BİGA BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

Resim

 


T.C.
ÇANAKKALE İLİ
BİGA BELEDİYESİ
SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; Biga Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Özel kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel ya da tüzel kişilere ait (S) plakalı araçları,

b) Bu araçlardan faydalanan özel kuruluşları,

c) Mülkiyetlerindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları,

ç) Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını kapsar,

d) Turizm amaçlı taşıma yapan araçları, şehirlerarası otobüsleri, çevre belediye otobüslerini, bunların sahipleri ve işleticilerini kapsamaz.


Yasal Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik yasal dayanağını;

a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Madde hükümleri,

b) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

c) 1608 (151) Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye hakkındaki kanun
hükümlerindeki hak ve yetkilerinden alır.

ç) Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı,(Son şekli uygulanır.) 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler.

d) Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.


Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

İlçe: Biga Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan alanı,

Belediye: Biga Belediyesini,

Zabıta Müdürlüğü: Servis araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürüten Müdürlüğü,

Belediye Meclisi: Biga Belediye Meclisini,

Belediye Encümeni: Biga Belediye Encümenini,

Araç Sürücüsü: Servis aracını sevk ve idare eden şoförü,

Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı: Servis aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması gereken belediyece onaylı tanıtım kartını,

Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka dokuz (9) ila on altı (16) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az on yedi (17) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Durak: Personel ya da müşteriyi taşıma amaçlı servis yapan araçların yolcu indirmeleri ve bindirmeleri için belirlenmiş yeri,

Güzergâh: Servis araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan Zabıta Müdürlüğünce verilen güzergah izin belgesinde belirtilen yolları,

Meslek Odası: Ticaret ve Sanayi Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve ilgili diğer odaları,

Servis Aracı: Özel kuruluşlara ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Biga Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünün “S” plaka servisine kayıtlı araçlar ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçları,

Servis Aracı Çalışma Ruhsatı: İşleticilerin ücretini (harcını) yatırarak Zabıta Müdürlüğü’nden alacakları bir (1) yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uyun olarak yenileyecekleri belgeyi,

Güzergah İzin Belgesi: Özel servis araçlarının çalışacakları güzergahı belirten Zabıta Müdürlüğünden alınan belgeyi,

Servis Aracı Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Teknik Komisyon tarafından düzenlenecek Servis Aracı Uygunluk Belgesini,

Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu: Zabıta Müdürlüğünce Belediyemizden görevlendirilecek bir Komisyon Başkanı, makina teknikeri ve usta şoför olmak üzere üç üyeden oluşan komisyonu ifade eder. Komisyon ropörtörlüğü Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılır.

Servis Araçları Ulaşım Komisyonu: Zabıta Müdürü, Belediye Zabıtasından iki (2) üye, Gelir Büro Servisi Şefi, Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan görevlendirilecek bir (1) üye olmak üzere; toplam beş (5) kişiden oluşur. Komisyonun görevi toplu taşıma araçlarının şehir içindeki trafik akışını olumsuz etkilemeyecek şekilde özel servis araçlarının çalışacakları güzergah ve noktaları değerlendirerek, Belediye encümenine rapor sunmaktır.

Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonu: Belediye Avukatı, Belediye Meclisinden iki üye, Zabıta Müdürü, Gelir Büro Servisi Şefi, Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan görevlendirilecek bir üye, İşleten Temsilcisi (olmadığında yerine bakan bir yedek üye) olmak üzere; toplam yedi kişiden oluşur. Komisyonun görevi toplu taşımacılıkla ilgili şikayet, aksama ve yönetmeliğe aykırı durumları değerlendirerek, Belediye Encümenine görüş bildirmektir.

Servis Taahhütnamesi: İşleticinin servis taşımacılığı haricinde herhangi bir iş yapmayacağına dair sunduğu belgeyi,

Ticari Taşıt Tahsis Belgesi: D4 Yetki Belgesi ile işçi ve personel servis taşımacılığı yapmak üzere servis taahhütnamesi (noter onaylı) ile müracaat eden araç sahiplerine; il sınırları içinde bir (1) yıl süre ile geçerli olacak şekilde düzenlenecek olan belgeyi,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçları

Servis Araçlarına İzin Verilmesi İle İlgili İşlemler

MADDE 5- (1) Biga Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde servis aracı çalıştırma izni Biga Belediyesi adına, Zabıta Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki, Biga Belediyesi Meclisinin alacağı kararlarla eşgüdümlü olarak kullanılır.

(2) Biga Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil Şube Müdürlüğü-Amirliği tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.

(3) Biga Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde çalışacak servis araçlarının Belediye Zabıta Müdürlüğü’nden “Servis Aracı Çalışma Ruhsatı” ve ayrıca “Güzergâh İzin Belgesi” almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan servis aracı çalıştırmak yasaktır.

(4) Çalışacak servis araçlarının personel bildirimi yapılması zorunludur.

(5) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne D4 Yetki Belgesi ile işçi ve personel servis taşımacılığı yapmak üzere servis taahhütnamesi (noter onaylı) ile müracaat eden araç sahiplerine; il sınırları içinde bir (1) yıl süre ile geçerli olacak şekilde Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuz ibraz edildikten sonra Zabıta Müdürlüğü’nce Ticari Taşıt Tahsis Belgesi düzenlenir. Ayrıca Ticari Taşıt Tahsis Belgesi bulunan kişilerin ilgili yılın Güzergah İzin Belgesini almış olması şartı aranır. Servis araçları on yaşından büyük olmayacaktır. Araç sahibi değişikliğinde ve Ticari Taşıt Tahsis Belgesi iptali durumunda Ticari Taşıt Tahsis Belgesi geçersiz olacaktır. D2 Yetki Belgeli araçlar mevcut hali ile; işçi ve personel servis taşımacılığı yapamayacaklardır.

İlk Defa Servis Aracı Çalışma Ruhsatı Alacak Servis Aracı Sahiplerinin Başvuru Şartları

MADDE 6- (1) Biga Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından şirket veya şahıs adına tescil edilerek (S) plakası verilmiş minibüs ve otobüsler, Servis Aracı Çalışma Ruhsatı almak için Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır.

a) Dilekçe: Dilekçede, iletişim bilgileri.

b) Muhtardan tasdikli nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi (ikametgah belgesinde Biga Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde oturma zorunluluğu vardır) (şirketlerde Biga Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir) belirtilen adres belediyece kontrol edilir.

c) Taşımacılık yaptığına dair Biga Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı.

ç) Sosyal güvenlik kaydı.

d) Başvuru sahiplerinin ilk başvurularında araçları on beş (15) yaşını geçemez.

e) Devir ve yeni kayıt işlemlerinde bağlı bulunulan odadan kayıt belgesi getirilir.

f) (S) plakalı araç şirket adına kayıtlı olabilir. Şahıs adına kayıtlı ise 1 kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi olmalıdır. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı takdirde Belediyece Servis Aracı Çalışma Ruhsatı verilmez. Servis Aracı Çalışma Ruhsatı verildikten sonra yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye Zabıta Müdürlüğünce en çok bir (1) aylık süre verilir. Servis Aracı Çalışma Ruhsatı geçici olarak askıya alınır ve servis aracının çalışmasına izin verilmez. Bu süre içinde düzeltme yapılmadan çalıştığı tespit edildiğinde 1608 Sayılı Kanun gereği para cezası ile tecziyesinin yanında araç 3–15 gün arasında otoparka çekilmek suretiyle faaliyetten men edilir, süre sonunda düzeltme yapılmadığı takdirde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı, Encümen kararı ile iptal edilir. Bu kişi veya kişilerin başka bir hat ve ortaklık için başvuruları kabul edilmez ve hak verilmez.

g) Servis aracı çalıştırmak için Servis Aracı Çalışma Ruhsatı almak isteyen şahıs ve ortakları veya şirketler bu belgeleri Zabıta Müdürlüğüne eksiksiz teslim etmek zorundadırlar. Eksik olarak Zabıta Müdürlüğüne teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Zabıta Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

ğ) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Zabıta Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonuna havale edilir ve Servis Aracı Uygunluk Belgesi alması istenir. Servis Aracı Uygunluk Belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Encümen’e gönderilir, Encümen kararı alındıktan sonra Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuz ibraz edildikten sonra Zabıta Müdürlüğü’nce Servis Aracı Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Servis Aracı Çalışma Ruhsatında servis aracı sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgah, sürücü belgesi cinsi, sosyal güvenlik numarası, (Tüzel kişilerde şirket isim ve unvanı yazılır.)


Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu

MADDE 7- (1) Biga Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde çalışacak herhangi bir servis aracının uygunluğu Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonunca saptanır. Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere Servis Aracı Uygunluk Belgesi verilir.

(2) Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu’na tesliminde bildirilir. Servis Aracı Uygunluk Belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır 1 yıl geçerlilik süresi olup, meclisçe belirlenen Servis Aracı Uygunluk Belgesi bedeli yatırıldıktan sonra Zabıta Müdürlüğünce verilecektir.

(3) Devir ücreti alınır, araç uygunluk bedeli alınamaz.


Servis Araçlarının Sahip Olması Gerekli Nitelikler

MADDE 8- (1) Servis aracı olarak çalışacak araçlarda Servis Aracı Uygunluk Belgesi istenmesi halinde başvuru tarihi itibarıyla on sekiz (18) koltuk altı araçlarda on beş (15) yaş, on sekiz (18) koltuk ve üzeri araçlarda on sekiz (18) yaş şartı aranır” Araçların yaşı Maliye Bakanlığının Motorlu Araçlar Vergisi için kullandığı usul ile belirlenir. Servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve Uygunluk Belgeleri için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir.

a) Kaportası düzgün olacaktır

b) Dış görünüşü itibariyle beyaz boyalı ve bakımlı olacaktır. Pencere altına takılacak olan kuşak rengi için Zabıta Müdürlüğü’nün onayı alınacaktır.

c) Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır.

ç) Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. (Radyo antenleri bu kapsamda değerlendirilir.)

d) Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve kumaş kaplamalı olacak. Haricen oturma yeri ilave edilmeyecektir.

e) Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların
oturmasını engellemeyecektir.

f) İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır.

g) İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek ya da imalat yer almayacaktır.

ğ) Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır.

h) Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır.

ı) Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.

i) Farları şeffaf camlı olacaktır.

j) Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve defransiyel’den kaçak niteliğinde yağ sızması
olmayacaktır.

k) Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. (Gerektiğinde fren balataları
tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.)

l) Motorları düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır.

m) Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği o
ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinin ¾ ünden az olmayacaktır.

n) Devri daim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacaktır.

p) Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır.

r) Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır.

s) Trafik Kanunu’nun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı, takoz, ilk yardım çantası bulunacaktır.

ş) Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

t) Belediyemizin çağdaş ve nitelikli toplu taşıma sistemi çalışmaları kapsamında belli bir standart getirilmesi ile ilgili servis araçlarının sağ ve sol ön kapısına Belediyemiz logosu ile servis aracı kod numarası eklenecektir. 
Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez.
Servis araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadır.
Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonunca zaman zaman kontroller yapıldığında yukarıda aranan şartlar eksiksiz olacak, eksik görülen hususlar verilen süre içerisinde tamamlanacaktır.


Teknik Komisyonun Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem

MADDE 9- (1) Servis araçlarına Servis Aracı Uygunluk Belgesi, Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir. Servis Aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine Zabıta Müdürlüğü tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonunun incelemesine hazır bulundurmak zorundadırlar. İnceleme sonunda Servis Aracı Uygunluk Belgesi iki (2) nüsha olarak düzenlenir, bir nüshası başvuru sahibine verilir. Bir (1) nüshası Zabıta Müdürlüğünde kalır. İnceleme sonunda başvuruya konu araç; Servis Aracı Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Servis Aracı Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlar bir sene süre ile servis aracı olarak çalışmasına izin verilmez.
Servis Aracı Uygunluk Belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir.
Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonunun yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.


Taşıma İçin Başvuru ve Güzergah İzin Belgesi

MADDE 10- (1) Servis Aracı Çalışma Ruhsatı almak için gerekli evrakları tamamlayan işleticiler gelir tarifesindeki ücretler kısmında belirtilen tutarı yatırdığı takdirde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Servis Aracı Çalışma Ruhsatı alan işleticiler belediye ve mücavir alan sınırları içinde çalışmak istedikleri arterlere giriş yapabilmek için Zabıta Müdürlüğünden Güzergah İzin Belgesi almak zorundadır. Güzergah İzin Belgelerinin her yıl yenilenmesi zorunludur. Belediye gelir tarifesine göre ücreti yatırıldıktan sonra Güzergâh İzin Belgesi verilir. Güzergah değişikliğinde ve güzergah ilavesinde izin alınmak zorundadır. Güzergah değişikliğinde ve ilavesinde ayrıca ücret alınmaz, yıllık bir defa güzergah izin belgesi ücreti ödenir.


Özel Kuruluşların Personel Servisleri İle İlgili Hükümler

MADDE 11- (1) Biga Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki özel kurum ve kuruluşlar; personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Biga Belediyesinden Servis Aracı Çalışma Ruhsatı almış araç olma şartını arayacaklardır.


Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar

MADDE 12- (1) Servis Aracı Çalışma Ruhsatı araca, trafik tescil ruhsatında kayıtlı olan araç sahiplerine verilir. Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatı almış araç sahibi veya sahipleri Belediyeye başvuru yaparak encümen kararı aldıktan sonra aracın Noterden satışını ve Biga Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü’nden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediyeye başvurmadan ve encümen kararı almadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Devir, satış ve ortak almada encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;


Aracı Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı Olarak Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık)

a) Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.)

b) Ticari plaka tahsis belgesi.

c) Mahalle muhtarından tasdikli nüfus cüzdan sureti, Biga Belediyesi sınırları ve mücavir alan içinde oturduğuna dair tasdikli ikametgah senedi. (Şirketlerde Biga Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir.)

ç) Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi.

d) Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır. (Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır.)

e) Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden onaylanmış, gecikmiş borcunun bulunmadığına dair gecikmiş borcu yoktur yazısı getirilir.

Aracını Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık)

a) Dilekçe.

b) Servis işletmeciliği hakkı üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili
kurumdan yazı getirilmesi gerekir.

c) Trafik ruhsatları (Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) tamamlanarak her iki mükellef
Belediye Zabıta Müdürlüğüne başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

ç) Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden onaylanmış, gecikmiş borcunun bulunmadığına dair “gecikmiş borcu yoktur yazısı” getirilir.

d) Devir ve yeni kayıt işlemlerinde bağlı bulunulan odadan kayıt belgesi getirilir. Ayrıca, “servis aracı devir işlemlerinde; 1. derece akraba devirlerinde (anne, baba, eş, çocuklar) ücretsiz, 2. derece akraba (dede, nine, kardeş, torun) devirlerinde devir ücretinin %10'u, diğer akrabalıklar ve diğer devir işlemlerinde tam devir ücreti alınır”. Ayrıca şehirlerarası otobüs firmaları ile acentelerin servisleri bu kapsam dışındadır.

Encümen kararı olumlu ise aracı alan kişi

a) Noter Satışı

b) Trafik tescil belgesi (ruhsat)

c) Mali sorumluluk sigorta poliçeleri

ç) Plaka yazılı vergi levhası

d) Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı,

e) Eski çalışma ruhsatı, 2 adet fotoğraf.

f) Bu işlemlerin Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde tamamlanması şarttır. Tamamlanmaz ise plaka ve diğer işlemler iptal edilir.

g) Tüm bu evraklar tamamlanıp Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edilirken yönetmeliğin devir ücreti ile ilgili hükümleri gereği devir ücreti tahsil edilir.

ğ) Yeni başvurularda dilekçe ile birlikte 12. Madde 3. Bölümünde bahsedilen evraklar istenir.

Veraset Yolu İle Yapılan İntikallerde Yapılacak İşlemler

MADDE 13- (1) Servis Aracı Çalışma Ruhsatı bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına encümen kararına istinaden Belediye Servis Aracı Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçıların Yönetmeliğin 12/1 ve 12/3 maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeleri istenirken yönetmelikte belirtilen bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin Sürücü belgesini ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini Zabıta Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Zabıta Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.

(2) Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra Toplu Taşıma izin belgesinin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka şahsa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.

(3) Mirasçılar adına Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenleneceği takdirde Devir ve Temlik Ücreti alınmaz. Bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirde Devir ve Temlik ücreti alınır.

(4) Varisler arasında anlaşmazlık halinde, Belediye avukatının görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.


İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar

MADDE 14- (1) Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı servis araçlarının icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin Servis Aracı Çalışma Ruhsatı alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin 12/1 ve 12/3 Maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ve temlik ücretinin ödemesi ve yönetmelik hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine Servis Aracı Çalışma Ruhsatı verilir.


Güzergah İzin Belgesi ile ilgili Hususlar

MADDE 15- (1) A TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ
Servis Aracı Çalışma Ruhsatı bulunan ve personel taşıyan servis araçlarına, Biga Belediyesince belirlenecek arterlere giriş için verilecek izin belgesi.

(2) B TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ
Kendi personelini taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.
Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;
Dilekçe, (Ekli güzergah planı ile birlikte)
Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi,
Taşınacak personel isim listesi ve SGK sicil numaraları,

(3) C TİPİ GÜZERGAH İZİN BELGESİ
Ücretsiz müşteri taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.
Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;
Dilekçe, (Ekli güzergah planı ile birlikte)
Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi,
Servis araçlarına ait Güzergah İzin Belgeleri işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz. Araç ile birlikte satışı söz konusu olduğu takdirde Madde 12’de belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi şarttır.
Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için özel plakalı araçlara Belediye tarafından verilen Güzergah İzin Belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz.


Belediyeden İzin Almadan Yapılan Devirlerde veya Ortak Almalarda Yapılacak İşlemler ile Taşımacılıktan Çekilme

MADDE 16- (1) Belediye Encümen kararı çıkmadan servis aracı devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde gerekli tespit tutanağı düzenlenerek Encümen’e sunulur. Encümen kararı ile para cezası, sanat ve ticaretten men cezası ve devir temlik ücretinin dört (4) kat olarak bir defada tamamının ya da taksitler halinde ödenmesi yönünde karar alınır. Devir ve temlik ücretinin tamamının bir defada ya da ilk taksitinin ödendiğini gösterir vezne alındısının ibrazı halinde aracın çalışmasına izin verilir.

(2) Devir için istenen belgelerin tekamül ettirilmesi için araç sahibine otuz (30) gün süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı en çok yüz yirmi (120) gün süre ile askıya alınır ve aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Evraklar tamamlandığı takdirde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Bu süreler sonunda Evraklar tamamlanmadığı takdirde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Evraklarda aracı alan kişinin durumunun yönetmelikte aranan şartlara aykırı durumunun tespiti halinde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Devir ve temlik ücreti iade edilir. Aracı izinsiz devir aldıktan sonra model değişikliği yapanlar hakkında Tespit Tutanağı tanzim edilir ve Encümence para cezası verilir.

(3) İzinsiz devir yapanlardan istenilen evraklar; İlgili Yönetmeliğin 12/1 ve 12/3 Maddeleri uygulanır.


İşleticilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler

MADDE 17- (1) Servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları ilk başvurularındaki ikametgah ilmühaberinde yer alan adrese yapılır. İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliğinden dolayı bildirim yapılamadığı takdirde sorumlu adres değişiklik bildirimini yapmayan işleticinindir.


Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar

MADDE 18- (1) Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler. Bunun için;

a) Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde araç sahipleri de dâhil) örneği Belediyece hazırlanarak bastırılacak şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece araçta bulundurmak zorundadır.

b) Zabıta Müdürlüğü; şoförün ehliyet fotokopisini, muhtardan ikametgah belgesini, Ticari Taşıt Kullanma belgesinin fotokopisini, savcılıktan yüz kızartıcı ceza ve kamu haklarından men cezası almamış olduğunu belgeleyen kağıdı, eğitim seminerine katıldığına dair katılım belgesini ve iki (2) adet fotoğraf alarak şoför tanıtım kartını düzenler.

c) Servis araçları, Servis Aracı Çalışma Ruhsatı alırken bu kimlik belgesini de almak zorundadır.

ç) Belediyece yapılan denetimlerde çalışan personel denetim elemanlarına yardımcı olacaklardır.

d) Servis Araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve tüm sürücüler bu kıyafetleri giymek zorundadır.

e) İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

f) Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili
olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici ve şoförü sorumludur.

g) Belediye, servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç yedi (7) gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.

ğ) Personel ve araç ile ilgili evrak üzerinde tahrifat yapılmayacaktır.

ı) Bulaşıcı hastalık, epilepsi, sara ve kalp rahatsızlıkları olmadığına dair getirecekleri sağlık raporu.

i) Belediye sınırları ve mücavir alanlarında çalışacak servis araçları sürücülerinin iki (2) yılda bir bulaşıcı hastalık taşımadıklarına dair portör muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da işletici Zabıta Müdürlüğüne beyan etmek zorundadır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır. Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir.

j) Şoförlerde yaş sınırı uygulamasında; Karayolu Taşıma Yönetmeliği, şoförlerde aranacak şartlar madde 36/ c ve ç bentlerinde bahsi geçtiği üzere devam etmesi (c) büyük otobüs kullananların iki (2) yaşından gün almış olmaları, (ç) 63 yaşından gün almamış olmaları” gerekmektedir.


Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar

MADDE 19- (1) Servis aracı sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek Zabıta Müdürlüğüne başvurur. Zabıta Müdürlüğü aracı Servis Aracı Uygunluk Belgesi almak üzere Teknik Komisyona sevk eder. Servis Aracı Uygunluk belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Servis Aracı Çalışma Ruhsatı düzenlenir.

(2) Tescil edilmiş olan on beş (15) yaşından büyük araçların (S) serisinden plakası sahibinde kalmak kaydıyla aracın başkasına satılıp aynı plakaya bir başka aracın tescili durumunda yeni tescil edilen araçta tescil tarihi itibariyle en fazla on beş (15) yaş şartı aranır. Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak model değişikliklerinde on beş (15) yaşından büyük olmama şartı aranır.

(3) Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı araç sahipleri, araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren on beş (15) takvim günü içerisinde belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan servis aracı sahipleri Zabıta Müdürlüğü’nce tanzim edilecek tutanakla tespit edilip konu Encümen’e bildirilir. Encümen kararı ile yönetmeliğin 23. Maddesindeki cezai hükümleri gereği belirtilen para cezasını Belediyemiz veznesine ödemesi ve diğer servis taşıma koşullarını taşıması şartıyla Servis Aracı Çalışma Ruhsatları yenilenir.

(4) Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Encümen’e evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece Ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Encümen Kararı ile aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni araç teknik komisyona sevk edilir. Uygunluk belgesi alan araç için işlemler tamamlanır. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama İle İlgili Genel Esaslar

Ücretler

MADDE 20- (1) İlk Defa Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı Servis Aracı Alacak Olan Kişi veya
Kişilerin Ödeyeceği Ücretler
İlk defa Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı servis aracı alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktarlar bir defada alınır. Tutarın ödendiğine ilişkin belgeyi ibrazı halinde Servis Aracı Çalışma Ruhsat alabilmesi için gerekli evrakları Zabıta Müdürlüğüne teslim ettiği takdirde izin verilir.

(2) Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı Servis Aracı Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler
a) Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı servis aracı sahipleri çalışma izin belgesi ücretini her yıl belediye meclisince kabul edilen miktarda öderler. Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı veya servis taşımacılığı yapan işleticiler herhangi bir sebepten dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için Servis Aracı Çalışma Ruhsatı ve vize ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez. Yıllık Servis Aracı Çalışma Ruhsatı sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında servis taşımacılığı hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için Teknik Komisyondan Servis Aracı Uygunluk Belgesi alınması zorunludur. Servis Aracı Uygunluk Belgesi bedeli her araç için yıllık olarak ödenir. Servis Aracı Uygunluk Belgesi ücreti Belediye Meclisince belirlenir. Trafiğe uygun olduğu anlaşılan araçlara izin verilir. Trafiğe uygun olmadığı anlaşılan araçların hattında çalışmasına izin verilmez. Ayrıca Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bilgi verilir.

b) Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı servis aracı sahipleri her yapılan ortak almada; ortaklar yönetmelik şartlarına uygun ise ortaklık oranında çalışma ruhsatı ücreti öderler.

c) Servis aracı sahipleri Güzergah İzin Belgeleri için Gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödemek zorundadır. Bu ücret yıllık olarak tahsil edilir.

(3) Belediye Alacaklarının Tahsili İle İlgili Yapılacak İşlemler
Taksitlerini vadesi geldiğinde ödemeyen araç sahipleri Mali Hizmetler Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenerek Zabıta Müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Zabıta Müdürlüğü bu ödeme emirlerini Servis Aracı Çalışma Ruhsatı verilen araç sahiplerine tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ ederek yedi (7) takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verir. Bu süre içerisinde ödeme yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır. Verilen yedi (7) takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar otoparka bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. Bütçe yılı içinde üç (3) sefer tahsilatların yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Servis Aracı Çalışma Ruhsatları Encümen tarafından iptal edilir. İptal edilen plakalar yetkili kurumlara bildirilir.


Toplu Taşıma İzin Belgeli Araçların Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi

MADDE 21- (1) İş bu yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin takibi için Gelir Büro Şefliği ve Zabıta Müdürlüğü’nde ayrı ayrı dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile yönetmelik hükümlerinin takibi Zabıta Müdürlüğü’nce yürütülür.


Ceza Vermeye Yetkili Kurullar

MADDE 22- (1) Taşımacılıktan çıkarılma cezası Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonunun önerisi ile Belediye Encümeninin kararı ile gerçekleşir. Belediye ceza sınırlarına göre taşımacılıktan çıkarılması gereken araçları Encümene sunar. Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı araç sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 1608 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen Tespit Tutanaklarında maktu ödenmeyen veya alınamayanlar Belediye Encümeni’ne gönderilir. Encümence verilecek cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır. Verilen yedi (7) takvim günü süre sonunda ödeme yapmayan araçlar otoparka bağlanır. Cezalı tahsilat yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir. Bütçe yılı içinde üç (3) sefer tahsilatların yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Servis Aracı Çalışma Ruhsatları Encümen kararı ile iptal edilir.


Tembih ve Yasaklar İle Ceza Hükümleri

MADDE 23- (1) Bu yönetmelik kapsamına giren servis araçları Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatı almadan çalışma yapamazlar.

(2) İstiap haddinden fazla yolcu taşınması yasaktır.

(3) Servis aracı sahipleri ve şoförleri Belediyece konulan işaret ve levhalara uymak zorundadırlar.

(4) Servis aracı devir izni ile ilgili Encümen kararı aracı alan kişiye tebliğ tarihinden itibaren 15gün içinde tüm evraklarını hazırlayarak Zabıta Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(5) Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında toplu taşıma araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.

(6) İzin almadan servis taşımacılığı yapmak yasaktır.

(7) Trafik akışını engelleyici şekilde servis araçlarının sevk ve idaresi yasaktır.

(8) Servis aracı içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde Sigara İçilmez ibareli levha asılması zorunludur.

(9) Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır.

(10) Servis hizmeti veren araçların servis güzergahı dışında taşımacılık yapması yasaktır.

(11) Toplu taşıma izin ücreti ve Devir Temlik ücretlerini zamanında ödenmesi zorunludur.

(12) Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı araçların sahibi gerçek ve tüzel kişiler Belediye Meclisi ve Belediye Encümenin aldığı kararlara uymak zorundadırlar.

(13) Servis araçları fiyat tarifesi Belediye Meclisince belirlenir.

(14) Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.

(15) Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

(16) Belediye Encümen kararı olmadan servis araçları satılamaz, devredilemez, ortak alınamaz.

(17) Model değişikliği yapan Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Belediyeye bildirim yapmak zorundadır.

(18) Görevli denetim elemanlarının talimatlarına uyulmaması, hakaret ve kötü muamelede bulunulması.

Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye Tembih ve yasağı olarak düzenlenmiştir. 23. Madde hükümlerine aykırı hareketler nedeniyle, aynı takvim ayı içinde üçüncü kez Tespit Tutanağı tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı yasa hükümlerine göre üç (3) ile on beş (15) gün arasında meslek ve ticaretten men cezası uygulanır. Aynı takvim yılı içinde üç (3) kez meslek ve ticaretten men cezası verilen bir toplu taşıma aracının izin belgesi, takvim yılı sonu beklenmeksizin, Encümen kararı ile iptal edilir.


Eğitim

MADDE 24- (1) Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatlı araçlarda çalışan araç sahibi ve sürücüleri, yılda en az birer (1’er) kez dörder (4’er) saatten az olmamak kaydıyla Belediye ve Zabıta Müdürlüğü tarafından, konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır. Kursa katılacak ve servis araçlarında sürücülük yapacak olanların, 222 sayılı Milli Eğitim yasasına bağlı olarak Temel Eğitim diplomasına sahip olmaları şarttır. Araç sürücülerinde, ilkokul diploması ile çalışanlar müktesep hak sahibidirler.
(2) Zabıta Müdürlüğü tarafından, seminer sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine Seminere katılım belgesi verilecektir. Şoför Tanıtım Kartı düzenlenirken bu belgenin de ibraz edilmesi zorunludur. Söz konusu belgeye sahip olmayan sürücüler kesinlikle toplu taşıma aracı kullanamaz.


Müracaat Süreleri

MADDE 25- (1) Yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren on beş (15) iş günü içerisinde ruhsat almak için başvuruda bulunmayanlara Belediye Servis Araçları Yönetmeliğinin Tembih ve Yasakları hükümlerinden her ay için cezai işlem uygulanır. Belediyeden Servis Aracı Çalışma Ruhsatı almadan çalıştığı tespit edilen araçlar hakkında, 1608 (151) Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye hakkındaki kanun hükümleri çerçevesinde on beş (15) gün trafikten men cezası verilerek araç otoparka çekilir.

 

Diğer Hükümlerin

MADDE 26- (1) Ulaşım planlaması kapsamında Belediye ve mücavir alan sınırları içine; çevre il, ilçe, belde ve köylerden servis işi için gelen araçlar belediyeden Güzergah İzin Belgesi almak zorundadırlar. Servis araçlarının güzergâhları; Belediye Servis Araçları Ulaşım Komisyonunun tespiti, Belediye Encümeni’nin kararı ile belirlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 27- (1) Sayıştay’ın görüşü alındıktan sonra bu yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle bu yönetmelikten önce 14/12/2009 tarih ve 2009/104 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Biga Belediyesi Özel Servis Araçları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kalkacaktır.


Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı veya onun gözetimi altında Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

 

X