MEZARLIKLAR YÖNETMELİĞİ

BİGA BELEDİYESİ MEZARLIKLAR YÖNETMELİĞİ

 

 

 

AMAÇ :

 

            MADDE : 1-Bu yönetmeliğin amacı Biga Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi, cenaze ve gömme işlerinin kurallara bağlanmasıdır.

 

KAPSAM:

 

            MADDE 2- Bu yönetmelik Biga Belediyesi sınırları içinde; Ölümlerin belgelenmesi, cenaze ve gömme işlemleri ile bu iş ve işlemler için yasalarla yükümlendirilen Biga Belediyesine bağlı  Mezarlıklar kapsar. 

 

YASAL DAYANAK:

 

            MADDE 3- Bu yönetmeliğin yasal dayanağını, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesi  ve 1590 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu ve 3998 sayılı mezarlıkların korunması hakkında kanundur.

 

TANIMLAR :

 

            MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

            ÖLÜ : Yaşamı sona ermiş kişiyi,

            CENAZE: Kefenlenip tabuta konulmuş, gömülmeye hazırlanmış ölüyü,

            GÖMME / DEFİN: Cenazenin toprağa verilmesi işlemini,

            LAHİT: Kenarları taş veya beton duvar, üstü taş veya beton kapakla örtülecek şekilde hazırlanmış mezarı ifade eder.

 

GENEL HÜKÜMLER:

 

            MADDE 5- Biga Belediyesi sınırları içinde ölümlerin belgelenmesi, cenaze ve gömme işlerinde Zabıta Müdürlüğü, Biga Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü bu yönetmelik çerçevesinde diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içinde çalışır.  Eşgüdümü İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü sağlar.

 

            MADDE 6- Zabıta Müdürlüğü; Hastane, diğer sağlık kuruluşları, Adli Tıp, Savcılık tarafından; Gömme izin kağıdı ile sevk edilen ölülerin cenaze ve işlemlerini yapar. Bu işlemlerin dışında  Biga Belediyesi kuruluş şemasındaki evrak akışına uyar.

 

            MADDE 7- Biga Belediyesi sınırları içinde bu yönetmeliğin kabulü tarihinden önce kurulmuş olan mahalli mezarlıklara defini yasaklamaya, yeni mezarlık alanları açmaya ve defin yasaklanan mezarlıklarda bulunan  kemiklerin nakline Biga Belediye Meclisi yetkilidir.

            Biga Belediye Meclisinin belirlediği yerler dışında defin yapılamaz. Defin yapıldığı takdirde bu işlem mahalli Polis Karakoluna bildirilerek Belediye Zabıtası ile müştereken önlenir.

 

MADDE 8-Biga Belediyesi sınırları içinde cenazelerle ilgili tüm faaliyetler kamu görevi olarak Belediyeye verilmiş olup,5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (A) bendinde ise bu görevi yapar veya yaptırır denilmekte olduğundan,   Belediye bu görevi yapar veya yaptırır. Kurum ve Kuruluşlar kendi mensuplarının cenazelerini, kurum ve kuruluşların araçları ile mezarlığa nakledebilirler. Gelir Büro Şefliği  ücret karşılığında taşraya cenaze nakli istemlerini, olanakları ölçüsünde karşılar.

 

            MADDE 9-Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin durumları defin muamelesi yapılırken Zabıta Müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca; bu hastalıklardan ölenler için gerekli tedbirler defin ruhsatı verilen kurumlar tarafından alınır. (Kireçleme, İlaçlama vs.) bu hastalıklardan ölenler için hiçbir suretle ve hiçbir yolla taşraya nakil edilemezler.

 

ÖLÜM HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

 

            MADDE 10-Belediyenin Zabıta Müdürlüğüne müracaatla, ölülerinin bulunduğunu beyan edenler görevlilere aşağıdaki bilgileri belgeyle ibraz ederler. Bu belgeler neticesi oluşan belgeye “ÖLÜM BEYAN KAĞIDI” adı verilir.

ADI SOYADI                                    :

BABA ADI                                       :                      

ANNE ADI                                       :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ                   :

MEDENİ HALİ                                   :

UYRUĞU                                          :

CİNSİYETİ                                       :

DİNİ                                               :

ÖLÜM TARİHİ VE ADRESİ                  :

 

Bu belgeye ölünün Nüfus cüzdanının aslı ve daha önce Gömme İzin Kağıdı düzenlemeye yetkili bir kuruluşça usulüne uygun düzenlenmiş Gömme İzin Kağıdı varsa eklenir. Ölüye ait bir Gömme İzin Kağıdı bulunmuyorsa bu evrakın tamamlanması için gerekli işlemi ve yardımı Görevli Personel yapar. Gömme İzin Kağıdında düzenleyen Doktorun Adı, Soyadı, Diploma Nosu, Adresi, Ölünün Kimliği ve ölüm sebebi bulunur.

Görevli personel ölünün yakınına talep edilen hizmetlerle ilgili bilgileri sorarak; o gün için geçerli Belediye Meclisince saptanan fiyatlarla para irsaliyesini düzenler ve paranın tahsilini sağlar. Para makbuzunun numarasını Ölüm Beyan Kağıdına, Para İrsaliyesini kaydeder ve makbuzun aslını ölünün yakınına verir. Mezar tahsisi için gerekli Mezar Sözleşme Senedini düzenler ve gerekli yasal kayıtları yapar. Evrakları birleştirerek ilk nüshasını Zabıta Müdürlüğüne intikalini sağlar.

Ölünün yakını, tarafından ibraz edilen usulüne göre ve yetkili mercilerce düzenlenmiş Fakirlik İlmühaberi varsa Görevli personel tarafından kabul edilir ve işlemi yapılır.

 

MEZARLIKLARDAKİ MEZAR TÜRLERİ :

 

MADDE 11-  (Belediyemiz Meclisinin 21/07/2009 tarih ve 2009/74 sayılı kararı ile değişik şekli)

  1. A) Paralı Mezarlar
  2. B) Parasız Mezarlar

 

  1. A) Paralı mezarlar dörde ayrılır.

1-Lahitler: Parselasyon planına ve usulüne uygun olarak kazılmış, duvarları ve üst kapağı bulunan mezardır.

 Bu mezarların üst yapısının Cenaze gömülmesinden itibaren 5 yıl içinde yapılması zorunludur. 5 yıl içinde dolduğu halde üst yapısı tamamlanmayan Mezarın yakını yazı ile uyarılır.

İlgili, üst yapımı talebinde bulunursa Mezarın üst yapımı için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ruhsat verilir. İlgilisi bulunmazsa veya ilgilisi bulunurda üst yapımı talebinde bulunursa bu mezarlar için parasız tahsis edilen mezarlıkların tabi olduğu kurallar uygulanır.

2- Toprak Mezar (Lahitsiz): Usulüne uygun olarak kazılmış, parselasyonu yapılmış mezardır.

Bu mezarların üst yapımı Hıfzısıhha Kanununa göre definden itibaren 1 yıl geçtikten sonra  yaptırılabilir. Üst yapımının definden itibaren 5 yıl içinde yapılması zorunludur. 5 yıl dolduğu halde üst yapısı tamamlanmayan Mezarın sahibi yazı ile uyarılır. İlgili, üst yapımı talebinde bulunursa Mezarın üst yapımı için İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ruhsat verilir. İlgilisi bulunmazsa veya ilgilisi bulunurda üst yapımı talebinde bulunmazsa bu mezarlara parasız tahsis edilin Mezarların tabi olduğu kurallar uygulanır.

3- Birinci Sınıf Mezarlar: Aile mezarlığı olarak kullanılmak şartıyla müstakil parsel olup, Belediye Meclisince belirlenen ücretini ödemek suretiyle verilir.

4- İkinci Sınıf Mezarlar: Tek kişilik mezar yeri olup, Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığı verilir.

 

      B)Parasız Mezarlar:

      Parselasyonu yapılmış ve usulüne uygun olarak kazılmış, kalıcı nitelikte olan mezarlardır.

             1-Şehit Mezarları: Toprak olup; şehitler için ücretsiz olarak verilir

             2-Çocuk Mezarları: Toprak mezar olup fakir ve kimsesizler için ücretsiz, diğerleri içinde Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret karşılığı verilir.

      3-Yabancı Mezarlar: Tek kişilik toprak mezarlar olup, ücretsiz verilir

 

ÖLÜMDEN ÖNCE TAHSİS EDİLEN MEZARLAR  :

 

            MADDE 12-Ölümden önce 2 tür tahsis işlemi yapılır.

 

  1. A) İsme tahsis edilen mezar,
  2. B) Aileye tahsis edilen mezar,

 

  1. A) İsme tahsis edilen mezarlar: Bu mezarların satışı, isme tahsisli olarak ölümden önce yapılır. Belediye Meclisinde belirlenen fiyat üzerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi, Başkanlık Makamının onayı ile tahsis işlemi yapılır.

 

  1. B) Aileye tahsis edilen mezarlar: Bu mezarların satışı Belediye Meclisinin belirlediği fiyat üzerinden Aileye tahsisli olarak yapılır, tahsisi talep edilen kişinin Anne, Baba, Kardeşleri, eşi ve çocukları ile çocuklarının (I. , II. Derecede kan hısımları ile eşi defnedilir.) Tahsisi talep eden kişi, sayılan akrabalarının arasından kimlerin defnedilmesi yada defnedilmemesi gerektiğini ayrıca sağlığında belirleyebilir. Belirlediği isimleri satış anında İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

 

MÜKERRER DEFİN  :

 

            MADDE 13- Hıfzıssıhha Kanunun 223. maddesine göre 5 yılını tamamlayan her türlü mezara (Lahitli, Lahitsiz, İsme tahsisli, Aileye tahsisli) önce defin edilen Cenazenin  birinci derecede yakının istemi veya muvafakati ile cinsiyet farkı gözetmeden ikinci bir şahıs defin edilebilir.

 

MEZARLIK ALANLARINDA VE İŞLEMLERİNDE UYULACAK DİĞER KURALLAR  :

 

            MADDE 14-Belediye Mezarlıklarına sabah saat:08.00 den gün batımına kadar ölü gömülür. Bu müddet dışında bütün muameleler yapılmış olsa dahi ölü gömülemez. Ertesi gün gömme işlemi yapılır.

 

            MADDE 15- Adli Tıpça, Adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığı ile Hükümet Tabipliğince veya özel Hastane, özel Poliklinik, özel Doktor tarafından verilen ölüm nedenini belirten belgeler muamele için başvurulan Belediyenin Tabipleri tarafından resmi Gömme İzin Kağıdına dönüştürülür. Belediye Tabibi yoksa yukarıda adı geçen kurumlarca verilen gömme izin belgesi ile defnedilir.

 

            MADDE 16- Hüviyeti meçhul ölülerin gömülmesi için yasal mercilerden (Cumhuriyet Savcılığı vb.) verilen talimatlarda Gömme İzin Kağıdı aramak mecburidir. Devlet Hastaneleri ile Resmi Kurum Hastanelerinin verdiği Gömme İzin Kağıdı defin ve nakil i

q`M`M=M işlemlerinde geçerlidir.

 

            MADDE 17- Fen İşleri Müdürlüğünün bütün memur ve hizmetlileri Belediyelerin bürolarındaki görevliler cenaze sahiplerinin müspet taleplerine uymaya ve gereğini yerine getirmeye, onlara gerekli bilgiyi vermeye azami ölçüde gayret sarf eder.   

 

MADDE 18- Gömme işlemlerinden önce ve sonra yapılacak dini merasim, ölenin mensup  olduğu dine göre, salahiyetli kişiler tarafından sevk ve idare edilir.

 

MADDE 19- İslam cenazelerinin gömülmesi esnasında yapılacak dini merasimde Zabıta Müdürlüğü, Bu merasimin sevk ve idaresinde dışarıdan gelen Din görevlisi Müdürlüğün müsaadesiyle bu merasime iştirak edebilir.

 

MADDE 20- Mezarlığa zarar verebilecek çocuk, hayvan ve benzerlerinin girmesini önlemek için mezarlıkların etrafının en az 2 m yüksekliğinde beton veya taş duvarla çevrilmesi ve bu duvarların daima muntazaman vaziyette bulundurulması gereklidir.

 

MADDE 21- Mezarlık sahası içerisinde gerekli sessizliği, temizliği ve düzeni sağlamak için; otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, Mezarların üstüne oturmak, taşlarına tırmanmak ve taşlarını tahrip etmek, ağaçlarını kırmak, çiçekleri koparmak, mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat artıklarını bırakmak, konulmuş plaka ve levhaları sökmek veya yerlerini değiştirmek, ağaçlar üzerine işaret koymak, mezarlık alanında avlanmak, dilencilik yapmak, makbuzla para toplamak ve halkın huzurunu kaçırıcı her hangi bir davranışta bulunmak yasaktır.

 

MADDE 22- Cenaze nakil vasıtaları ve mezar yapımı ile iştigal eden ustaların malzeme taşımakta kullandıkları araçlar dışında (Bu araçlarda mezarın başına malzemeyi bıraktıktan sonra Müdüriyet görevlilerinin göstereceği yere park etmek koşuluyla) araçların Mezarlığa girmesi yasaktır. Ancak sakatlar, yaşlılar ve güvenliği açısından önem arz edenler görevlinin izni dahilinde araçları ile ziyaretlerini yapabilirler. 

 

MADDE 23- Mezarlar üzerine büst, resim, çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım yapacak sloganlar yazmak yasaktır.

 

MADDE 24-  Mezarlığın uygun yerlerinde, ayrı dine mensup insanlar için özel sahalar tahsis edilir. Ancak İslam Mezarları ile Gayrimüslim mezarları arasında yol gibi müsait mesafeler bırakılır ve Müslümanlara mahsus adalara Gayrimüslimler defin edilemez.

 

         MADDE 25- Mezarlıkta ücret tarifesi (Kefenleme, Mezar taşıma, Yıkama, Tabut, Mezar tahtası, Mezar açma-kapama, Morg) Biga ilçesi fiyat endeksleri göz önüne alınarak tespit edilir. Boş olarak tahsis yapılan mezarların ücretleri günlük defin yapılan Mezar ücreti ile mukayese edilemez. Ücretler İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Meclisinin kabulü ile her bütçe yılı için yeniden tespit edilir.

 

 

            MADDE 26- Cenaze hizmetlerinin özelliği nedeniyle Belediyenin diğer birimleri gerektiğinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevlerine katkıda bulunmakla yükümlüdür.

 

            MADDE 27-Ücretli mezarlarda herhangi bir sebeple boşalma olursa ‘taşraya defin veya taşraya kemik nakli nedeniyle) bu mezarlar kayıtsız şartsız Belediyeye intikal edeceği gibi kullanılmayan mezarların bedelleri de hiçbir suretle tahsis sahibine iade edilmez.

 

            MADDE 28-İsme tahsisli Mezarlarda mezar sahibi başka yerde ölmüş ve defnedilmişse ismine tahsis edilmiş mezarına 1. derecede yakınlarından birinin (anne, baba, oğul, kız eş vb.) muvafakati ile cenazesi defin edilebilir.

 

            MADDE 29- Mezar ustaları tarafından yapılan mezarlardan arta kalan taş, moloz, kum ve toprakların mezarlık sahası içinde bekletilmeden dışarıya çıkartılması ustalara aittir.  Bu kurala uymayanlar hakkında Belediye Zabıtasınca 5326 sayılı Kabahatler    Kanunu hükümleri uygulanır.

 

            MADDE 30- Mezar sahipleri mezarların alt (toprak) ve üstünü yaptırmak istedikleri zaman, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yeterliliği bilinen bir usta ile anlaşma yaparak işlemi gerçekleştirilir.

 

            MADDE 31- Mezar ustaları mezarların alt ve üst yapımına başlamadan önce ücretlerini Belediyeye  yatırarak inşaat ruhsatını almak zorundadırlar. Ancak tatil günlerinde vezne kapalı olduğundan müdürlükten müsaade alarak mezar inşaatına başlayabilir.

 

            MADDE 32- Mezarlıkların alt ve üst yapımlarının Yönetmelikle belirlenen boyutlara uygun olması zorunludur. Denetimler Müdürlük elamanlarınca yürütülür. Biçim ve ölçülere aykırı olarak yapılan mezarların yıkımı Müdürlüğün teklifi üzerine Belediye Encümeninin kararı ile gerçekleşir. Bu kararı uygulamaya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.

 

            MADDE 33- İşgaliye ücretleri en geç 10 gün içerisinde ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen işgaliye ücretleri ödenmeyen kamu alacaklarının tahsili ile ilgili yasa hükümlerine göre tahsil edilir.

 

            MADDE 34-Resmi tatil günlerinde Mezarlığın günlük ihtiyacını görecek sayıda işçi,memur ve hizmetlerinin görev başında bulunması zorunludur. Bu personelin çalışmalarının karşılığı mesai şeklinde ödenir.

 

            MADDE 35- Fen İşleri  Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen görevliler ücretlerini veya maaşlarını almakta olduklarından, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Aksi halde usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.

 

            MADDE 36-Mükerrer definlerde üst yapısı yapılmış mezarların açılıp ikinci define müsait hale getirilmesi ustalık gerektirdiğinden cenaze sahibi bir mezar ustası ile anlaşarak yeniden cenaze konulacak şekilde mezarı açtırır.

 

          MADDE 37- Vatandaşın Mezarlık hakkındaki duyarlılığı göz önüne alınarak Mezarlıklarda istenilmeyen durumların meydana gelmemesi için Mezarlık alanının geceleri aydınlatılması, duvarlarının daima muntazam halde bulundurulması zorunludur.

 

            MADDE 38- Lahitlerin alt yapısının uzunluğu 210 cm, eni 80 cm, beton derinliği 90 cm, iki lahit arası duvar kalınlığı 30 cm, üst yapımında iki mezarın yan yana baş ve ayak tarafından bir birine mesafesi 20 cm, patika yol 80 cm, kapaklar kapatıldıktan sonra tesviye yapılmış toprak kalınlığı 60 cm olmalıdır.

 

            MADDE 39- Mezarlık dahilindeki anayollar ve ara yollar, su dağıtım şebekeleri daima bakımlı ve ihtiyaca cevap verebilecek şekilde hazır bulundurulur.

 

            MADDE 40- Defin yapılan adaların etrafı definden sonra ağaçlandırılır, asfaltlanır, bordür taşı çekilir ve ada içerisindeki patika yollar plaka taşlarla döşenir.

 

            MADDE 41- Mezarlıklarda Mezarların sel altında kalmaması için gereken tedbirler alınır.

 

            MADDE 42-Mezarlığı şehre bağlayan anayollar Belediye tarafından daima bakımlı halde bulundurulur.

 

            MADDE 43-Güneş battıktan sonra Mezarlıklara hariçten kimse giremez.

 

            MADDE 44-Mezarlıklarda defin edilen ölülerin Gömme İzin Kağıdı, Ölüm Beyan Kağıdı, Para İrsaliyesi ve Sözleşmeden oluşan evrakları Müdürlükçe fihrist, kütük ve tahakkuk defterlerine işlendikten sonra zarflanarak arşivlenir.

 

            MADDE 45- Ziyaretçiler mezarlıkların maddi ve manevi kurallarına uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar derhal mezarlıktan çıkartıldığı gibi haklarında yasal işlem yapılır.

           

MADDE 46- Mezarlıkta intizamlı ve düzenli bir çalışma için, ölenlerin gömülmesinde, mezar yapımında ve ziyaretçiler için kolaylık sağlandığından parselasyon planı uyarınca ada, parsel ve mezar numaralarını gösteren levhalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanır. Gelir ücret tarifesince mezar alanlardan levha ücreti tahsil edilir.

 

MEZARLIKTAKİ BEKÇİ VE İŞÇİNİN GÖREVLERİ :

 

           MADDE 47- Bekçinin Görevleri:                                                                   

- Mezarlığın periyodik kontrolünü yapar.

- Ada ve mezar Levhalarının, yerlerinin değiştirilmemesini sağlar.

- Kırılan mezar taşı, kuruyan ağaç, sökülen ada ve mezar levhası, çeşmelerin sağlamlığı, kimsesiz çocukların, dilencilerin, sarhoşların mezarlığa girmemesini sağlar.

- Ağaç ve çiçeklerin kırılıp, sökülmesini engeller.

- Mesai saatleri dahilinde, mezarlığa giren vge çıkan kişilerde şüpheli gördüklerini önce ikaz eder, şayet ikna edemezse ilgili mercilere bilgi verir.

- Cenazesi olanlara yardımcı olur.

- Ustaların mezar inşaatlarını denetler, ruhsat ücreti ödemeyenlerin çalışanlarını ikaz eder. Ada , parsel ve mezar numaralarını kontrol defterine yazar.

 

MADDE 47- İşçinin  Görevleri:

  - Mezarlığın periyodik temizliğini yapmak.

  -  Cenaze olduğunda ada, parsel ve mezar numarasını yazılı olarak öğrenip, boş mezar doldurmak ve mezar levhasını dikmek.  

  -  Cenazenin hangi tarih ve vakitte defnedileceğini bilmek.

  -  Defin işleminde kullanılacak el arabası, kazma, ve kürekleri hizmete hazır sunmak.

  -  Definden sonra kullanılan malzemeyi temizletip depoya bırakmak.

  -  Boş mezar satıldığında ada, parsel ve mezar numarasını yazılı olarak öğrenip, boş mezar doldurmak ve mezar levhasını dikmek.

  -  Ada ve mezar levhalarını hazırda bekletmek.

  -  Kuruyan ve yıkılan ağaçları tespit etmek.

  -  Cenazeye rehberlik etmek.

  -  Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilerine nazik davranmak.

  -  Yıkılan ve yapılacak olan mezarlar hakkında rapor edip müdürlüğe bilgi vermek.

  -  Mevsim şartlarına göre kıyafet giymek.

  -  Mesai saatleri dahilinde daimi giriş kartını sol yakaya asmak.

  -  Resmi elbise giymek.

 

YÜRÜRLÜK    :

 

MADDE  48-  Bu yönetmelik Belediye Meclisinin  onayı  ve  yerel gazetede ilanı  ile yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME   :

 

MADDE 49- Bu yönetmelik Biga Belediye Başkanlığınca yürütülür.

X