AŞEVLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİGA BELEDİYESİ AŞEVLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE KAPSAM

 

AMAÇ :

 

Madde 1-) Bu yönetmeliğin amacı, 5272 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) , 38. maddesinin ( n ) ve 60. maddesinin  ( i ) fıkraları hükümleri gereğince  yardıma muhtaç durumda olan vatandaşları aşevleri açarak ücretsiz sıcak yemek yardımı sağlamak ve aşevlerinin yönetim ve işletilmesine ait usul ve esasları düzenlemektir.

 

KAPSAM :

 

Madde 2-) Bu yönetmelik Biga Belediyesi Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma programı çerçevesinde açılacak aşevlerinde sağlanacak hizmet ve uygulamaları kapsar.

 

TANIMLAR :

 

Madde 3-)  Bu yönetmelikte geçen ;

              BELEDİYE     :  Biga Belediyesini,

           ENCÜMEN    :  Biga Belediyesi Encümenini,

              MECLİS          :  Biga Belediyesi Meclisini,

              AŞEVİ        : Bu yönetmelik kapsamında açılan ve işletilen, muhtaç vatandaşlara sıcak yemeğin karşılıksız olarak dağıtıldığı yeri veya yerleri,

              MUHTAÇ       : Kendisini, eşini, çocuklarını ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri yada kazancı bulunmayan ve bedensel yada ruhsal yapıları bakımından fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu yada bozukluğuna uğrayan özürlüleri ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE GÖREVLER

 

KURULUŞ  :

 

Madde 4-) Aşevleri Belediye tarafından kentin sosyal,ekonomik düzeyi düşük bölgelerinde ihtiyaca göre açılır. Aşevleri muhtaç vatandaşlara sıcak yemek yardımı yapmak amacıyla günde en az bir öğün ve yıl boyu sürekli hizmet verir. Bir öğün yemek verilmesi halinde Ramazan ayında iftar yemeği ve diğer aylarda öğlen veya akşam  yemeği verilir. Aşevlerinin işletilmesinin sürekliliğinin sağlanması ve hizmetin kapsamının mümkün olan en geniş şekilde büyütülmesi için aşevlerinin işletilmesinde Belediye ile başka sivil ve resmi kurumlar arasında anlaşmalar yapılarak, işletme maliyetinin paylaşılması veya devredilmesi sağlanabilir.

 

SOSYAL YARDIM TESPİT KOMİSYONU :

 

Madde 5-) Belediye Başkanı tarafından meclis üyeleri arasında tespit edilecek bir meclis üyesi başkanlığında ve Belediye memurları (Memur,Şef,Amir Müdür) arasından görevlendirilecek  iki kişinin ve yardım talebinde bulunanın ikamet ettiği ilgili mahalle muhtarının iştirakleriyle  oluşur.Bu komisyonun görevleri şunlardır.

 1. a) Sosyal Yardım programlarından yararlanmak istemi ile müracaat eden kişiler hakkında mekanlarında inceleme ve araştırma yaparak ilgili formu doldurmak,
 2. b) Bu raporu esas alarak değerlendirme raporunu hazırlamak,
 3. c) Değerlendirme raporunu Sosyal Yardım Kuruluna sunmak,

           

 

SOSYAL YARDIM KURULU :

 

Madde 6-) (Belediyemiz Meclisinin 07/02/2017 tarih ve 2017/13 sayılı kararı ile değişik şekli) Belediye Başkanı tarafından,  meclis üyeleri arasından tespit edilecek bir meclis üyesi başkanlığında, Belediye memurları (Memur, Şef, Amir, Müdür) arasından görevlendirilecek  bir kişi ile yardım talebinde bulunanın ikamet ettiği ilgili mahalle muhtarının iştiraki ile 3 kişiden olşur.

            Aşevlerinden yararlanacak muhtaç vatandaşlara ilişkin tarama, tespit, bilgi toplama, hak sahipliği, değerlendirme, yoklama, izleme, hak sahipliğinden düşürme gibi işlemlerin yapılmasını ve denetlenmesini sağlamada en yetkili kurul olup, sosyal yardım tespit kurulundan gelen talepleri karar bağlar. Bu kurulun kararları encümen tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

İDARİ KURUL :

 

Madde 7-) Başkan veya Başkan Yardımcısı başkanlığında , Başkan tarafından görevlendirilecek   ilgili daire Müdür ve amirlerinden olmak üzere 3 veya 5 kişilik olarak teşekkül eder.

Aşevlerinin işleyişinden sorumlu olan bu kurulun başlıca görevleri şunlardır.

 1. a) Aşevlerinde görevli personelin sevk ve idaresini sağlamak.
 2. b) Personelin çalışmalarını, görev dağıtım planına göre devamlı olarak denetim ve gözetim altında tutmak.
 3. c) Tüm personelin sağlık sicillerinin tutulmasını ve periyodik muayenelerinin yapılmasını temin etmek ve titizlikle izlemek.
 4. d) Ayniyat yönetmeliğine göre yıllık demirbaş sayımlarını yaptırmak ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.
 5. e) Demirbaş ve eşyanın en iyi şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.
 6. f) Personelin izinlerini hizmetleri aksatmadan düzenlemek.
 7. g) Aşevlerinin erzak ve malzeme ihtiyacını devamlı olarak sağlayacak şekilde Belediye nezdinde gerekli işlemleri takip etmek.
 8. h) Yemek listesinin mevsimlere uygun olarak hazırlanmasını, ambardan tabelaya uygun olarak malzeme çıkartılmasını, pişirilmesini ve bir düzen içerisinde dağıtılmasını sağlamak.

            ı)  Aşevinin temizlik hizmetlerinin sağlığa uygun şekilde ve sürekli olarak yapılmasını sağlamak.

 1. i) Özel günlerde encümen kararı alınarak, kuru erzak ve ihtiyaç maddeleri şeklinde gıda yardımları yaptırılmasını sağlamak.
 2. j) Bayramlarda ve özel günlerde fazla kurban bağışı yapıldığında ihtiyaç fazlası etin muhtaçlara dağıtımını yaptırmak.
 3. k) Aşevinden yararlanan muhtaçların sicil ve kayıtlarının tutulması,

 

GELİR-GİDER HESAPLARINA AİT İŞ VE İŞLEMLER :

 

Madde 8-) Aşevlerinin gelir ve giderleri Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından kendi bünyelerini ilgilendiren  işlemler için yürütür.

            *A) Kanun, tüzük ve yönetmelikte belirtilen defterlerin tutulması ve evrakın tanzim ve muhafaza edilmesi,

            *B) Aşevinin resmi yazışma işlerinin yapılması,

            *C) Aşevine yapılacak Şartlı – şartsız nakdi ve ayni bağışların makbuzlarının kesilmesi,

            *D) Kurulun vereceği diğer görevlerin yapılması,

           

SATIN ALMA MEMURUNUN GÖREVLERİ  :

 

Madde 9-) Başlıca görevleri şunlardır;

            *A) Aşevlerinin günlük (ihale dışı) ihtiyaç malzemelerini alır ve ambar memuruna teslim eder.

            *B) Aşevlerinin ihtiyaç duyduğu ana gıda maddelerinin piyasa değerlerini izler ve bunların en uygun evsaf ve fiyatla temin edilmesi amacıyla toplam alımları için ihale dosyalarını düzenler. İhalelerin yapılmasında encümen ve kurula yardımcı olur. İhale sonuçlarına göre malın teslim alınmasını ve depolara sevk edilmesini sağlar.

 

 

AMBAR MEMURUNUN GÖREVLERİ  :

 

Madde 10-) Ambar memurunun başlıca görevleri şunlardır.

            *A) Makbuz karşılığı alınan ayni bağışları teslim alır ve ambar defterine kaydeder.

            *B) Satın alınan erzakı ambar defterine kaydederek teslim alır, depoda muhafaza eder.

            *C) Günlük iaşe maddelerine bir gün önceden kendisine verilen malzeme talep fişine göre depodan ilgilisine teslim eder. Depoda olmayanları piyasadan temin eder.

            *D) Tüm malzemelerinin miktarlarını aylık tüketim cetvellerine günlük olarak işler.

            *E) Tüm malzemelerin aylık tüketim miktarlarını yıllık tüketim cetvellerine aylık olarak işler.

            *F) Tüm görevlerinin sonuçlarını aylık raporlar halinde sosyal yardımlar kuruluna verir.

           

AŞEVİ SORUMLUSU VE GÖREVLERİ   :

 

Madde 11-) Her aşevinde sosyal yardımlar kurulunca atanmış bir aşevi sorumlusu görev yapar. Aşevi sorumlusu kurulun kendisine verdiği aşevinin sağlıklı işletilmesine dair talimatları yerine getirir. Bu yönetmelik eki AŞEVİ SORUMLUSU GÖREV TALİMATIN’ daki tüm görevleri eksiksiz yapar. Aşevi

sorumlusunun izin ve hastalık nedeni ile  görev yapmaması halinde kurul tarafından geçici olarak bir aşevi sorumlusu görevlendirilir.

 

AŞEVİ HİZMETLİSİ VE GÖREVLERİ  :

 

Madde 12-) Her aşevinde en az bir aşevi hizmetlisi görev yapar. Aşevi hizmetlisi aşevi sorumlusunun talimatlarına göre ve bu yönetmelik eki AŞEVİ HİZMETLİSİ  GÖREV TALİMATI’ na göre görev yapar.

 

AŞÇIBAŞI VE GÖREVLERİ   :

 

Madde 13-) Aşevi aşçıbaşının görevleri şunlardır;

            *A) Her gün yemeğin kontrol edilmesini ve yemeklerden bir kişilik numunenin 24 saat buzdolabında saklanmasını sağlar.

            *B) Mutfakta bulunan pişirme araç ve gereçlerinin temizlik kontrolünü yapar ve noksanlıklarının giderilmesini talep eder.

            *C) Kendisine teslim edilen erzakın temiz ve pişirilmeye müsait olup olmadığını kontrol ettikten sonra pişirilinceye kadar sağlıklı şekilde muhafaza eder.

            *D) Yemek listesine göre kendisine teslim edilen aerzkın pişirilip hazırlanmasını ve aşevlerine dağıtımını yapar.

            *E) Mutfağın genel temizliğine dair talimatın tam olarak uygulanmasını sağlar.

           

AŞÇI YARDIMCILARIN GÖREVLERİ  :

 

Madde 14-) Aşçı yardımcılarının görevleri şunlardır;

            *A) Bulaşıkların sağlık şartlarına ve temizlik talimatlarına uygun olarak yıkanması ile mutfağın genel temizliğini yapar.

            *B) Yemek pişirilmesinden önce malzeme hazırlanması, doğranması, taşınması ve yerleştirilmesini yapar.

            *C)  Aşçının vereceği diğer görevleri yapar.

            *D) Aşçı bulunmadığı zamanda aşçının görevlerini yapar.

 

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR :

 

Madde 15-) Aşevlerinde tutulacak defterler şunlardır.

            *A) Demirbaş Defteri,

            *B) Ambar Stok Defteri,

            *C) Aşevi Yemek ve ekmek tesellüm defteri,

            *D) Muhtaçlık Kayıt Defteri ve Sicil Dosyaları,

            *E) Muhtaçlık yıllık yoklama fişleri,

           

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞLETME VE HİZMETLER

 

GIDA YARDIMI YAPILACAK MUHTAÇLARIN TESPİTİ :

 

Madde 16-) Bu yönetmelik çerçevesinde gıda yapılacakları tespit için;

 1. a) Öncelikle bu yönetmelik eki-1 MÜRACAAT FORMU doldurulur. Formun doldurulması sosyal yardım tespit komisyonu tarafından vatandaşın barındığı mekan ziyaret edilip yakın komşularına sorulup teyit edilerek yapılır.
 2. b) Sosyal yardım komisyonu yaptığı tahkikat sonucuna göre değerlendirme raporunu tanzim eder ve sosyal yardım kuruluna verir.
 3. c) Sosyal yardım kurulu bu rapora göre yardımın yapılıp yapılmayacağı hususu ile yardımın miktarını belirler. Sosyal İşler Müdürlüğü de bu istemin kararının alınması için encümene sevk edilmek üzere başkanlığa arz eder.

 

TANITIM KARTI VERİLMESİ :

Madde 17-) Encümen başvuru formu tespit komisyonunun yaptığı soruşturma sonuçları ve değerlendirme raporu ile sosyal yardım kurulunun görüşünü dikkate alarak; müracaat sahibinin HAK SAHİPLİĞİNE dair karar ve yapılacak yardımın miktarına karar verir.

              Mevcut aşevlerinin kapasitesinden fazla başvuru ve muhtaç vatandaş tespit edildiği takdirde aşağıdaki önceliklere göre hak sahipliğine karar verilir:

 1. a) Muhtacın hiç geliri olmaması,
 2. b) Muhtacın yalnız ve bakacak kimsesinin olmaması,
 3. c) Muhtacın çalışabilecek güçte ve yaşta olmaması,
 4.  d) Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısının fazla olması,
 5. e) Özürlülük hali ve müzmin bir hastalığın olması,
 6. f) Kendisine ait barınacak bir evinin olmaması,
 7. g) Biga İlçesinde ne kadar süredir oturuyor olması,
 8. h) Muhtaçlık içinde olan ailede öğrencilerin olması,

             Encümen tarafından yukarıda açıklanan ilkelere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuru sahibine bu yönetmelik çerçevesinde yardım yapılmasına karar verildikten sonra hak sahibine ek-2 hak sahipliği TANITIM KARTI verilir. Hak sahibi sıcak yemek yardımından yararlanırken bu kartını gösterecektir.

 

HAK SAHİPLİĞİNİN TEYİDİ :

 

Madde 18-) Sosyal Yardım Tespit Komisyonu hak sahipliği tanıtım kartı verdiği kişilerin beyan ettikleri bilgileri teyit etmek için şu kuruluşlar nezdinde araştırma ve soruşturma yapar:

 1. a)  VERGİ DİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ : Vergi kaydının olup olmadığı,
 2. b) TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ      : Gayri Menkulü olup olmadığı,
 3. c) KAYMAKAMLIK (Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu) : Devletten yardım alıp almadığı,
 4. d) EMK.SAND.-SSK- BAĞKUR    : Sosyal Güvenlik Şemsiyesinden yararlanıp yararlanmadığı,

 

AŞEVLERİ YÖNETMELİĞİ HAKLARINDAN YARARLANMAYANLAR :

 

Madde 19-) Aşağıda belirtilen koşulları taşıyanlar bu yönetmelik haklarından yararlanamazlar.

 1. a) Hanede bunların sayısına göre kişi başına asgari ücretin dörtte birinden fazla geliri olanlar.
 2. b) Kendisinin barındığı lüks olmayan basit ev dışında gayri menkulü olanlar.
 3. c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alanlar.

 

YOKLAMA  :

 

Madde 20-) Bu yönetmelikten yararlanan muhtaçların durumlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı, her yıl yeniden yapılan tahkikat ile anlaşılır. Ek-3 yoklama formu her yıl ARALIK ayında doldurulur. Yoklama bilgilerine göre hak sahipliği belgeleri, sosyal yardımlar kurulunun önerisi ve Encümenin kararı ile iptal edilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  :

 

Madde 21-) Aşevlerinden yararlananlar, yemek yardımının kesilmesini gerektiren durumların ortaya çıkması halinde, bu durumlarını Belediye’ye en geç 1 ay içinde yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar.

 

SICAK YEMEK YARDIMININ KESİLMESİ   :

 

Madde 22-) Aşağıdaki durumlarda gıda yardımları kesilerek verilen hak sahipliği Encümen’ce ortadan kaldırılır.

 1. Hak sahibinin ölümü,
 2. Hak sahibinin Biga Belediye sınırları dışına taşınması,
 3. Muhtaçlık durumunun ortadan kalkması,
 4. Hak sahibinin, aşevlerinin kullanım kurallarını sık sık ihlal etmesi ve çalışma düzen ve huzurunu bozması,
 5. Hak sahibi tarafından aşevi bünyesinde kanunen suç teşkil eden bir eylemin yapılması,
 6. Birbirini takip eden 15 günden fazla süre ile gıda yardımlarından yararlanılmaması.

 

MUHTAÇ SAYISININ BELİRLENMESİ  :

 

Madde 23-) Aşevlerinden yararlanacak muhtaç sayısı ihtiyaca göre SOSYAL YARDIM KURULU tarafından belirlenir ve Encümenin onayı ile yürürlüğe girer.

 

AŞEVİNE ULAŞIM HİZMETLERİ   :

 

Madde 24-) Aşevlerine uzak yerlerde oturan ve yürüyerek aşevine gelmesinde zorluk olan muhtaçlar için Sosyal Yardımlar Kurulu tarafından ücretsiz ulaşım hizmeti verilebilir.

 

MUHTAÇLARA KONUTUNDA YARDIM YAPILMASI  :

 

Madde 25-) Aşevlerine kadar gelerek sıcak yemek yardımından yararlanamayacak kadar yaşlı, yatalak, özürlü ve hasta olan hak sahiplerine, vekil edecekleri komşuları veya hayırsever vatandaşlar vasıtasıyla evlerinde teslim edilmek üzere sıcak yemek yardımı yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

AŞEVİ SALONLARININ YEMEK YARDIMI DIŞINDA KULLANILMASI  :

 

Madde 26-) Aşevi salonları bu yönetmelikte belirlenen şekilde muhtaç vatandaşlara sıcak yemek sağlanması amacının dışında, yemek saatleri haricinde dar gelirli vatandaşların düğün, mevlit vb. sosyal amaçlı toplantıları için kiraya verilebilir. Kira bedeli her yıl, Vakıf yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kiralamalarda EK-4 Tip Sözleşme uygulanır. Ayrıca Belediye tarafından bu salonlarda her türlü toplantı, ücretsiz seminer, eğlence, vb. faaliyetler yapılabilir.

 

KİŞİ VEYA KURULUŞLARIN MUHTAÇLARA YEMEK SERVİSİ

 

Madde 27-) Bu yönetmelik çerçevesinde işletilen Aşevlerindeki gıda giderlerinin tamamı ile bu giderin %25 oranında genel gideri birlikte karşılayan miktarda Biga Belediyesine bağış yapan kişi ve kuruluşlar adına aşevlerinde yemek verilebilir. Bu durumda bu kişi  ve kuruluşlar aşevinde yemek sahibi olarak muhtaç vatandaşlarla birlikte yemeğe katılarak ağırlanırlar. Kişi ve kuruluşlar ile muhtaçların tanışması ve dayanışmasını sağlamak amacı ile yemeğin verildiği günde bu kuruluşlar temsilcileri vasıtası ile tanıtımlarını yapabilirler.

 

SİVİL VE RESMİ KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ :

 

Madde 28-) Bu yönetmelik kapsamında işletilen ve işletilecek aşevlerinin mülkiyeti ve işletme hakları bu yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması ve amacı dışında kullanılmaması koşulları ile kısmen veya tamamen sivil ve resmi kurumlara devredilebilir. Bu durumda devir alan kurumlarla Belediye arasında bir protokol tanzim edilir ve aşevinin amacı dışında kullanılmaması için gerekli hükümlere yer verilir.

 

UYGULAMA-YÜRÜTME

 

Madde 29-)  İşbu Yönetmelik hükümlerine göre muhtaçlık durumu tespit edilenlere verilecek yemekler aşevi kurulmaksızın  ilgili yasa ve yönetmelikler hükümleri gereğince hazır yemek alımı  (dağıtım “ Servis ” dahil olarak veya Dağıtım “ Servis “ Belediyece yapılmak  üzere) yapılarak  hizmet yerine getirilir.Bu hususta Belediye encümeni yetkilidir.

 

YÖNETMELİK EKİ ÇALIŞMA TALİMATLARI :

 

Madde 30-) Aşağıdaki dokümanlar bu yönetmeliğin ayrılmaz parçasıdır.

 1. a) Mutfak temizlik ve pişirme talimatı,
 2. b) Sıcak yemek ve ekmek nakliyesi talimatı,
 3. c) Aşevi temizlik talimatı,
 4. d) Aşevi sorumlusu görev talimatı,
 5. e) Aşevi hizmetlisi görev talimatı,
 6. f) EK-1 Başvuru formu,
 7. g) EK-2 Tanıtım Kartı Örneği,

             ı) EK-3 Yoklama Formu,

 1. i) EK-4 Tip Kira Sözleşmesi.

 

YÜRÜRLÜK :

 

Madde 31-) Bu yönetmelik Belediyemiz Meclisinin 10.01.2005 tarih ve 2005/54 sayılı kararı ile onanmış olup, 3011 sayılı Resmi gazetede yayınlanacak olan Yönetmelikler hakkında ki kanunun 2. maddesi hükümleri gereğince mahallinde çıkan gazete ve diğer yayın yolları ile ilanından sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME :

 

Madde 32-) Bu yönetmelik Biga Belediye Başkanı ve Encümeni tarafından müştereken yürütülür.

X