BİGA BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C.

BİGA BELEDİYESİ

MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Dayanak ve Temel İlkeler

 

AMAÇ

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Biga Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki alanlarda kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlamaktır. Yönetmelik, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 66. Maddesi hükmüne istinaden yapıların, şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının kent estetiği açısından değerlendirilmesi ile gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçlar.

 

KAPSAM

Madde 2 - Yönetmelik; Mimari Estetik Komisyonu’nun kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek alanlar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

 

YASAL DAYANAK

Madde 3 - Bu Yönetmelik 3194 Sayılı Yasanın 1., 21. ve 40. Maddeleri, 5393 sayılı Yasanın 15. maddesinin (b) bendi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 66. maddesi esaslarına dayanılarak düzenlenmiştir.

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

 

Başkan: Biga Belediye Başkanını,

Belediye: Biga Belediyesini,

Komisyon: Biga Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunu,

Sekreterya: Biga Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Sekreteryasını,

Raportörlük: Biga Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Raportörlüğünü

Teknik Personel: Mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ve mühendis ünvanlarından birine sahip kişiyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

KOMİSYONUN OLUŞUMU

Madde 5 - Bu yönetmeliğin uygulamasında Belediye Başkanlığınca “Mimari Estetik Komisyonu” oluşturulur. Mimari  Estetik Komisyonu;

 

  1. Biga Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü,
  2. Biga Belediyesi bünyesinde görevli Mimar personeli,
  3. TMMOB Şehir Plancıları Odası temsilcisi veya Başkan tarafından önereceği en az 15 yıl mesleki deneyime sahip bir “Şehir Plancısı” veya “Mimar” (tercihen yüksek lisans tamamlamış olmak),
  4. Mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisi ünvanlarından birine sahip Belediye Meclis üyeleri arasından (imar komisyonunda görev almayan) veya kurum dışından seçilecek iki üye,

 

Yukarıda ünvan ve görevleri yazılı olan kişilerden toplam 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Kurul üyeliğine Başkan onayı ile atama yapılır.

Belediye Meclis Üyelerinin arasından bir yıl için başkan tarafından seçilen Meclis Üyesi, Komisyona başkanlık yapar. Komisyon Başkanının yokluğunda, Komisyon Başkanının onay verdiği üye komisyon başkanlığa vekalet eder. Başkan gerekli gördüğü hallerde komisyon üyelerinden biri veya tamamını görevden alabilir ve yerlerine yeni atama yapabilir.

Madde 6

KOMİSYON ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 6 - Komisyon üyelik süresi 2 yıldır. Bu süre sonunda tüm üyelerin ataması yeniden yapılır. Komisyon toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan veya toplantılara 1 yıl içinde yapılan toplantı sayısının %30’ından fazlasına katılmayan kişinin üyeliği sona erer. Boşalan üyeliklere yeni bir üyenin atanması Başkanlıktan talep edilir.

 

KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 7 - Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 

  1. Mimari Estetik Komisyonu reklam ve tanıtım panoları ile şehirciliğin gelişimineveya estetiğine yönelik kent mobilyalarının tip, şekil ve niteliklerinin belirlenmesi, düzenlenmesi için çalışmalar yapar ve bunların yapımı aşamasında görüş bildirir, şehirde görsel kirliliği önleyici çalışmalar yapar,
  2. Mimari Estetik Komisyonu, özellikle yoğun kullanılan şehrin ana bulvarlarında, meydan, cadde, park-bahçe, otopark, yeşil alanlar vb. yerlerde her türlü yapı (asfalt, parke, bordur, tretuvar, kanal vb.) düzenlemelerinde ve bu yönetmeliğin uygulamasında gördüğü her türlü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinde veya yeni tekniklerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda ilke kararları alarak Belediye Başkanı’nın onayına sunar,
  3. Mimari Estetik Komisyonunun görev alanına giren şehrin ana bulvarlarında, meydanlarında, caddelerinde ve parklarında, kent donatılarının -kamusal alan niteliği taşıyan alanlarda anlam bütünlüğü içinde ele alınmasını sağlamaya yönelik olarak- konumları ve tasarımları hakkında görüş bildirir,
  4. Mimari Estetik Komisyonu, görev alanında yeni yapılacak yapılar ile mevcutların tadilatlarında cephe, çatı, renk, malzeme ve çevre düzeni açısından inceleme yapar ve görüş bildirir, ilke kararları doğrultusunda yapılacak her türlü ölçek ve türde mimarlık-mühendislik-peyzaj, kentsel tasarım projeleri, imar planlarını inceleyerek uygunluk görüşü verir, yapılacak ve yaptırılacak proje ve planlar konusunda esaslar belirler,
  5. Talep edilen ve komisyonca gerekli  görülen konularda ilke kararları alır ve görüş bildirir.
  6. Uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili kurallar getirmeye, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir.
  7. Yapıların veya onaylı mimari projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye yetkilidir.

 

KOMİSYONUN GÖREV ALANI

Madde 8 - Biga Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde kalan meydan, bulvar, cadde, ana yollar, parklar, otoparklar ile bu yerlere cephesi olan yapılar ile kentsel dönüşüm, gelişim ve özel proje alanlarıdır. Ayrıca kentin önemli prestij yapılarının çevresi ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeleri incelemek ve ilke kararları almak da görevleri arasındadır.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 9

 

  1. Mimari Estetik Komisyonu sekreterya, büro ve arşivleme hizmetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülür.
  2. Mimari Estetik Komisyonu Başkanlığının önerisi ve Belediye Başkanı’nın onayı ile Mimari Estetik Komisyonu raportörlük hizmetlerinin yürütülmesi için en az üç kişiyi görevlendirir. Mimari Estetik Komisyonunun çalışma kapasitesinin artması durumunda görevlendirilecek personel sayısı Başkanın onayı ile arttırılabilir.

9.3Toplantı gündemi Sekreterya tarafından hazırlanır. Toplantı gündemi üyelere yazılı/sözlü olarak toplantıdan önce duyurulur.

  1. Komisyon toplantıları Komisyon Başkanının onayını almak suretiyle Komisyon Sekreteryasının belirlediği tarih ve yerde toplanır. Bir sonraki toplantı için Komisyon Üyeleri gündem hakkında önerilerde bulunabilir.
  2. Komisyon toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
  3. Komisyon her ayın ilk ve üçüncü Çarşamba’sı toplanır. Kararlar toplantıya katılanların  çoğunluğu ile alınır. Komisyon toplantılarında oyların eşit olması halinde Komisyon   Başkanının kullandığı oy doğrultusunda karar alınır.
  4. Basit tadilat ve düzenlemelerde ilgili teknik birim ilke kararları doğrultusunda Komisyonu bilgilendirilmek şartıyla çalışmayı sonuçlandırır ve başkanın onayıyla karara bağlar.
  5.  Mimari Estetik Komisyonu olumlu ya da olumsuz kararlarını gerekçeleriyle raporunda  açıklar. Raporlar, projeler ve ekli belgelerin bir örneği Komisyon Üyelerince imzalanır.Komisyon proje müelliflerinin toplantıya katılarak açıklama yapmasını isteyebilir.
  6.  Komisyonun aldığı kararlar ilgili birimlerce denetlenir ve yerine getirilir. Bu kararların   uygulanmasında oluşabilecek kanuni ve fiziksel zorluklar varsa ilgili Müdürlük farklı bir uygulama yapmadan aksaklıkları gerekçeli raporla bildirerek kuruldan yeni bir karar almasını talep edebilir.

 9.10 Gündemdeki konu ile kişisel ve birinci dereceden hısımları açısından ilişkisi veya çıkarı olan üye bu konunun değerlendirmesi sırasında Komisyon toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

 9.11 Komisyon, gelen projeleri geliş tarihinden itibaren en geç iki haftada içerisinde inceleyip sonuçlandırmak ve karara bağlamak zorundadır. Komisyon Kararları Komisyon üyelerine imzalatılır, karar suretleri, Komisyon Sekreteryası tarafından resmi yazışma kurallarına uygun olarak gerekli yerlere dağıtılır.

9.12  Komisyon Sekreteryası tarafından Mimari Estetik Komisyon Toplantı Tutanakları ve  GenelKayıt Defteri tutulur ve tüm belgeler, projeler arşivlenir.

  1.  Komisyonda uzmanlık gerektiren konular görüşülürken konu ile ilgili uzmanlar davet edilebilir. Davet edilen uzman kişiler, kurula konu ile ilgili olarak görüşlerini bildirir, karara imza atar ancak kararlarda oy hakları yoktur.
  2. Komisyon kararları ve raporları, ilke kararları alenidir. Çeşitli yollarla kamuoyuna duyurulur.

 

KOMİSYONA SUNULACAK BELGELER- PROJELER İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

Madde 10

 

  1. Biga Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde kalan meydan, bulvar, cadde, ana yollar, parklar, otoparklar ile bu yerlere cephesi olan yapılar ile kentsel dönüşüm, gelişim ve özel proje alanlarında yapılacak yeni uygulamalar ve mevcut yapılarda tadilatlar için yapılacak başvurularda yapının bulunduğu ve yapılacağı cadde/bulvar/sokak boyunca yapının çevreye etkisini anlatacak şekilde mevcut diğer yapılarla beraber silueti renkli olarak basılı ve CD ortamında Komisyon Sekreteryasına verilecektir.
  2. Özellikli yapılar için Komisyon maket yada 3D sunum/video isteyebilir.
  3. Mimari Estetik Komisyonu çalışma alanları dahilinde gerçekleştirilecek Mimarlık/Kentsel tasarım projeleri açıklama raporları ile birlikte Komisyon Sekreteryasına verilecektir.
  4. Kent estetiğini olumsuz etkileyen uygulamalar için vatandaşların müracaatları, kuramlardan gelecek öneriler Komisyon Sekreterliğine iletilecektir.
  5. Komisyon Sekreteryasına gelen yazılar Komisyon Başkanı tarafından Mimari Estetil Komisyonu raportörlerine sevk edilir. Raportörler tarafından hazırlanan raporlar karara bağlanmak üzere Komisyon Sekreteryası tarafından Kurul Gündemine alınır.
  6.  Komisyonca özgün fikir ifade ettiği, ancak eserin bütünlüğünü bozmadığı ve estetik görünümünü değiştirmediği teknik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna mimari estetik komisyonu tarafından karar verilen değişiklikler müellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda ilk müellif tarafından talep edilebilecek telif ücreti; proje sözleşmesinde belirlenen veya fatura edilen bedelin, sözleşmede belirlenmemesi veya fatura edilmemesi halinde ilgili meslek odasınca belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda % 20’sini, inşaatı süren yapılarda ise % 15’ini geçemez.
  7. Kamu kurum ve kuruluşlarınca birbirinden farklı konut, eğitim, sağlık, güvenlik ve sanayi tesisi gibi yatırımlara ilişkin hazırlanan tip projelerin fikir ve sanat eseri telif hakkı, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir. Bu Yönetmelik kapsamında müellif ile akdedilen proje sözleşmesinde fikir ve sanat eseri telif hakkının devrine ilişkin hükmün yer alması zorunludur. Sözleşme olmadığı veya sözleşmede herhangi bir hükmün yer almadığı takdirde, müellifin fikir ve sanat eseri telif hakkından 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca feragat ettiği varsayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

KOMİSYON KARARLARINA UYMA ZORUNLULUĞU

Madde 11 - Komisyon kararları kesindir. Komisyon kararlarına uyma zorunluluğu vardır.

HUZUR HAKKI

Madde 12 - Mimari Estetik Komisyonuna kurum dışından katılım sağlayan üyelere, toplantı başına Belediye Meclis Üyelerine ödenen huzur hakkı yevmiyesi ücreti tutarında bedel ödenir.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 13 - Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliği Biga Belediye Meclisince kabulünden sonra ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 14 - Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

X