde, Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan 44 adet çift yönlü durak raket pano, 14 adet billboard, 11 adet çift taraflı ışıklı raket pano ile Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:39/2 üzerinde imar planımıza göre, Kamusal alanda Kafeterya olarak belirtilen gayrimenkul, İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi 117 ada 28 parsel üzerinde bulunan 3 adet işyeri, İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinde mevcut 4 adet işyeri ihale şartnamesinde belirtildiği şartlar dahilinde 01/06/2020 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2)    Kiralama İhaleleri 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince  açık  teklif   usulü   arttırma  suretiyle  21/05/2020 Perşembe  günü Saat:11.00’da  başlamak  üzere aşağıda belirtilen sıralamaya göre Belediyemizde  Encümen  huzurunda yapılacaktır.

3)     Kiralama İhalelerine ait İhale Şartnameleri hafta içi her gün mesai saatler dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir veya ücretsiz alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini Belediyemizden almaları zorunludur. 

4)    Kiralamaya konu panoların aylık muhammen kira bedeli 17.500,00 TL + K.D.V. olup, ihale geçici teminatı 6.300,00 TL ‘dir. Gayrimenkullerin kiralama bedeli ile ihalenin geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Kiralanacak Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Bağımsız Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

1

Şirintepe

-

39/2

2325,00

Kafeterya İşletmesi

2.500,00 TL + K.D.V.

2.325,00 TL

2

İstiklal

117/28

64-65

35,00

İşyeri

400,00 TL

144,00 TL

3

İstiklal

117/28

66

10,00

İşyeri

200,00 TL

72,00 TL

4

İstiklal

117/28

68

23,00

İşyeri

300,00 TL

108,00 TL

5

İstiklal

128/45

17

54,50

İşyeri

300,00 TL

108,00 TL

6

İstiklal

128/45

125

11,40

İşyeri

275,00 TL

99,00 TL

7

İstiklal

128/45

128

14,00

İşyeri

275,00 TL

99,00 TL

8

İstiklal

128/45

190

12,70

İşyeri

300,00 TL

108,00 TL

5)     İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a-    İkametgâh belgesi,
b-    Nüfus Cüzdan örneği,
c-    Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekâletname,
d-    Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2020 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren   belge (oda kayıt belgesi), Kafeterya işletme ile Reklam panoları işletmesi ihalelerine katılacaklar Biga Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge.
e-    Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
f-    Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,
g-    Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,
h-    Belediyemize ait borcu yoktur yazısı.
i-    Kafeterya İşletmesi İhalesine girecek olan şahıs ya da tüzel kişiliğin ortaklarından en az birinin 2 (iki) yıl   Biga’da ikamet ettiğini gösterir belge.

6)    Kiralama ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak  için  keza  aynı   kanunun  46. maddesi  gereğince   hazırlayacakları   tekliflerini    ihale  saatinde   ulaştırmak şartıyla  posta ile de gönderebilirler.

7)  Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli                  
       tespit etmekte serbesttir.    
   
       İlan Olunur.   

X