İhale Duyurusu

İLAN

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Şirintepe Mahallesi Şehit Uzm. Onb.Ulaş AÇIKGÖZ Caddesi No:2/1 üzerinde imar planımıza göre, Kamusal alanda Kafeterya olarak belirtilen gayrimenkul ile İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi 117 ada 28 parsel üzerinde bulunan 2 adet işyeri ihale şartnamesinde belirtildiği şartlar dahilinde 01/04/2021 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2) Kiralama İhaleleri 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince  açık  teklif   usulü   arttırma  suretiyle  19/03/2021 Cuma  günü Saat:11.00’da  başlamak  üzere aşağıda belirtilen sıralamaya göre Belediyemizde  Encümen  huzurunda yapılacaktır.

3) Kiralama İhalelerine ait İhale Şartnameleri hafta içi her gün mesai saatler dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir veya ücretsiz alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini almaları zorunludur.

Kiralanacak Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Bağımsız Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

1

Şirintepe

1339-2

2/1

124,68

Kafeterya

2.500,00 TL

2.475,00 TL

2

İstiklal

117/28

68

23,00

İşyeri

300,00 TL

81,00 TL

3

İstiklal

117/28

69

23,00

İşyeri

300,00 TL

81,00 TL

 

4) İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
İkametgâh belgesi,
Nüfus Cüzdan örneği,
Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekâletname,
Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2021 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren   belge (oda kayıt belgesi), Kafeterya işletme ihalesine katılacaklar Biga Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge.
Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,
Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,
Belediyemize ait borcu yoktur yazısı.

Kafeterya İşletmesi İhalesine girecek olan şahıs ya da tüzel kişiliğin ortaklarından en az birinin 2 (iki) yıl   Biga’da ikamet ettiğini gösterir belge.
5) Kiralama ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak  için  keza  aynı   kanunun  46. maddesi  gereğince   hazırlayacakları   tekliflerini    ihale  saatinde   ulaştırmak şartıyla  posta ile de gönderebilirler.
6) Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.   

İlan Olunur.   

X