Etik Komisyonu

BİGA BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU :

       Belediyemizde mevcut Etik Komisyonunun görev süresi sona erdiğinden; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. Maddesi hükümleri gereğince; Başkanlığın 20/06/2019 tarihli oluru ile 2 yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturulmuştur. Etik Komisyonu ; Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

 

ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVİ :

Kamuda etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,

Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

 

BİGA BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

ADI SOYADI    :                    Ü N V A N I   :                                                             GÖREVİ  :       TELEFONU :

M. Fatih Keskin                            Park ve Bahçeler Müdür Vekili                               Başkan            315 00 00 ( 410 )

Zeynep ENGİN TAVUS                   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür  Vekili                   Üye              315 00 00 ( 315 )

Cem Koyuncu                               İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şefi                Üye              315 00 00 ( 314 )

 

ETİK DAVRANIŞ  İLKELERİ :

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet Standartlarına Uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve Tarafsızlık
 • Saygınlık ve Güven
 • Nezaket ve Saygı
 • Yetkili Makamlara Bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkileri menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
 • Kamu Malları ve Kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma.

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ 

 Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

          * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

 

          * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

 

          * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

 

          * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

 

          * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

 

          * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

 

          * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

X