İTFAİYE İÇ HİZMET YÖNERGESİ

BİGA BELEDİYESİ

İTFAİYE İÇ HİZMET YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönerge, Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü teşkilatını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönerge, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52. maddesi ve 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede İçişleri Bakanlığınca yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. a) Bakanlık :İçişleri Bakanlığını,
 2. b) Belediye :Biga Belediyesini,
 3. c) Üst yönetici :Biga Belediye Başkanını,
 4. c) Üst yönetim :Biga Belediye Başkanlığını
 5. d) İtfaiye Birimi :İtfaiye Müdürlüğü’ nü
 6. e) İtfaiye Birim Amiri :İtfaiye Müdürünü
 7. g) Görevde yükselme eğitimi :Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimi,
 8. h) Görevde yükselme sınavı :Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ı) Değerlendirme formu: Bu Yönerge kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı planlamayı gösteren ve ekte yer alan formu, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni

 

 

Kuruluş

MADDE 5 – Belediye itfaiye teşkilatı; 29.11.2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde Belediye Meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir. Birimlerin kurulmasında; Biga Belediye Başkanlığı’nın sorumluluk alanını içindeki nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti, gelişme potansiyeli ile kendi yöresine ait diğer özellikler dikkate alınır.

 

Görevleri

MADDE 6 – İtfaiye Müdürlüğü’ nün Belediye sınırları içinde ve Belediye sınırları dışında görevleri şunlardır:

 1. a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 2. b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 3. c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

 1. d) 12.06.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 2. e) 05.06.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 3. f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 4. g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ğ) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

 1. h) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

ı) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

 1. i) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 2. j) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

Çalışma düzeni

MADDE 7 –

 1. a) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.

 

 1. b) Bu hizmetin görülmesinde İtfaiye personeli vardiyalar halinde (12 saat iş 24 saat istirahat), (24 saat iş 48 saat istirahat) veya (24 saat iş 24 saat istirahat vardiyalı çalışılması halinde ise hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde 657 sayılı DMK’ nun 99. maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün hafta tatili verilir.) şeklinde çalıştırılır. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan hükümler uygulanır.

 

 1. c) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla Toplu İş Sözleşmesi hükümleri dâhilinde ve Kanunlar çerçevesinde fazla çalışma ücreti ödenir.

 

 1. d) Belediye, İtfaiye biriminin görevlerini göz önünde bulundurarak, İtfaiye personeli dışında diğer hizmet sınıflarında bulunan personeli ihtiyaç halinde, mevcut kadroları ile İtfaiye Müdürlüğü Teşkilatında görevlendirebilir. Görevlendirilen personel “İtfaiye yangın personeli “ olarak görevli ise fazla mesai, yemek ve giyim yardımından faydalandırılır.

 

e)Memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olan hizmetler dışındaki İtfaiye hizmetleri hizmet satın alma yoluyla karşılanabilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadro ve Unvanlar

 

 

Kadro ve unvanlar

MADDE 8 – Biga Belediyesi itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre;

 

1-İtfaiye Müdürü

2-İtfaiye Amiri,

3-İtfaiye Çavuşu

4-İtfaiye Eri

5-Diğer kadrolardan

Oluşur.

 

  

Belediye İtfaiye Yangın Personeli

MADDE 9 – Biga Belediyesi itfaiye müdürlüğü teşkilatında çalışan İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu ve itfaiye eri yangın personelidir. Bu personel, tüm itfaiye hizmetlerinin yerine getirilmesinden ve bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye Personelinin Görevleri

 

 İtfaiye Müdürünün Görevleri

MADDE 10 – İtfaiye teşkilatının en üst amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:

 1. a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,
 3. c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

ç) Motorlu araçlar dâhil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

 1. d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
 2. e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,
 3. f) Ekte yer alan Örnek-1’e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,
 4. g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

 1. h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

 1. i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,
 2. j) Ekte yer alan Örnek–2 Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,
 3. k) Ekte yer alan Örnek-3’e göre Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,
 4. l) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 5. n) Görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

 

 

İtfaiye Amirinin Görevleri

MADDE 11 – İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes İtfaiye Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. İtfaiye Amiri kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından İtfaiye Müdürüne karşı sorumludur. Gruplar arası koordinasyonun sağlanmasından. İtfaiye Ayrıca bu Yönergenin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludurlar.

 

 

İtfaiye Çavuşunun Görevleri

MADDE 12 – İtfaiye Çavuşları İtfaiye Amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü, eğitim ve denetim görevini yapar. Kullandığı tüm araç ve gereçlerin müdahaleye hazır halde bulundurulmasını sağlar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder. Üst Amirleri tarafından verilen diğer emir ve görevleri yerine getirir. Ayrıca bu Yönergenin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludurlar.

 

 

İtfaiye Erinin Görevleri

MADDE 13 – İtfaiye eri; Bu Yönetmeliğinin 6.maddesinde sayılan ve Amirlerince yerine getirilmesi istenen görevlerin yanı sıra yangın söndürme, araç kullanma, su baskını ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın temizliği, bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri ile birim amirinin verdiği diğer görevleri yapar. Ayrıca bu Yönergenin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludurlar.

 

 

Diğer Kadrolar

MADDE 14 –

            Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere; Ruhsatlandırma masası ve Büro hizmetlerinin yerine getirilmesi için norm kadroya uygun olarak çalıştırılacak itfaiye personelinden görevlendirme yapabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama Şartları

 

 

İtfaiye Erliğine Atanma Şartları

MADDE 15 – İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

 1. a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2. b) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
 3. c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

ç) 25 yaşını doldurmamış olmak,

 

Yazılı ve Sözlü Sınav

MADDE 16 –

 

a)İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' na girmeleri ve sınav komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır.

 

 b) Bu sınava giren adaylardan itfaiye eri olarak atanmak isteyenler; belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve kendi internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan ettiği itfaiye erliği sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı ve ancak ilan edilen kadro sayısının üç katı müracaat olmamışsa tamamı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Ayrıca, adaylar kabul için ilanda kendilerinden istenen diğer belgeleri de süresi içinde eksiksiz olarak vermek zorundadır.

 1. c) Sözlü sınav, sözlü sınav komisyonunca yapılır. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ile en az iki üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanınca belirlenir. Komisyon üyelerinden en az birinin itfaiye biriminden olması şarttır.
 2. d) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır.
 3. e) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
 4. f) Başarı notu sözlü sınavda alınan notun %50’si ve adayın KPSS puanının %50’si toplamıdır. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını adayların başarı notlarını hesaplayarak en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
 5. g) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyede ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
 6. h) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

ı) Sözlü sınavı kazananlar itfaiye eri olarak göreve atanır ve bunların bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 1. i) Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 

Atama Sırasında İstenecek Belgeler

MADDE 17 – İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacaklardan;

 

 1. a) Nüfus cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti,
 2. b) Diploma veya ilgili Kurumca onaylı sureti,
 3. c) Sabıka kaydı olmadığına resmi belge,

ç) Erkekler için Askerlikle ilişiği olmadığına resmi belge,

 1. d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına resmi belge
 2. e) İdarece belirlenecek belgelere sahip olmak
 3. f) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduğunu gösterir tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu,
 4. g) Belediye sağlık evi veya görevlendirilecek ilgili daire tarafından adayın aç karnına kilosu ve çıplak ayakla boyu ölçülerek rapor düzenlenir, istenir.”

 

Başka Memurluklardan Naklen Geçiş

MADDE 18 – Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asıl memur iken, belediye itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 15 inci maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 16 ncı maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye erliğine atanabilir.

 

  

ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları

 

 

Görevde Yükselme Şartları

MADDE 19 – Bu Yönergenin 8 inci maddesinde sayılan unvanlardan İtfaiye Müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

 

 1. a) Kadro durumu elverişli olmak kaydıyla İtfaiye Amirliğine Atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye çavuşu olarak çalışmış olmak,

3) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1–4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak,

 

 1. b) Kadro durumu elverişli olmak kaydıyla İtfaiye Çavuşluğuna Atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olması,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

 

Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, görevde yükselmeyle ilgili ilanlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

 

  

Görevde Yükselme Eğitimi

MADDE 20 –

 

1)İtfaiye birimleri görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirleyerek İnsan Kaynakları birimine bildirir.

 

2)Belediyenin İnsan Kaynakları birimi tarafından; atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi, derecesi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılacağı yer ve tarihi belirlenir.

 

3) Bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce İnsan Kaynakları birimi tarafından itfaiye teşkilatına duyurulur. İtfaiye teşkilatı da bu duyuruyu adaylara bildirir. İdarece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi on beş güne kadar kısaltılabilir.

 

4) Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurularını İnsan Kaynakları birimine yapar.

 

5) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde bu Yönergenin ekinde yer alan Ek–1 Değerlendirme Formu doldurularak puanlama yapılır. Eğitime alınacak olanlar en çok puanı alandan başlayıp boş kadro sayısının üç katına indirilmek suretiyle insan kaynakları birimi tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olana öncelik verilir.

 

 

Görevde Yükselme Eğitimine Katılma Şartları

MADDE 21 –

1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla bu Yönergenin 19 uncu maddesinde belirtilen sınav şartı hariç diğer şartları taşımak gerekir.

 

2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanların ve belediye kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez. Bunlar, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve belediyece açılan görevde yükselme sınavına giremezler.

 

3) Aylıksız izinli olanlar ile belediye kadrosunda bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, aylıksız izin ve geçici görev hallerinin sona ermesi durumunda görevde yükselme eğitimine katılabilirler.

 

 

Görevde Yükselme Eğitiminin Şekli ve Süresi

MADDE 22 –

 

1) Belediye, itfaiye personelinin görevde yükselme eğitim programlarını, kendisi yapabileceği gibi yüksek öğretim kurumları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek olarak da düzenleyebilir. İlçe ve belde belediyeleri; Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyesinin, diğer yerlerde il belediyesinin düzenlediği görevde yükselme eğitim programlarına personelini gönderebilir.

 

2) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak düzenlenir. Eğitime katılanların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar tarafından en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

 

3) Görevde yükselme eğitimi bu Yönergenin 23 üncü maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

 

4) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanırlar.

 

 

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

MADDE 23 –  

(1)Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

 1. a) T.C. Anayasası:

1) Genel esaslar,

2) Temel haklar ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

 

 

 1. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Milli Güvenlik,

 

 1. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

 

ç) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

 

 1. d) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

 

 1. e) Mesleki temel eğitim:

1) 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu,

2) 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

3) 07.06.1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu,

4) 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve mevzuatı,

5) 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı,

6) 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

7) 06.07.2002 tarih ve 2002/4390 Karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

8) İtfaiyenin tarihçesi ve 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği,

9) İlk yardım, arama ve kurtarma teknikleri,

 

(2) Bu mevzuata ek olarak itfaiyeyi ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak yasalar da dikkate alınarak, ihtiyaca göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir.

(3) Ayrıca itfaiye amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans yönetimi ve denetimi, stratejik planlama ve kriz yönetimi gibi konularda da eğitime tabi tutulur.

 

(4) Eğitim programının % 60’ı mesleki temel eğitim konularından oluşturulur.

 

 

Sınav Kurulu ve Görevleri

MADDE 24 –

1) Görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere en az üç kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, belediye başkanının görevlendireceği kişinin başkanlığında, İnsan Kaynakları hizmetlerini yürüten birim amiri, itfaiye birim amiri ile belediye başkanının görevlendireceği diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üye de belirlenir. Sınav kurulunun oluşturulamadığı yerlerde bu niteliklere haiz üye görevlendirilmesi mahallin mülki idare amirinden talep edilir. Sınav kuruluna seçilen üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden görev ve unvan bakımından daha düşük seviyede olamaz.

 

2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar.

 

3) Sınav Kurulu, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

 

 

Görevde Yükselme Sınavı

MADDE 25 –

1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselebilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınavlara katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

 

2) Görevde yükselme sınavı, bu Yönergenin 23 üncü maddesinde yer alan konulardan yapılır.

 

3) Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

 

 

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 26 – Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 27 –

1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

 

2) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

 

3) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

 

 

Sınavı Kazananların Atanması

MADDE 28 –

1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, en geç 3 ay içinde başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

 

2) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan diğer mahalli idarelerden veya herhangi bir resmi kurumdan naklen veya açıktan atama yapılamaz.

 

Sınav Belgelerinin Saklanması

MADDE 29 – Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları birimince saklanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Denetim

 

Yönetici Personelin Eğitimi

MADDE 30 – Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde yapılır.

 

Hizmet İçi Eğitim

MADDE 31 –

1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, ekte yer alan Örnek-4’e göre hazırlanır ve uygulanır.

 

2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.

 

3) İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

 

4) Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır.

 

Denetim

MADDE 32 –

1) İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmaları, ekte yer alan Örnek–5 İtfaiye Hizmetleri Denetleme Formu’na göre denetlenir.

 

2) Bu denetleme;

 1. a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Bakanlık denetim elemanları,
 2. b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından yapılır.

 

3) Gerek görülmesi halinde ikinci fıkranın (b) bendine göre düzenlenen denetleme raporları, yapılan işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Spor ve Tesisler

 

Spor

MADDE 33 –

1) İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

 

2) Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır.

 

3) Bu hak ve imkânlardan gönüllü itfaiyeciler de yararlandırılabilir.

 

Tesisler

MADDE 34 –

1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.

 

2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

 

 

Personel Kıyafeti

MADDE 35 –

1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dâhil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.

 

2) İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri yönetmeliğe uygun olacaktır.

 

Kişisel Koruyucu Teçhizat

MADDE 36 – İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.

 

 

ONUNCU BÖLÜM

Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları

 

 

Yemek

MADDE 37 – Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli 24 saat iş, 24 saat istirahat şeklinde çalışır ve personele haftalık izin ile birlikte 3 öğün yemek verilir.

 

İzin hakkı

MADDE 38 – İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ile 657 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenir.

 

Ödüllendirme

MADDE 39 – Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren itfaiye personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

 

Sağlık Taraması

MADDE 40 –  İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli, yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 41 –

1)İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

 1. a) Uyarma,
 2. b) Kınama,
 3. c) Aylıktan kesme,

ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

 1. d) Meslekten çıkarma,
 2. e) Devlet memurluğundan çıkarma,

 

2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

 1. a) Amir ya da üstlerinin itfaiye hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,
 2. b) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza tasaddi, sahtecilik ve kalpazanlık suçlarını işlemek,
 3. c) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

ç) Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,

 1. d) Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki kullanmak yahut kullanılmasına göz yummak,
 2. e) Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Araç, Teçhizat ve Malzeme

 

Araç

MADDE 42 – Biga Belediyesi İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı, ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak Yönetmelikte belirtildiği üzere temin edilecektir.

 

Teçhizat ve Malzemeler

MADDE 43 –

1) İtfaiye teşkilatında kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri hizmet gereklerine göre teknolojik gelişmelere uygun olarak tespit edilir.

 

2) Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kimlik belgesi

MADDE 44 –

1) Her itfaiye memuruna bir kimlik belgesi verilir. (Ek–2)

 

2) Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı, kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

 

3) Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde Belediye Başkan Yardımcısı imzalar.

 

4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

 

5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan itfaiye memuru kimliğini belediye başkanlığına teslim eder.

 

Gönüllü İtfaiyecilik

MADDE 45 –  İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9.10.2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiyecilik organizasyonları ve teşkilleri kurulabilir. Bu organizasyonlarda görev alan gönüllü itfaiyeciler Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan İtfaiye personelinin faydalandığı yol, yemek, giyim, araç-gereç ve ekipman, ferdi kaza sigortası, kişisel koruyucu ekipman, spor ve tesis ile eğitim haklarından faydalandırılır.

 

 

Kazanılmış Hakların Saklılığı

MADDE 46 – Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan itfaiye personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 47 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde;

 1. a) 18.3.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,
 2. b) 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,
 3. c) 08.09.1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

ç) 17.09.1982 tarihli ve 82/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

 1. d) 28.11.1982 tarihli ve 82/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,
 2. e) 27.06.1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,
 3. f) 15.03.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,
 4. g) 14.09.1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,
 5. h) 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği,

I)657 sayılı Devlet Memurları Kanununa istinaden İç İşleri Bakanlığınca çıkarılan 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönerge

MADDE 48 –  Bu Yönerge Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 49 – 06.10.1987 tarih ve 1987/26 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren “Biga Belediyesi İtfaiye İç Hizmet Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 50 – Bu Yönerge Biga Belediye Meclisinin onayından ve yerel gazetede ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 51 – Bu Yönerge hükümlerini Biga Belediye Başkanı yürütür.

X