Mali İşler Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünde muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarınınr

yapılması ve raporlanması işlemleridir. Ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlar ve bütçe kayıtlarını tutar.

X