BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU-TAŞIMA YÖNETMELİK

Resim

T.C.

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ VE KAPSAM

 

AMAÇ :

 

MADDE 1-) (Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli) Bu yönetmeliğin amacı: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve Belediye Encümeni tarafından belirlenen güzergahlarda; Biga Belediyesi denetiminde yapılacak özel toplu yolcu taşımacılığının yasalara uygun olarak, belde halkının ve işletmecilerin ihtiyaç ve menfaatleri doğrultusunda yapılmasını sağlamaktır.   

 

KAPSAM :

 

MADDE 2-) (Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli) Bu yönetmelik: Belediye Encümeni tarafından tespit edilecek güzergahlarda, Biga Belediyesi denetiminde faaliyet gösterecek özel toplu taşıma araçlarının (Otobüs, minibüs, dolmuş taksi ) çalışma şartlarını düzenler.

 

YASAL DAYANAK           :

 

MADDE 3-)   ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015  tarih ve  2011/103 sayılı kararı ile değişik şekli) Bu yönetmelik; 5393  sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin f ve p fıkraları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Karayolu Trafik Yönetmeliği ile Belediyelere verilen  yetkilere  dayanılarak   hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR :

 

MADDE 4-) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

            Bu yönetmelikte geçen;

                        BELEDİYE   : Biga Belediyesini,

                        ENCÜMEN   : Biga Belediyesi Encümenini,

                        MECLİS         : Biga Belediyesi Meclisini,

                        İŞLETMECİ : Otobüs,  Minibüs, Dolmuş Taksi sahibini,

                                                  İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

GÜZERGAHLAR-ÇALIŞMA RUHSATI-ÇALIŞMA DÜZENİ-İŞLETMECİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

                                                                                             

-I-

 

TAŞIMA GÜZERGAHLARININ TESPİTİ :

“ GÜZERGAH (HAT) İHDASI-DEĞİŞTİRİLMESİ-ORTADAN KALDIRILMASI”

 

MADDE 5-)

 1. a) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

    Yeni Taşıma Güzergahı İhdası (Oluşturulması) : Mevcut veya yeni yapılacak imar planları doğrultusunda belde yerleşim ve ulaşım düzeninin gerekli kıldığı ihtiyaç ve belde halkının istekleri doğrultusunda,  Belediye Encümen Kararı ile yeni taşıma güzergahı veya güzergahları oluşturulabilir.

 

 1. b) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

                Taşıma Güzergahı Değişikliği :Taşıma güzergahlarında; çıkabilecek sorunlar, arz talep dengesindeki değişiklik, v.b gibi nedenlerle, Belediye Encümen Kararı ile mevcut taşıma güzergahında değişiklik yapılabilir.

           

 1. c) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

    Taşıma Güzergahının Ortadan Kaldırılması: İlçe İmar planlarında yapılabilecek değişiklikler sebebiyle belde yerleşim ve ulaşım düzeninde meydana gelecek değişiklik veya diğer sosyal ve ekonomik değişiklikler sebebiyle oluşacak trafik yoğunluğu mevcut güzergahtaki toplu taşımanın başka toplu taşım araçları ile yapılmasını daha uygun ve ekonomik hale getirdiğinde veya talep ortadan kalktığında, Belediye Encümen Kararı ile güzergahın kaldırılmasına karar verilebilir.   

            Çeşitli sebeplerle bir güzergahta sıkıntı doğması, (Belediye ve diğer kurumların çalışmaları sebebiyle veya geçici trafik yoğunluğu gibi nedenlerle) Belediye güzergahlarda geçici olarak değişiklik yapabilir.  

 

GÜZERGAHLARDA ÇALIŞACAK ARAÇLARIN NİTELİĞİ, SAYISI VE DURAKLAR :

 

MADDE 6-)  

 1. a) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

     Güzergahlarda Çalışacak Araçlar : Güzergahta yapılacak toplu taşıma; ihtiyacının gereklerine uygun olarak, otobüs, minibüs ve dolmuş taksi ile yapılır. Yeni güzergah oluşturulurken hangi tür araçla taşıma yapılacağına Belediye Encümeni karar verir.

 1. b) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

                Güzergahta Çalışacak Araç Sayısı : Araç sayısı, Biga Belediye Meclisince belirlenir. Araç sayısı ihtiyaca göre aynı usulle azaltılıp, çoğaltılabilir.

 1. c) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

                Duraklar : Toplu taşıma yapılacak güzergahların başlangıç ve bitiş noktalarında araçların bekleme yapacağı durak yerleri ile toplu taşıma güzergahı üzerinde araçların yolcu indirip-bindireceği durak yerleri Belediye Encümenince belirlenir. Durak yerleri ihtiyaç hissedildiğinde aynı usulle değiştirilir.

            Çeşitli nedenlerden dolayı: taşıma güzergahındaki; araç sayısının yetersiz kalması, durak yerlerinin değiştirilmesinin gerekmesi durumunda, Belediye Başkanlığı geçici olarak araç tahsisi yapmaya ve durak yeri tespit etmeye yetkilidir.

 

-II-

 

TAŞIMA GÜZERGAHLARINDA ÇALIŞACAK İŞLETMECİLERİN TESPİTİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

 

YETKİ          :

 

MADDE 7-)   Toplu Taşıma güzergahında çalışacak işletmecileri ve çalışma şartlarını belirleme, sözleşmedeki şartlara uygun çalışmayan işletmecilerin çalışma ruhsatı iptal edip İş (çalışma)  sözleşmesini tek taraflı irade bildirimi ile feshetme, çalışma şartlarında değişiklik yapma, yetkisi Belediye Encümenine aittir.

 

USUL :

 

MADDE 8-) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli ) Belediye Encümenince belirlenen yeni hatlarda veya daha önce belirlenmiş olup araç sayısının arttırılmasına karar verilen hatlarda, çalışmak isteyen işletmeciler çalışmak istediklerini beyan eden bir başvuru dilekçesini Belediye Başkanlığına verirler.

Başvurular, yönetmeliğe göre oluşturulacak komisyon tarafından incelenir. Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan işletmeciler belirlenir. Bu işletmecilere uygunluk belgesi verilir.

(Belediyemiz Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile değişik şekli) Ruhsat verilecek işletmecilerin belirlenmesi; Belediye Encümeni tarafından belirlenecek ücret ve işletmecilere veya Belediye Encümenince açık ihale yapılmak suretiyle en yüksek çalışma ruhsat harcını teklif eden işletmecilere verilir. İhale başlangıç bedeli ile ihale şartlarını Belediye Encümeni belirler. Belediye Encümenince açık ihale ile belirlenen işletmeciler, teklif ettikleri çalışma ruhsat harcını peşin ödeyerek, Belediye tarafından hazırlanan çalışma şartnamesi ve iş sözleşmesini imzalarlar. Bu işlemleri eksiksiz tamamlayan işletmeciye çalışma ruhsatı verilir.

İşletmeciler, yukarıdaki usule uygun olarak çalışma ruhsatı almadan güzergahta çalışmaya başlayamaz.

 

GÜZERGAHLARDAKİ ÇALIŞMA SİSTEMİ :

 

MADDE 9-) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015  tarih ve 2015/103 sayılı Kararı değişik şekli ) Encümen tarafından belirlenen hat ve güzergahlarda ki çalışma düzeni, işletmecilerin bu yönetmeliğin 19. maddesine uygun olarak örgütlenen işletmecilerin kurduğu kooperatifin görüşü alınarak  (hareket saatleri, tatil ve mesai saatleri dışındaki çalışma şekli v.b) Belediye tarafından sağlanır.

            Belediye çalışma düzenini tespit etmeye ve değiştirmeye yetkilidir. 

 

GÜZERGAHLARDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERİN BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER            :

 

MADDE 10-) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli ) Encümen tarafından Belediye Denetimli yeni özel toplu taşıma güzergahı oluşturulması veya mevcut güzergahlardaki araç sayısı arttırılması sebebi ile güzergahlarda çalışacak araç (işletmeci) kontenjanında artış olursa çalıştırılacak işletmeciler Belediye tarafından  tespit edilir.

Alınacak işletmeci sayısı ve İşletmecilerin yerine getirmesi gereken şartlar Belediye ilan araçları ile kamuoyuna duyurulur.  

Belediye Denetiminde özel toplu yolcu taşıması yapılacak güzergahlarda çalışmak üzere çalışma ruhsatı almak isteyen işletmeciler; aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayıp, başvuru dilekçesi ile birlikte Belediye Başkanlığına müracaat ederler.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

 

MADDE 11-)

 1. a) * ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı değişik şekli.)

                  Nüfus Cüzdanı Örneği, ( İşletmeci T.C. Vatandaşı olup, hak ehliyetine sahip gerçek kişiler işletmeci sıfatı ile çalışmak için başvuruda bulunabilirler. Tüzel kişilere çalışma ruhsatı verilmez. Başvuru işlemleri mevzuatımıza uygun yetkili temsilciler tarafından yürütülebilir. )

 1. b) İkametgah Belgesi,
 2. Sabıka Kaydı Belgesi, ( Ruhsat almak isteyen kişinin taksirli suçlar hariç sabıka kaydının bulunmaması gerekir.
 3. *( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. )
 4. ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile değişik şekli )

Oda kaydı belgesi.

 1. g) Vergi Dairesi Kaydı Belgesi,
 2. Araca ait ruhsat örneği,
 3. Fotoğraf,

 

GÜZERGAHTA ÇALIŞTIRILACAK ARAÇTA BAŞVURU TARİHİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER :

 

MADDE 12-)

 1. Araç 3 yaşından büyük olmayacaktır,
 2. Aracın; karayolları trafik yönetmeliğinde belirtilen yolcu taşıma aracı şartlarını taşıdığına dair trafik muayene komisyon raporu,
 3. Otobüslerin en fazla 23 koltuk, minibüslerin en fazla 14 koltuk, dolmuş taksilerin en fazla 6 koltuk kapasiteli olması zorunludur,
 4. Araçların gece aydınlatması beyaz lamba ile yapılacaktır.

 

BAŞVURULARIN BELEDİYE TARAFINDAN İNCELENMESİ VE UYGUNLUK BELGESİ           :

 

MADDE 13-) (Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli) Güzergahta çalışmak isteyenler tarafından yapılan başvurular; Belediye Başkanının Başkalığında, Mali Hizmetler Müdürü ve Zabıta Müdüründen oluşan komisyon tarafında incelenir. Başvuruları uygun görülen işletmecilere uygunluk belgesi verilir.

     (Belediyemiz Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile değişik şekli) Uygunluk belgesi verilen işletmeci sayısı, güzergaha alınacak araç sayısından fazla ise, Çalışma Ruhsat verilecek işletmeciler, Belediye Encümeni tarafından belirlenecek ücret ile veya Belediye Encümenince açık ihale yapılmak suretiyle en yüksek çalışma ruhsat harcı veren işletmecilere verilir.

           

RUHSAT İŞLEMLER :

 

MADDE 14-) Ruhsat almaya hak kazanan işletmeciye ruhsat işlemlerini tamamlaması için Belediye Zabıtası aracılığı ile tebligat yapılır. İşletmeci tebligat tarihinde itibaren 15 gün içinde ruhsat işlemlerini tamamlayıp ruhsatını almak zorundadır.

            Belediye tarafından kabul edilecek mazereti olmaksızın 15 gün içinde ruhsat alma işlemlerini tamamlamayan işletmecinin ruhsat hakkı hiçbir işleme ve tebligata gerek kalmaksızın kendiliğinden düşer.

 

ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER           :

 

MADDE 15-)

             1) RUHSAT HARCI: ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli) İlk Ruhsat alınırken, Yönetmeliğin 8.maddesine göre belirlenen işletmecilerin, ihalede teklif etmiş oldukları Çalışma Ruhsat Harcı alınır. İşletmeci Çalışma Ruhsatını almak için, bu harcı peşin olarak ödemek zorundadır. Devirlerde ise Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu miktar alınır.  

2) ŞARTNAMENİN İMZALANMASI : İşletmeci; belediye tarafından hazırlanmış olan özel toplu yolcu taşıma şartnamesini imzalamak zorundadır.

3) İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI : İşletmeci belediye tarafından hazırlanmış olan özel toplu yolcu taşıma sözleşmesini imzalamak zorundadır.

Yukarıdaki işlemlerin tümünü tamamlayan işletmeciye çalışma ruhsatı verilir. Yukarıdaki işlemeleri belediye tarafından kabul edilecek bir mazereti olmadan 15 gün içinde tamamlamayan işletmeciye çalışma ruhsatı verilmez.

 

ÇALIŞMA RUHSATI :

 

*       MADDE 16-) (Belediyemiz Meclisinin 01/03/2012 tarih ve 2012/39  sayılı kararı ile değişik şekli)              Çalışma Ruhsatı araca değil araçla birlikte İşletmeciye verilir. Çalışma Ruhsatı araçla birlikte devredilebilir. Bu işlem çalışma ruhsatını devretmek ve devralmak isteyenlerin yazılı müracaatları, Belediye Encümeninin kabulü ve bu Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat Harcının  Belediyeye ödenmesi ile gerçekleşir. Müracaatta 11. Maddedeki belgeler istenir.

            Birinci derecede akraba devirleri ( Anne, Baba, Eş ve Çocuklar ) Belediye Başkanının onayı ile yapılır. Akraba devirlerinden Bu Yönetmeliğin 15. maddesinin  1. fıkrasında gösterilen Ruhsat Harcı Alınmaz.

            Çalışma Ruhsatları 1 (bir) yıl geçerlidir. Yönetmelik, şartname ve sözleşme şartlarına uygun çalışan ve her Yıl ocak ayı sonuna kadar  ruhsatını vize ettiren işletmecinin çalışma ruhsatı kendiliğinden 1 yıl daha geçerlilik kazanır.

            Yönetmelik,şartname ve sözleşme şartlarına aykırı davranan, ruhsat harcını yatırıp ruhsatını vize ettirmeyen işletmecinin ruhsatı belediye encümeni tarafından iptal edilir.

           

ÇALIŞMA RUHSATI ALMIŞ OLAN İŞLETMECİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR          :

 

MADDE 17-) İşletmeciler güzergahta çalışan araçlarının aşağıdaki şartlara uygunluğunu sağlamak ve devamını sağlamakla yükümlüdürler.

            a-) Araçlar servislerde en fazla 8 yaşına kadar kullanılacaktır.

            b-) İşletmeciler özel servis olarak başka kişi, kurum ve kuruluşlara bağlanamaz.

            c-) Araçların uygun olan ve Belediyece gösterilen yerlerine; Belediye amblemi ile BİGA                               BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI yazılacaktır.

            d-) Aracın sağ ve sol yanlarına Ruhsat numarası yazılacaktır.

            e-) Araç üzerine reklam alınması Belediyenin iznine tabidir. Eğer izin verilir ise İlan ve Reklam                    Ücretinin % 50 si Belediyeye ödenir.

f-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011  tarih ve 2011/ 37 sayılı kararı ile değişik şekli )  Araçlar Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu  Taşıma Kanunu  ile bu kanunlardaki yetkiye istinaden çıkarılan Yönetmeliklerdeki  şartlara uygun durumda  bulunacak, araçta her türlü  (zincir, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, reflektör v.b)  alet ve edevat bulunacaktır.

            g-) Araçların içine ve dışına gereksiz hiçbir yazı yazılmayacaktır. (Deyim, atasözü, çocuk ismi                      v.b. gibi)

h-) Aracın arızalanması halinde, araç sahibi durumu Belediyeye bildirip  izin alır ve  aracın   tamiri  tamamlandığında durumu Belediyeye bildirerek çalışmaya döner.

            ı-)  ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih ve 2012/13 sayılı kararı ile değişik şekli )

İşletmeci hatta kullandığı aracı değiştirmek istediği takdirde, Belediyeden izin almak zorundadır. Aracı değiştirdikten sonra yeni araç toplu taşımaya uygunluğunu gösterir belgeyi ve ruhsatın fotokopisini Belediyeye vermek zorundadır.                   

i-) ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2012 tarih  ve 13  sayılı kararı ile değişik şekli )   Aracı işletmecinin kendisi kullanabileceği gibi sigortalı şoförde kullanabilir. İşletmeci aracı kullanacak kişide aranan yasal vasıflara haiz değilse mutlaka yeter sayıda sigortalı şoför çalıştırmak zorundadır.

           1-) Çalışacak şoförün niteliklerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. maddedeki niteliklere haiz olması,

           2-) Çalışma ruhsat sahibi araçta kendisi çalışmayıp  şoför çalıştıracak ise; şoför çalıştıracağına dair dilekçeyi ve şoföre ait Sosyal Güvenlik Kaydı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan İşe Giriş Bildirgesi, B-C-D-E sınıfı ehliyet fotokopisi, Pisikoteknik Değerlendirme Belgesi, İkametgah Belgesi ve  1 adet fotoğraf getirecektir.

           3-) Asıl Ruhsat Sahibinden istenen belgeleri getirmek zorundadır.

           4-) Çalışma Ruhsatı aldığı tarihte Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin  36. maddesindeki vasıfları taşıyan  ruhsat sahibi,  daha sonra bu vasıfları  kaybettiği takdirde  aracı kullanmayacak ve bu durumda yukarıda belirtilen şartlarda şoför çalıştıracaktır. Ruhsat sahibi  yukarıda belirtilen  hükme ihtara rağmen uymadığı  takdirde  çalışma ruhsatı iptal edilir.            

            j-) Taşıma ücretlerini gösterir liste araç içinde bir yere görünür şekilde asılacaktır.

            k-) Araca iniş ve binişler sağ taraftan olacaktır.

            l-) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

            Araçların rengi; Şehiriçi Minibüslerin ve Ağaköy Otobüslerinin rengi mavi beyaz olacaktır.

m-) Araçlar Biga Belediyesi amblem ve işaretlerini taşıdığından, çalışma saatleri dışında normal park yerleri ve araç sahibinin konutu dışındaki yerlere park edilemez. Genel ahlak ve adaba aykırı           şekillerde meskun mahal ve meskun mahal dışında kullanılamaz. Bu şarta aykırı davranışın tespiti       durumunda Çalışma Ruhsatı iptal edilir. 

            n-)  Araçlar LPG li olamaz. LPG li yapıldığı tespit edilirse Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

            o-) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 148. maddesinde sayılan tehlikeli maddelerin araçlarda           bulundurulması, yolcu beraberinde taşınması yasaktır. Bu yasağa uyulmadığının tespiti halinde Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

            p-) Araç içinde teyp, radyo çalınması yasaktır.

 ARAÇ SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR :

 

MADDE 18-) Araç sahipleri aşağıdaki şartlara uymak zorundadır.

            a-) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli ) Belediye Encümenince belirlenen güzergahlarda, Belediye Denetimli olarak çalışacak araçlar,  belirlenen hatlarda çalışmak, belirlenen duraklarda indirme – bindirme yapmak ve belirlenen yerlerde bekleme yapmak zorundadır.

           b-) Araç sürücülerinin kıyafetleri her zaman temiz, tertipli ve tıraşlı olacaklardır.Gerek                görüldüğünde ve işletmeciler ile alınacak ortak karar ile tek tip kıyafet de giyilebilir.

            c-) 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’ un 2 maddesi gereğince toplu taşıma araçlarında tütün ve  tütün  mamullerinin  içilmesi  yasak  olduğundan,  araçları kullananların da seyir esnasında sigara içmeleri yasaktır.

            d-) Araçlarda muavin veya değnekçi bulundurulamaz.       

            e-) İçkili olarak araç kullanılamaz. Tespiti halinde derhal Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

 

İŞLETMECİLERİN ÖRGÜTLENMESİ :

 

MADDE 19-) İşletmeciler yürürlükte bulunan MEVZUATA uygun olmak şartıyla dernek veya kooperatif şeklinde örgütlenebilirler. Bu örgütlenme sağlanmamış ise kendi aralarından bir temsilci seçip bunu Belediyeye bildirirler. İşletmecilerin kurallara aykırı davranışlarından veya uygulamalar sonucu doğabilecek sorunların giderilmesi yönünde temsilciye bildirilen istek ve talimatlar tüm işletmecilere bildirilmiş sayılır.

 

ÜCRET TARİFESİ :

 

 MADDE 20-) (Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli) Taşıma Ücret Tarifeleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine göre tanzim olunur. Toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ettirilmeleri ilgili yasa ve yönetmelikler hükümleri gereğince, belirlenen şahıslara, bu hizmetlerden ücretsiz yararlandırılmaları konusunda, Belediyece verilecek belgelere istinaden iş bu şahıslardan ücret alınmayacaktır. İşletmecilerin ücret tarifesi uygulamasında buna uyması zorunludur.

 

ARAÇ SAHİBİNİN VEFATI :

 

MADDE 21-)

* ( Belediyemiz Meclisinin 07.02.2006 tarih ve 2006/14 sayılı kararı ile değişik şekli )  Ruhsat sahibinin vefatı durumunda çalışma ruhsatı mirasçılarına intikal eder. Ruhsat hakkının devamı için mirasçıların 180  gün içinde Belediyeye başvurarak gerekli işlemleri yaptırmak zorundadır. Bu sure ruhsat sahibinin vefat tarihinden itibaren başlar.

 Özellikle, Çalışma Ruhsatı aracı bizzat kullanılabilecek şahsa verilebileceğinden, mirasçıların ruhsatı yasal mirasçılardan hangisine devredecekleri konusunda anlaşmaları, ruhsatı üzerine alacak mirasçıyı yazılı olarak Belediyeye bildirmeleri gerekir.

Çalışma ruhsatını alacak kişi  Yönetmelikte başvuru dilekçesine ekli olarak istenen belgeleri belediyeye verip, ruhsat harcını yatırarak, şartnameyi ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

     *  ( Belediyemiz Meclisinin 07.02.2006 tarih ve 2006/14 sayılı kararı ile değişik şekli ) Mirasçılar yukarıda belirtilen yükümlülükleri 180 gün içinde yerine getirmediği takdirde, Belediye Encümeni  başka bir işlem ve karara gerek kalmadan Çalışma Ruhsatının iptaline karar verir.

 

ARIZA VE HASARLAR :

 

MADDE 22-) Araçların her türlü bakım ve arıza masraf ve sorumluluğu işletmeciye aittir. İşletmecilerin veya geçici olarak aracı kullanabilecek şoförlerin kusur ve kasıtları sonucu oluşacak hasarlar ve zararlar ile 3. kişilere karşı verecekleri (maddi ve manevi zararlar) hasar, cezai sorumluluklar ile tazminatlardan işletmeciler sorumludur. Bu konuda Belediye sorumlu tutulamaz. Tüm İşletme giderleri Ruhsat sahibine aittir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DENETİM :

 

MADDE 23-) ( Belediyemiz Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 2011/37 sayılı kararı ile değişik şekli )  Toplu taşıma araçları ve araç personelinin yönetmelik hükümlerine göre denetimi Mali Hizmetler  Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünce  yapılır.

            Denetim ile ilgili tutanaklar Mali Hizmetler  Müdürlüğünce  tarafından düzenlenir.

 

İHTİLAF KOMİSYONU :

 

MADDE 24-)  Bu komisyon 5 (Beş) kişiden oluşur. Bu Komisyona Belediye Başkanı veya yerine atayacağı bir Komisyon Başkanı ile yine Belediye Başkanı tarafından seçilecek 2 adet memur ile İşletmecilerin kendi aralarından seçeceği iki kişiden oluşur. Komisyon kararları çoğunlukla alınır ve kesindir. Bu Komisyon Toplu taşıma aracı işletmecilerinin kendi aralarında veya Belediye ile doğacak ihtilafları  görüşür ve bir çözüme kavuşturur.

 

TAŞIT ARAÇLARI İŞLETME RUHSATI HARCI :

 

MADDE 25-) Toplu taşıma araçlarından alınacak Taşıt Araçları İşletme Ruhsat Harcı Belediye Meclisince tespit edilir. Bu harç her ayın sununa kadar belediyeye ödenecektir. Zamanında yatırılmayan harçlar için 6183 sayılı yasa hükümlerine göre Gecikme Zammı uygulanır. İki aylık harç yatırılmadığında Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

 

DURAKLAR VE HAREKET SAATLERİ :

 

MADDE 26-) ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli ) Belediye Encümenince belirlenen ilk kalkış yerleri ile araçların ilk kalkış noktalarındaki araç bekleme yerleri, hat ve güzergahların dışına çıkılması, durak olmayan yerlerde yolcu indirilmesi veya bindirilmesi, duraklarda bekleme yapılması yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak ceza verilmesi işlemi uygulanır.

 

CEZA İŞLEMLER :

 

* MADDE 27-)  (Belediyemiz meclisinin 07.03.2005 tarih ve 2005/64 sayılı kararı ile değişik şekli) İş bu yönetmelik hükümleri ile işletmeciler ve belediye arasında akdedilecek çalışma sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket eden işletmeciler hakkında uygulanacak cezai işlemler çalışma sözleşmesinde belirlenir. 

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 

 

MADDE 28-) Biga Belediye Meclisinin 14.06.1991 tarih ve 126 Sayılı Kararı ile kabul edilerek 01.07.1991 tarihinden itibaren yürürlükte olan “BİGA BELEDİYESİ HALK OTOBÜSLERİNİN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

EK MADDE :1 ( Belediyemiz Meclisinin 08/09/2011 tarih ve 2011/92  sayılı kararı ile ilave şekli )

           Belediyemizce 08/03/2010 tarih ve 147 sayılı yazı ile  teklif edilip, Biga İlçe Trafik Komisyonunun 28/05/2010 tarih 2010/50 sayılı kararı ile kabul edilen, Çanakkale İl Trafik  Komisyonunun 18/06/2010 tarih ve 2010/66 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı ile onanan Biga - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağaköy Prof.Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağaköy Prof.Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi-Biga güzergahında Biga Belediyesi Denetiminde taşıma yapacak Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin tespiti, çalıştırılacak araçlarda başvuru tarihinde ve devamında bulunması gereken özellikler, işletmecilerden istenecek belgeler ve başvuru şekli, çalışma ruhsatı verilmesi, taşıma ücretinin tespiti ile ilgili uygulanacak hükümler aşağıda tespit edilmiş olup, bu hükümler sadece bu hatta  faaliyet gösteren işletmeciler için geçerlidir.

           

            Yeni oluşturulan bu güzergahta taşıma yapacak Özel Halk Otobüsü işletmecileri ile ilgili bu ek maddede düzenleme bulunmayan hallerde ve Biga Belediyesi Denetiminde diğer hatlarda halen taşımacılık yapan Özel Halk Minibüsü işletmecileri hakkında yönetmelik  hükümleri uygulanır.

 

            Biga Belediyesi Denetiminde diğer hatlarda halen taşımacılık yapan Özel Halk Minibüsü işletmecileri bu ek madde hükümlerinden faydalanma talebinde bulunamazlar.

 

1- İŞLETMECİLERİN TESPİTİ       :

            Güzergahta çalışmak üzere toplam 38 adet işletmeciye çalışma ruhsatı verilecek olup;

 • ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

      Çalışma Ruhsatı verilecek 28 (yirmi sekiz) işletmecinin tespiti: S.S.38 nolu Ağaköy Seyahat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine üye olup, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ağaköy Prof.Dr.Ramazan Aydın Yerleşkesi-Biga arasında  fiilen taşımacılık yapan otobüs sahiplerine ( bu ek maddedeki şartları yerine getirenlere) verilecektir.

            Şartları yerine getirmeyenlere 30 gün süre verilecek bu süre zarfında da şartları yerine getirmeyenlere çalışma ruhsatı verilmeyecektir.  Bu sebepten doğan açık kontenjana ek maddenin 1-c- fıkrasındaki hükme göre işletmeci alınacaktır.

            b - ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

                Bu güzergahta araç sayısı, Belediye Meclisince artırılır.  

            c- ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

               Açık kontenjanlara İşletmeci alımı; Belediye Encümenince açık ihale yapılmak suretiyle en yüksek çalışma ruhsat harcını teklif eden işletmecilere verilir. İhale başlangıç bedeli ile ihale şartlarını Belediye Encümeni belirler. Belediye Encümenince açık ihale ile belirlenen işletmeciler, teklif ettikleri çalışma ruhsat harcını peşin ödeyerek, Belediye tarafından hazırlanan çalışma şartnamesi ve iş sözleşmesini imzalarlar. Bu işlemleri eksiksiz tamamlayan işletmeciye çalışma ruhsatı verilir.

 

2-ÇALIŞTIRILACAK ARAÇTA BAŞVURU SIRASINDA VE DEVAMINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER      :

a-Araç, başvuru sırasında 11 yaşından büyük olmayacaktır.

b-Otobüsler 27 koltuk kapasiteli olacaktır.

c-Araçlar  servislerde en fazla 15 yaşına kadar kullanılacaktır.

            Bu fıkrada hüküm olmayan haller de araçta bulunması gereken özellikler hakkında Yönetmeliğin genel hükümleri uygulanır.

 

3-İŞLETMECİLERDEN İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ     :  

 

            ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli )

            İşletmeciler,  Yönetmeliğin 8.maddesindeki kriterlere göre alınır.

 

4-ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ    :

 

a- RUHSAT HARCI    :

aa- ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli ) S:S:38 Nolu Ağaköy Seyahat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif üyesi olan ve bu hatta hale fiilen yolcu taşıyan otobüs sahiplerinden işletmeci olarak çalışmak isteyip yukarıda belirtilen şartları yerine getirenlerden  1.000,00 TL Ruhsat Harcı alınır. Ruhsat Harcı bedeli 4 eşit taksitle ödenir.

               İlk ruhsat alınırken, Yönetmeliğin 8.maddesine göre belirlenen işletmecilerin, teklif etmiş oldukları Çalışma Ruhsat Harcı alınır. İşletmeci Çalışma Ruhsatını almak için, bu harcı peşin olarak yatırmak zorundadır.

 

bb- ( Belediyemiz Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/103 sayılı kararı ile değişik şekli ) Yönetmeliğin 16.maddesindeki usule göre devirlerde ise, Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu miktar alınır.

 

  b- ŞARTNAMENİN İMZALANMASI

 

        İşletmeci Belediye tarafından hazırlanmış olan Özel Toplu Yolcu Taşıma Şartnamesini imzalamak zorundadır. Aksi halde çalışma ruhsatı verilmez.

 

c- SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI     

 

           İşletmeci Belediye tarafından bu hattın özelliklerini nazara alınarak hazırlanmış olan Özel Toplu Yolcu Taşıma Sözleşmesini imzalamak zorundadır. Aksi halde çalışma ruhsatı verilmez.

 

            Başvurusu uygun bulunup, yukarıdaki şartları yerine getiren işletmeciye çalışma ruhsatı verilir.

 

5- TAŞIMA ÜCRETİ       :

 

Başlangıç taşıma ücreti : 1,20 TL dir. Devamında taşıma ücreti Yönetmeliğin 20.maddesindeki usule göre belirlenir.

 

GEÇİCİ MADDE 1-) Bu yönetmeliğin çıktığı tarihe kadar Biga Belediyesine bağlı olarak çalışan Özel Halk Minibüsü sahiplerinin hakları saklıdır.

 

YÜRÜRLÜK :

 

MADDE 29-) Bu Yönetmelik Belediyemiz Meclisinin 07.02.2005 tarih ve 2005/57 sayılı kararı ile onanmış olup, 3011 Sayılı resmi Gazete de Yayınlanacak olan Yönetmelikler Hakkındaki Kanunun 2. maddesi hükümleri gereğince mahallinde çıkan gazete ve diğer yayın organları ile ilanından sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME :

 

MADDE 30-) Bu Yönetmelik Biga Belediye Başkanı ve Encümeni tarafından müştereken yürütülür.

X