BİGA BELEDİYESİ AÇIK ALANLARIN KULLANIM YÖNETMELİĞİ

T.C.

BİGA BELEDİYESİ

AÇIK ALANLARIN KULLANIM YÖNETMELİĞİ

 

   

( 1 ) İlçemiz Sakarya Mahallesi Rafet Gürkaynak Caddesinin Muammer Aksoy Caddesi  İle  Şirin Sokak arasında kalan kısmındaki Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Kalan İşyerlerinin Açık Alan Kullanımlarının (Servis Alanları) Düzenlemesine Ait Yönetmelik

 

    Yasal Dayanak

 

Madde 1-) Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesine 3194 Sayılı İmar Kanunun 1. Maddesine ve 3030 Sayılı Planlı Alanlar Tıp İmar Yönetmeliğinin 6. ve 35. maddelerine göre, Belediyelere verilen yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

AMAÇ:

 

Madde 2-) Bu Yönetmeliğin amacı, İlçemiz Sakarya Mahallesi Rafet Gürkaynak Caddesinin Muammer Aksoy Caddesi  İle  Şirin Sokak arasında kalan kısmındaki Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Kalan İşyerlerinin Açık Alan Kullanımlarının kamu yararına öncelik tanıyan bir anlayışla, fiziksel yapılanmalarının projeye uygun olarak belirlenmesi ve bir bütünlük oluşturacak şekilde ilçemize kazandırılması için, bu alanların düzenlenmesine ve kullanımına ilişkin esasları belirlemektedir.

 

KAPSAM:

 

Madde 3-) Bu yönetmelik İlçemiz Sakarya Mahallesi Rafet Gürkaynak Caddesinin Muammer Aksoy Caddesi  İle  Şirin Sokak arasında kalan kısmındaki Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Kalan İşyerlerinin Açık Alan Kullanımlarının yer aldığı yapı adalarının önündeki kaldırım alanlarının kullanımına ilişkin tanım ve esasları kapsamaktadır.

 

TANIMLAR:

 

Madde 4-) Bu Yönetmelikte Geçen;

  1. a) Belediye: Biga Belediyesi'ni,
  2. b) Proje: İlçemiz Sakarya Mahallesi Rafet Gürkaynak Caddesinin Muammer Aksoy Caddesi İle Şirin Sokak arasında kalan kısmında yapılan Çevre Düzenleme Projesini,
  3. c) İşyeri: İlçemiz Sakarya Mahallesi Rafet Gürkaynak Caddesinin Muammer Aksoy Caddesi İle Şirin Sokak arasında kalan kısma cepheli yapı adalarında bulunan, lokanta, pastane,  kahvehane, kafe ve fast - food olarak işyeri ruhsatına sahip olan ticari işletmeler,

ç) Servis Alanları (açık alanlar): İlçemiz Sakarya Mahallesi Rafet Gürkaynak Caddesinin Muammer Aksoy Caddesi  İle  Şirin Sokak arasında kalan kısımdaki işletmelerin cepheleri boyunca binalardan 2.00 m. mesafe bırakıldıktan sonra yaya yoluna kadar ve işletme cephesi boyunca bina giriş kapıları korunarak belirlenen, işgal harcı ile tarifelendirilen kaldırım alanları.

  1. d) Tarife: Açık alan olarak belirlenen yer için Belediye Meclisi'nce belirlenecek olan bedeli gösteren fiyat tarifesini, ifade eder.

 

            Kullanımda Uyulacak Genel Esaslar:

 

Madde 5-) Servis alanı kullanımı için İlçemiz Sakarya Mahallesi Rafet Gürkaynak Caddesinin Muammer Aksoy Caddesi İle Şirin Sokak arasında kalan kısmındaki işletmelerin lokanta, pastane, kahvehane, kafe ve fast-foot olarak işyeri ruhsatı bulunmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servis alanları mevcut yapılardan 2.00 mt.sonra başlar. mevcut lokanta, pastane, kahvehane, fast-foot gibi yeme içme ve eğlence amaçlı işyerlerinin,kullanılmasına belediye izin verilen servis alanları yapı adalarından  cepheleri boyunca 2.00 m. mesafe bırakıldıktan sonra yaya yoluna kadar olan kısımda yer alır. Yapı adaları ile servis alanı arasındaki 2.00 metrelik  kısmın geçici ya da kalıcı şekilde hiçbir şekilde kapatılması mümkün değildir.Bu alanlar hiçbir şekilde işgaliyeye konu olamaz, bedeli alınarak da olsa kullandırılamaz.

 Bu kısımda yiyecek ve içecek satışı ve servisi, Belediye'ce izin verilmesi durumunda cephesi bu bölümde bulunan işyerlerince gerçekleştirilir. İşyerlerinin bu bölüme cephesi olması Belediye'ye servis alanlarına izin verme zorunluluğu yüklemez, verilmiş iznin iptalini engelleyemez. Ayrıca bu alanlara hariçten bir şey konulmaz. (stant, buzdolabı, mısır arabası dondurma makinası vb.)

Bu bölümü sınırlayan çizgilerin dışına, geçici kullanım için bile olsa reklam ya da tanıtım panosu, ticari levha, fiyat listesi, süsleme amaçlı saksı, çiçek, bitki, dekarasyon elemanları gibi hiçbir nesne konulamaz. Bölümü belirleyen çizgilerin bittiği noktada Belediyece projeye uygun olarak sadece çiçeklikler bulunabilir.

İşletmelerin, bu bölümde kullanacakları masa, iskemle, koltuk, tezgah gibi eşyaların seçiminde Belediyeden alınacak onay esastır.

Gıda ve içecek firmaları ile başka ticari olan ya da olmayan kuruluşların reklam veya satış amaçlı yazı, sembol ve tabelalar bu bölüme konulmaz.

Bu kısımları kullanıcıları kendilerine ayrılan yer ve çevresinin temizliğinden sorumludur. Bu kısımda özel günler ve geçici etkinlikler nedeniyle belediyeden izin alınan durumlar dışında, hiçbir sesli yayın yapılamaz. Bu alanda saat 23.00'den sonra elektronik cihaz ile müzik dahil, hiçbir ses yayını yapılmaya yol açacak hiçbir etkinlikte bulunulamaz. Bu sorumlulukları yerine getirmeyenler hakkında Biga Belediyesi Zabıta Yönetmeliği'nin yaptırımlarla ilgili hükümleri uygulanır.

 

Servis Alanları Düzenleme Esasları;

 

Madde 6-) Servis alanı adalarından 2.00 m yaya geçiş alanı bırakıldıktan sonra başlayacak olup işletmenin cephesi boyunca devam edecek  yaya yoluna kadar olan kısım derinliğindeki alanı kapsar. Hiçbir şekilde bu alan belirlenen ölçüler dışına çıkamaz ve etrafı kapatılamaz. Servis alanları ancak mevcut bina girişleri tamamen açık bırakılacak şekilde kullanılabilir. Hiçbir şekilde bina giriş alanları ve binalardan çekilen 2.00 m yaya yolu işgal edilemez ve kapatılamaz. Servis alanları çevresindeki yaya yolu ve geçişler stant, mısır arabası, dondurma makinası, tezgah vb. geçici ya da kalıcı tesis ile işgal edilemez.

Servis alanları aynı hizada ahşap vb. ayaklar üzerine yapılan, tavanı açılıp kapanabilen özelliğine sahip tente ile oluşturulan çatısı ile dört tarafı açık olan alanlardır. Bu alanın tavan hariç diğer bölümleri hiçbir malzeme ya da örtüyle kapatılamaz.

Servis alanı olarak ayrılan kısmın zemininde ahşap ya da ahşap görünümlü malzeme ile yapılmış yüksekliği yerden en fazla 0.18 m olacak şekilde platform bulunabilir. Bu platformun montajı Belediyece belirtilen izne uygun olarak yapılacak olup ölçüleri projede belirtilen ölçüler dışına çıkamaz ilave tesisat vb. yapılması durumunda bu platformla gizlenecek olup, servis alanında kablo, hortum vb. gibi ilave tesisler görünmeyecektir.

Servis alanında sadece bu amaca uygun masa, sandalye, servis masası, çiçeklik, aydınlatma, ısıtma sistemi dışında herhangi bir tesis bulundurulmayacaktır. Servis alanını etrafı çiçeklik ile sınırlanacaktır. Çiçekliğin bulunduğu alanlarda çiçeklik dahil 1.50 m. yi geçmeyecek yarım cam yapılarak rüzgardan korunma sağlanabilir.

Cam yapılması durumunda işletmenin amblemi ve adı cam üzerine yazılabilir. Camın indirilip kaldırılabilir şekilde yapılması mümkündür.

Servis alanlarının güneşten etkilenen ön kısımlarına açılıp kapanabilir, çatı ile aynı malzemeden yan cephede 0.60 m ön cephede 1.00 m boyunda gölgelik yapılabilir. Gölgelikler yere sisteme uygun olarak açıldıkları durumunda uçmaması için sabitlenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Servis alanlarına tabela yapılması durumunda, gölgeliklerin tek ayaklarında ya da cephenin 1/4'ünü geçmeyecek şekilde sağ köşeye dayayarak her iki durumda da 40cm genişliğinde yapılabilir. Tabelada ahşap üzerine altın sarısı Ya da gümüş rengi, ahşap, pirinç veya ahşap görünümlü malzeme ile yazı yazılabilir. Renkli logosu olan işletmeler yine aynı zeminde bu logoyu Belediye onayı ile kullanabilir.

 

BAŞVURU:

 

Madde 7-) İlgili işletmeler kullanım izni için Belediyeye yazılı olarak başvururlar. Bu başvuruda kullanımın amacı ile süresi (geçici-sürekli biçimde) açıkça belertilir.

Servis Bölümüne cephesi olan işletmeler bu durumu kanıtlayan mülkiyet belgesini ya da kira sözleşmesini, ticaret ve esnaf sicil kaydını, imza sirkülerini ve Belediyece istenecek öteki belgeleri başvurularına eklerler.

Belediyece izin verilmesi uygun görülenler tarifeye uygun kullanım bedelini ödeyerek ve yönetmeliği imzalayarak izin belgesini alırlar.

İzin Belgesi: Yönetmelik hükümlerine uygun davranmaları koşuluyla tarife gereğince kullanım bedeli ödenmiş süre için ilgililere kullanım hakkı verir.

İzin belgesi iş yerinin herkesçe görülebilir bir yerinde bulundurulur.

İşletmeler kendi kullanımlarına ait servis alanlarını ikinci şahıslara kendi namına devredemez, başkası hesabına çalıştıramaz, alt kiracılara veremez ve kiralayamaz.

 

YAPTIRIMLAR

 

Madde 8-)

a)İlgili maddelerde belirtilen hükümlere uymamaları ve tarife gereğince kullanım bedellerini ödememeleri durumunda, alanın kullanımı için kendilerine yer verilenlerin kullanım izinleri Belediyece iptal edilir. İzinleri iptal edilenlerin alandaki malzeme ve donanımları Belediyece kaldırılır ya da kaldırtılır.

b)Servis alanları ancak bu yönetmelikteki şartları sağlayan işyerlerince Belediye Onayı alınarak kullanabilir.

c)Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden esnaflar yıl içinde en fazla 3 kez uyarılara rağmen bu aykırılığı sürdürüyor ve Belediyece durum tespit ediliyorsa, kullanıma ilişkin hakları iptal olunur ve eğer gölgelik yapılmış ise Belediyece gölgelik de söktürülerek servis alan kullanım hakkı sürekli ya da süreksiz iptal edilir.

 

Açık Alanların Kullanım Bedeli (İşgal Harcı)

 

Madde 9-)

İşgal harçları her ayın sonunda Belediye veznesine ödenir.

İşletme sahibinin değişmesi durumda yeni işletme sahibinin aldığı yeni ruhsat ile Belediye'ye müracaat etmesi gerekmektedir. Daha önceki işletme sahibinin almış olduğu izinler iptal olacaktır. Bu servis alanlarının daha önce kullanılıyor olması yeni kullanıcı için müktesep bir hak oluşturmaz.

Geçici Madde 1. Proje Alanı'nın birinci bölümüne açılan işyerlerinin mevcut tabela, reklam ve tanıtım panolarının boyut ve konumları İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde belirlenen ölçü ve kurullara uygun değilse, Belediyece bu işyerlerine yapılacak tebligatı izleyen 2 ay içinde söz konusu Yönetmeliğin belirlediği kurullara göre değiştirilir.

Geçici Madde 2. Servis alanlarının yapısal düzenlemeleri bu alanlara cephesi bulunan işyerlerince Belediyece hazırlanan projeye uygun olarak yapılacaktır. Bu proje içeriğinde gölgelik olarak kullanılan tente ve strüktürünün yanı sıra, çiçeklik-cam, aydınlatma, zemin örtüsü de bulunmaktadır.

EK MADDE-1:   (Belediyemiz Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 2017/35 sayılı kararı ile ilave şekli) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 19. Maddesi hükmü gereğince; Bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olduğu takdirde yapılacak servis alanları, mevcut yapıların dış duvarına geçiş yolu bırakılmadan bitişik şekilde yapılabilir. 

YÜRÜRLÜK

Madde 10-) Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

 

Madde 11-) Bu Yönetmelik hükümlerini Biga Belediye Başkanlığınca yürütülür.

X