OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ

BİGA BELEDİYESİ OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELİĞİ

 

 

AMAÇ   :

 

MADDE 1-  Bu Yönetmeliğin amacı Belediye yurtdışı ve şehirler arası otobüs terminalinin yönetmeliğini düzenlemektir.

 

MADDE 2-  Bu yönetmelik Belediye yurtdışı ve şehirlerarası otobüs terminalinin yönetimi için gerekli olan kuruluşun otobüs acentelerinin ve terminal dahilinde yolcuların uyacakları kurallar ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

 

YASAL DAYANAK  :

 

MADDE 3- Bu yönetmelik 1580 sayılı Belediye Kanununun 19/2 ve 83/6. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

MADDE 4- Biga Belediyesi Oto Garajı Biga Belediye Başkanının görevlendireceği Zabıta Memurları ve yeteri kadar yardımcı hizmetler personeli tarafından yönetilir.

 

MADDE 5- Biga Belediye Otobüs Terminalinin yönetimini sağlayacak Belediye Zabıta memurlarının görevleri şunlardır.

 • Terminali yönetmek,
 • Terminalin genel disiplinini sağlamak,
 • Personelin eğitimini, kılık kıyafetinin düzgünlüğünü ve mesai saatlerine uymalarını sağlamak,
 • Kuruluşu 24 saat görev yapacak şekilde düzenlemek,
 • Belediye Başkanının emirlerini, genelgelerini uygulamak,
 • Otobüslerin geliş gidiş saatlerini kontrol etmek,
 • Günün her saatinde terminal alanının temiz tutulmasını sağlamak,
 • Terminaldeki acentelerle işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak terminalin genel işleyişi için gerekli tedbirleri almak,
 • Acenteler arasında haksız rekabete yol açabilecek uygulama ve davranışlara mani olmak,

10-Terminal içinde yük nakline ( hamallık) ilişkin hizmetleri

           düzenlemesi hamalların kıyafetlerini, çalışma saatlerini tespit  etmek, Tarifeye               uygun ücret almalarını ve disiplini sağlamak,

11-Terminale yolcu getiren ve yolcu alan taksi ve dolmuşların            çalışmalarını dü-      zenlemek, kendilerine ayrılan sahada park etmelerini ve tespit edilen tarifeye      uygun ücret almalarını  sağlamak ve kontrol etmek,

 • Terminalde bulunan büfe, lokanta, hediyelik eşya vb. satan işyerlerinin çalışma düzenlerini, temizliklerini, fiyat tarifelerini kontrol etmek,
 • Terminalde herkes tarafından görülebilecek yerlere yolcuların terminal içinde ve otobüste uyacakları kuralları gösterir levha asmak,
 • Yolcuların emanet eşyaları için terminal dahilinde emanet deposu açmak ve işletmek,

 

ACENTELERİN GÖREVLERİ

 

MADDE 6- Acentelerin görevleri şunlardır.

 • Yolcu ve yük taşıma işlemlerini karşılıklı saygı ve hukuk kurallarına göre düzenlemek,
 • Otobüslerin trafik kurallarına ve yönetmelik esaslarına göre hazırlamak,
 • Yolcuların seyahat, şoför yardımcısının ( Hizmetli ) yönetim ve davranışları aracın bakım ve temizliği konularındaki şikayetlerini dinleyerek gereken tedbirleri alma,
 • Yönetici hariç diğer çalışanlara işletmenin tespit edeceği amblemi ile numara ihtiva eden kıyafet giydirmek,
 • Yazıhaneye ticari unvanlarını gösterir birer tabela asmak,
 • Otobüslerin ön ve arka tarafına firma adına ve amblemini yazdırmak,
 • Peronlara otobüslerin gideceği yerleri, hareket saatini gösteren levha asmak,
 • Otobüs seferlerini her şoförün işe başlamasından itibaren 24 saatlik süre içinde fiilen toplam olarak 9 saatten sürekli olarak 5 saatten fazla çalıştırılmaması esasına göre düzenlemek,
 • Otobüslerde karayolları, trafik kanunu ön görülen ilk yardım malzemeleri bulundurulmasını sağlamak,

10-Otobüslerde her yolcunun 20 kg. kadar olan yükünü ücretsiz                                 taşımak, bunlara acente adı yazılı bagaj etiketi yapıştırmak,

11-Otobüse parlayıcı, patlayıcı, bulaşıcı, akıcı kötü kokuları yayıcı         nitelikte         eşya ve yük almamak,

 • Yazıhanelerde kasabamıza ait önemli telefon numaralarıyla otel adreslerini gösterir liste bulundurmak,
 • Yolcuların biletlerinde yazılı mahale kadar götürülmelerini sağlamak,
 • Otobüsleri perona hareket saatlerinden yarım saat evvel getirmek, tam ve vaktinde hareket ettirmek,
 • Terminal içinde gösterilen yerin dışında herhangi bir yerinde bilet kesmemek, yazıhanesi olmayan otobüse yolcu vermemek,
 • Otobüs hareket ettikten sonra, yolcu almak, yolcu indirmemek,
 • Terminal içinde ve dışında yolcu sağlamak amacıyla, çığırtan, değnekçi, simsar vb. personel çalıştırmamak,
 • Terminalde ayrılan yerin dışında otobüs bakım ve onarımı yapmamak, otobüs temizlememek,
 • Yazıhane ve peronları temiz tutmak,
 • Yolcu ve 11. fıkra dışında kalan yük taşıma ücretlerini gösterir bir tarifeyi herkes tarafından kolaylıkla görülecek ve okunacak bir yere asmak.

 

ACENTELERİN SORUMLULUĞU

 

MADDE 7-  Acenteler terminalin genel işleyişinden yolcu ve yük taşımasından ve 9. fıkrada belirtilen görevlerin yürütülmesinden garaj zabıta memuruna karşı sorumludur.

 

YOLCULARIN UYACAĞI ESASLAR

 

MADDE 8-  Yolcular Belediye Başkanlığının koyacağı esaslara uyarlar.

 • Perona hareket saatinden 15 dakika önce gelerek otobüs görevlilerine bilet kontrolü yaptırmak, acente adı yazılı etiket alarak yük teslim etmek,
 • Biletinde gösterilen numaralı koltuk dışında başka koltuğa oturmamak,
 • Terminal içinde herhangi bir yere trafiği aksatacak şekilde yük bırakmamak,
 • Terminal ve otobüs içinde gürültü yapmamak, yerleri kirletmemek, terminalde ve otobüslerde diğer yolcuları rahatsız edici davranışlarda bulunmamak.

 

BELGELER HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER

 

BİLET

 

MADDE 9- Biletlerde şu bilgiler bulunur.

 • Acentenin unvanı ve adresi,

 

 • Otobüsün gideceği yer, hareket tarihi ve saati,
 • Yolcunun gideceği yer,
 • Acenteden verildiği tarih ve saat, koltuk numaraları,
 • Yolcunun adı soyadı,
 • Bilet ücreti,
 • Bileti tanzim edenin adı ve soyadı,
 • Aktarmalı seyahatlerde aktarmanın yapılacağı yer, tarih, saat ve koltuk numarası,

BİLET DOLDURULMASI

 

MADDE 10-  Biletler kurşun kalemle doldurulmaz. Mükerrer satılan biletlerde ilk önce kesilen bilet geçerlidir.

 

BİLET İADESİ

 

MADDE 11- Hareket saatinden an az 12 saat önce iade edilen bilet bedelinin tamamı, en az bir saat önce iadelerin yarı bedeli yolcuya iade edilir.

 

MADDE 12- Manifesto iki nüsha olarak düzenlenir, ve aşağıdaki bilgileri ihtiva eder,

 • Oturma planı üzerinde koltuk numaraları karşısına yolcunun adı soyadı ve biletin verildiği gün ve saat,
 • Otobüsün plakası, hareket saati, gideceği yer,
 • Yönetici veya bilet vermekle görevli acente memurunun adı, soyadı ve imzası.

CEZA HÜKÜMLERİ

 

MADDE 13- Bu yönetmelikte belirtilen yasaklara uymayanlara Belediye Encümeni tarafından kararlaştırılan tembihnamelere  uygun olarak kapatma ve para cezaları uygulanır.

 

MADDE 14- Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilerek mahallinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 15- İş bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

X