BACA TEMİZLEME ve DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİGA BELEDİYESİ

BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı Biga Belediyesi Sınırları içindeki tüm binaların ısıtma sistemlerine ait bacaların (doğalgaz kullanılan sistemler hariç) ve yağlı kanalların periyodik temizlik ve denetimlerinin yapılmasını sağlamaktır.

 

Kapsam

 

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik Biga Belediyesi Sınırları içindeki kamuya, özel ve tüzel kişilere ait binalarla, her çeşit ve derecedeki işyerlerine ait kalorifer kazanlarının, yakıt depolarının, (doğalgazla çalışan sistemler hariç) bacaların ve yağlı kanalların yıllık temizliklerinin, mevzuata uymayanların bakım ve onarımların yapılması, çevre kirliliği yapanlarla yangına neden olabileceklerin belirlenmesi ve bu çalışmaların denetlenmesi esaslarını kapsar. 

 

Dayanak

 

MADDE 3-(1) Bu yönetmelik 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” in ve 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ’nin 6/h maddesi hükmü gereğince itfaiye teşkilatına verdiği göreve dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelik ve eklerinde geçen bir kısım kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Yakıt: Gaz, sıvı, ya da katı halde bulunan ve yakılarak enerjiye dönüştürülebilen            maddelerin tümüdür,
 2. b) Yakıt Deposu: Yakıtların pazarlandıkları yada kullanım amacıyla stok edildiği yerdir,
 3. c) Kalorifer Kazanı: Yakıtların yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü yerdir,

ç) Brülör: Sıvı ve gaz yakıtları kazana ( yanma odasına ) pompalayarak ve ateşleyerek  sürekli ısı (enerji) üretilmesini sağlayan araçtır,

 1. d) Baca: Yakıtların yanarken açığa çıkardığı  zehirli  gazların  ve  su  buharının  atmosfere taşınmasını sağlayan ulaşım yoludur,
 2. e) Adi Baca: Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen,  birden fazla birimin        kullanabileceği şekilde tasarlanmış tek bir ağızla çatı dışına ulaşan bacalardır,
 3. f) Bağımsız Baca: Her katı, her birimi ve her dairesi bağımsız olarak ısıtılan tüm binaların bu bölümlerinden hiçbir ek yapılmadan çatıya kadar uzanan bacadır,
 4. g) Şönt (ortak) Baca: Her kat, her birim veya her daireden ekler yapılabilen ve tek bir boşaltım ağzı ile çatı üstüne çıkarılan bacadır,

ğ)  Baca Temizleme Ağzı: Metal, beton ve tuğla bacalarının iç yüzeylerinde zamanla birikerek tabaka oluşturan kurum ve yağ tabakalarının temizlenmesi için yapılan metal ağızdır,

 1. h) Yağlı Kanal: Toplu yemek pişirilen mutfaklarda bulunan ocaklara ait bacalarda, emek buharı tarafından taşınan yağın birikmesi sonu oluşan kanaldır,
 2. i) Gülle: Baca içinde mekanik bir şekilde hareket ettirilip baca duvarındaki her türlü birikintiyi dökerek temizlemeye yarayan metalden yapılan özel ağırlıktır,

ı) Vargel: Baca temizlik fırçalarını baca içinde hareket ettirmeye yarayan ağaç, metal veya plastik saptır,

 1. j) Karabinalı Can Kurtarma İpi: Açılıp kapanabilen kilit sistemine bağlı yeterli uzunluk ve mukavemetteki ip ( halat ) dır,
 2. k) Maske: Isı, zehirli gaz ve tozlardan korunmak için başa takılan cihazdır,
 3. l) Baca Temizleme Yetkilisi: Kendisine “Baca Temizleme Yetki Belgesi” verilen gerçek ya da tüzel kişidir,

İKİNCİ BÖLÜM

 

Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yürütme Kurulu

 

MADDE 5-(1)  Yürütme Kurulu, İtfaiye Müdürünün başkanlığında, İtfaiye Müdürlüğünde görevli en az iki kişiden oluşturulur. Yürütme Kurulunda görevli personel, ayrıca denetleme kurulunda görev alabilir.

 

Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

MADDE 6-(1) Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Her yıl Haziran ayında ve gereksinim duyulan zamanlarda toplanarak bir önceki yıla ait çalışmaları değerlendirmek ve aksayan konularda yeni önlemler almak.
 2. Yetkili olarak baca temizliği yapan gerçek veya tüzel kişiler hakkında yapılan şikâyetleri inceleyerek değerlendirmek, gerekli gördüklerinin belgelerini iptal etmek.
 3. Gerek duyulduğu zamanlarda Ekim ayının başına kadar ısıtma sistemleri ve bacalarının temizlenme ücretlerini belirleyerek Belediye Meclisinin onayına sunmak.

ç) Yönetmelikte belirtilen sürelerde bacasını temizletmeyen ve bacaları TSE, İmar     Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve bu      yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan, çatıdan yeteri kadar yüksek olmayan,    çatlamış, delinmiş, deforme olmuş bacalarını onartmayan, kamu kurumlarını, özel ve       tüzel kişileri Belediye Başkanlığının konuyla ilgili birimlerine bildirilmesini sağlamak.

Denetleme

 

MADDE 7-(1) Denetim Biga İtfaiye Müdürlüğü tarafından aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. Denetlemeler İtfaiye Müdürlüğünce görevlendirilen en az iki kişi ile yapılır.
 2. Baca Temizleme Yetki Belgesi alan firmanın çalışmaları kontrol edilerek ve denetlenerek hizmetin aksamaması yönünde (personel, araç, yardımcı ekipman ve iletişim vs.) gerekli önlemlerin alınması sağlanır.
 3. Firmaların çalışmaları, bacaları temizlenen yerlere gidilerek ve “Temizleme Bandrolleri” bizzat görülerek denetlenir. İncelemeler sonucunda temizliği gerektiği gibi yapılmamış, fatura kesilmemiş, temizleme bandrolü yapıştırılmamış vb. durumlar İtfaiye Müdürlüğüne rapor edilir.

ç) Bacasını temizletmeyen ve bacaları TSE, İmar Yönetmeliği ve Binaların yangından          Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan, çatıdan yeteri kadar      yüksek olmayan, çatlamış, delinmiş, deforme olmuş bacalarını onartmayan kamu              kurumları, özel ve tüzel kişiler İtfaiye Müdürlüğüne rapor edilir.

Baca Temizleme Yetkisi Verilmesi

 

MADDE 8-(1) Baca Temizleme Yetki Belgesi almayan gerçek veya tüzel kişilerin ısıtma sistemleri ve bacaların temizliğini yapmaları yasaktır. Baca Temizleme Yetki Belgesi almak isteyen kişi veya özel kuruluşlar aşağıdaki şekilde belirlenir.

 1. a) Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ısıtma sistemleri ve bacaların temizliğini yapmak isteyen özel kuruluşlar belediyenin belirleyeceği süreler içinde İtfaiye Müdürlüğüne başvururlar. Uygun görülenlere, itfaiye Müdürlüğünün hazırlayacağı;            büro, haberleşme, eleman, araç-gereç ve donanım durumlarını değerlendiren rapora göre, Belediye Encümeni tarafından  “Baca Temizleme Yetki Belgesi” verilir. “Baca Temizleme Yetki Belgesi” almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişi, bu belgeyi Belediye Meclisinin belirlediği ücret karşılığında alır.
 2. b) Yetki Belgesi bir yıl sürelidir. Bu faaliyetini sürdürmek isteyen gerçek veya tüzel kişi aynı esaslar dâhilinde her yıl yetki belgesi alması gerekir.
 3. c) Baca temizleme yetkililerinin çalışmaları İtfaiye Müdürlüğünce oluşturulacak ekiplerce devamlı şekilde izlenir, kontrol edilir ve denetlenir. Belediye meclisi tarafından belirlenen ücretten fazla ücret alan, Yönetmelik esaslarına uymayan baca temizleme yetkililerinin baca temizleme yetki belgeleri iptal edilebilir.

            ç) Yetki belgesi almadan çalıştığı belirlenen gerçek veya tüzel kişiler hakkında yasal        işlem yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Bacaların Temizlenmesi ve Baca Temizleme Yetkisi Alanların Görev ve Sorumlulukları

 

Bacaların Temizlenmesi esasları

 

MADDE 9- (1) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 58. Maddesine göre;

 1. a) Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve yılda en az bir defa temizlenmesi gerekir.
 2. b) Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar yılda en az iki kez temizlenir.
 3. c) Doğalgaz kullanılan kombi ve şofbenlerin bacalarının yapımı, yıllık bakımı ve temizliği gaz dağıtım şirketlerinin belirleyeceği uzman ve eğitimli kişiler tarafından         yaptırılır ve bu kişiler tarafından bacalar ve temiz hava girişleri kontrol edilir.

            ç) Baca, kalorifer kazanı ve yakıt depolarının yıllık periyodik temizliklerinin yapılması     isteğe bağlı olmayıp, zorunludur. Yaptırmayanlar hakkında ilgili mevzuata göre yasal     işlem yapılması sağlanır.

 1. d) LPG ve doğalgaz kullanmış olsa bile otel, lokanta, restoran, yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerle, ocaklarında yemek pişirilip kızartma yapılan tüm yerlerin    bacalarının ve yağlı kanallarının yılda en az bir kez temizlenmesi ve yılda en az bir kez   kontrol edilmesine önem verilir.
 2. e) Baca ve yağlı kanalların durumu hakkında tespit edilen eksiklikler temizlik    sonucunda baca sahiplerine yazılı olarak iletilir. İkinci temizlikte eksiklikleri gidermediği anlaşılanlar yasal işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirilir.

 

Baca Temizliği ve Denetimlerde Öncelik Sırası

 

MADDE 10-(1)  Baca temizliği ve denetimlerde öncelik sırası aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Meskûn olan ve “ tarihi eser “ statüsündeki tüm ahşap ve kâgir binalar,
 2. Kreşler,
 3. Huzurevleri,

ç)   Hastaneler, oteller, lokanta ve restoranlar,

 1. Yetiştirme yurtları, resmi ve özel öğrenci yurtları,
 2. Resmi ve özel ilköğretim okulları,
 3. Resmi ve özel lise ve dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm dershane ve kurslar ile üniversiteler,
 4. Sinemalar, toplantı ve konferans salonları,

ğ)   Resmi kurum ve kuruluşlar,

 1. Kapalı çarşılar, toplu alış-veriş merkezleri,
 2. On (10) ve daha fazla katlı binalar,

ı)    Konutlar;

 1. Fabrika ve işyerleri;
 2. Ceza ve Tutukevleri;
 3. Diğer meskûn tüm binalar.

Baca Temizleme Yetki Belgesi Alanların Görev ve Sorumlulukları

 

MADDE 11-(1) Baca temizleme yetki belgesi alanların görev ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. a) Yetki belgesi alan gerçek ya da tüzel kişilerin baca temizleyecek elemanlarının temizlik için gittikleri yerlerde yetki belgesinin yanında özel kimlik belgelerini de            göstermeleri zorunludur.
 2. b) Kalorifer kazanı, yakıt deposu ve baca temizliği için telefon ya da başka şekillerde yapılan başvurular değerlendirilmekle birlikte, bu yönetmeliğin 19. Maddesinde         belirtilen öncelik sırasına göre, baca temizliği hakkındaki mevzuatı bildirerek ve yetki       belgelerini göstererek baca temizliği yapılacak yerlerin yetkili ve sorumlularına temizlik için başvururlar. Uygulamadan sonra faturayı kesip temizlik yapıldığına dair “Kontrol Bandrolü”nü imzalayarak binanın cümle kapısının sağ üst köşesine yapıştırırlar. Kontrol Bandrolü İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve ücreti karşılığında temizlik işini yapan gerçek veya tüzel kişilere teslim edilir.
 3. c) Bacasını, kalorifer kazanını ve yakıt deposunu hiç temizlettirmediği ve temizletmeyeceği, gerekli bakım-onarım ve tadilatları yapmayacağı anlaşılanların adresleri gecikmeden İtfaiye Müdürlüğüne bildirilir.

            ç) Her yıl en geç 31 Aralık tarihine kadar baca temizliklerinin yapılması zorunludur.

 1. d) Baca temizleme yetki belgesi alanlar, her yıl gelecek yılın Ocak ayının 15’ine kadar; Temizlenen bacalara ait fatura örneklerini, Gerektiği halde bacasını temizletmeyen kamu kuruluşları, özel kurum ve kuruluşların ve bina sahiplerinin adres, telefon ve isim listelerini ve deforme olmuş, çatlamış, delinmiş, maksada uymadığı için tadil edilmesi ve bakım yapılması gereken bacaların durumlarını,          binaların ve sorumlularının adres ve telefonlarını belirten listelerini İtfaiye Müdürlüğüne teslim ederler.
 2. e) Baca temizleme yetkisi alanlar özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde bacalar ve temizliği konusunda İtfaiye Müdürlüğü ile işbirliği içinde halkı bilgilendirme çalışmalarına katkı sağlarlar
 3. f) Baca temizlikleri yapılmış olan yerlerde baca yangını çıkması, ya da gelişerek binanın çatısına, diğer kat ve binalara sirayet eden yangının temizlenmiş olan bacadan çıkmış olması halinde ilgili firma hakkında yasal işlem yapılabilecek ve duruma göre uygunluk belgesi iptal edilecektir.

 

Baca Temizleme Yetkisi Alanlarda Bulunması Gereken Personel, Teçhizat ve Malzemeler

 

MADDE 12-(1) Personel;

 

 1. a) Bir çalışma ekibi en az iki kişiden oluşacaktır, İşyeri dahilinde en az bir ekip bulunacak ve Çalışanların SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) sigortalarının yapılmış            olması zorunlu olup, çalışanların yüksek yerlerde ve olumsuz şartlarda hizmet        verebilecek fiziki ve sıhhi şartları taşımaları, sağlık denetiminden geçirilmeleri, iş       kazası, meslek hastalıklarına karşı ilgili mevzuatlar doğrultusunda korunması konuları      ile ilgili bütün önlemleri baca temizleme yetkisi alan gerçek veya tüzel kişiler almak   zorundadır. İtfaiye Müdürlüğünün konu ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 2. b) Techizat ve Malzemeler
 3. Bir adet personel ve malzeme taşımaya müsait servis aracı, ( üzerinde baca temizleme yetkilisinin adresini, telefonlarını, yaptığı işi belirten yazılar ve amblemler bulunur.)
 4. En az üç metrelik açılabilir merdiven,
 5. Akülü el lambası,
 6.    6 kg lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı,
 7. Vargel ( Küskü),
 8. Gülle ( Muhtelif ),
 9. Vakumlu Süpürge,
 10. İp ( En az 30 metrelik ),
 11. Muhtelif temizleme fırçaları ve bunlara ait uzatma kolları,
 12. Bere,
 13. Esnek çelik halat (4-5 metre)
 14. Köpük makinesi
 15. Şehir haritası ve adres kitabı
 16. Basınçlı su makinesi
 17. Dekupaj
 18. Sac kesme makinesi
 19. Çeşitli ebatlarda spatula
 20. Koruyucu naylon
 21. Matkap
 22. Baca kamerası
 23. Çekiç
 24. Kurum toplama kaşığı
 25. Uzatma kablosu
 26. Çöp Torbası (sanayi tipi)
 27. Konu ile ilgili gerekli diğer malzemeler,
 28. c) Kişisel Koruyucu Malzemeler ( Bir Kişi İçin),
 29. Baret,
 30. Tulum tipi iş elbisesi,
 31. Yağmurluk,
 32. İş eldiveni,
 33. Çizme,
 34. Tam vücut koruma kemeri,
 35. Emniyet kemeri,
 36. Karabinalı can kurtarma ipi,
 37. Partikül tutucu maske,
 38. Toz Maskesi,
 39. Konu ile ilgili gerekli diğer malzemeler,
 40. d) Teknolojinin yakından izlenmesi ile bu yönetmeliğin 12. maddelerinde değişiklik ve ilaveler yapma yetki ve sorumluluğu İtfaiye Müdürlüğüne aittir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

 

MADDE 13-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Biga Belediye Başkanı yürütür.

 

EKLER:

 1. Baca Temizleme Bandrolü      
X