İhale Duyurusu

Resim

İLAN

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi 117 ada 28 parsel üzerinde bulunan 10 adet işyeri, İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinde mevcut 5 adet işyeri, İstiklal Mahallesi 110 ada, 2 parsel üzerindeki Kapalı Çarşıda mevcut 2 adet işyerinin 01.12.2020 tarihinden 30.11.2023 tarihine kadar 3 yıl süre ile kiralanması ile Biga Belediyesi Kapalı Pazaryerindeki  Ayakkabı ve Tuhafiye Bölümünde bulunan 21 adet,  Sebze-Meyve bölümünde bulunan 3 adet peronun tahsisi yapılacaktır.

 

Gayrimenkullerin kiralama ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis işlemlerine dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddele hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle 12.11.2020 Perşembe günü Saat:10.00 ‘da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemiz müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

Söz konusu gayrimenkullerin kiralama bedeli ile Kapalı Pazaryeri peron tahsis bedelleri ile ihalenin geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

Kiralanacak Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Bağımsız Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

1

İstiklal

117/28

56

23,00

İşyeri

250,00

97,00

3

İstiklal

117/28

63

14,00

İşyer

150,00

58,00

4

İstiklal

117/28

64-65

35,00

işyeri

400,00

156,00

5

İstiklal

117/28

66

10,00

İşyeri

200,00

78,00

6

İstiklal

117/28

68

23,00

İşyeri

250,00

97,00

7

İstiklal

117/28

69

23,00

İşyeri

250,00

97,00

8

İstiklal

117/28

70

33,00

İşyeri

300,00

117,00

9

İstiklal

117/28

71

18,00

İşyeri

210,00

81,00

10

İstiklal

128/45

125

11,40

İşyeri

250,00

97,00

11

İstiklal

128/45

189

22,20

İşyeri

600,00

234,00

12

İstiklal

128/45

190

12,70

İşyeri

300,00

117,00

13

İstiklal

128/45

191

12,70

İşyeri

300,00

117,00

14

İstiklal

128/45

193

14,30

İşyeri

350,00

136,00

16

İstiklal

110/2

41

36,00

İşyeri

1.400,00

546,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapalı Pazaryeri Peron Tahsis Listesi

İştigal Konusu

Peron No

Muhammen Bedel

Teminat

Ayakkabı ve Tuhafiye

651, 761, 762, 775, 839, 840,958, 959, 960, 961, 962, 979, 1015, 1016,1017, 1018, 1022, 1045, 1087, 1088, 1089

10.000,00 TL

3.500TL

Sebze-Meyve

701, 704, 711

25.000,00 TL

3.500TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Gayrimenkullerin kiralanmasına dair İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir. Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine ait şartname 100 TL bedel ile alınabilir.     

3- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,

                                                                                 

a- Gerçek Kişilerden;

1- İkametgah belgesi,

2- Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3- Geçici teminat makbuzu,

4- Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

5- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

6- Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine katılacaklar için ilave olarak 1 adet vesikalık fotoğraf

 

b- Tüzel Kişilerden;

1- Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2020  yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi),

2- Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

3- Geçici teminat makbuzu,

4- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

 

c- Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 

4- Kiralama ve tahsis ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına dair  makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz  Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler  ihaleye iştirak  için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince   hazırlayacakları   tekliflerini    ihale  saatinde   ulaştırmak şartıyla  posta ile de gönderebilirler. 2886 S.D.İ.K nun 49. Maddesi gereğince ihale süresinin 15 gün (27 Kasım 2020 tarihine kadar) uzatılmıştır. 

 

        İlan Olunur. 

X