SOSYAL HİZMET VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİGA BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMET VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak , Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönetmelik, ihtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını zorlukla sürdürmekte olan güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye tarafından yapılacak sosyal hizmetler ve yardımların şekli ile bu hizmet ve yardımlardan faydalanacak durumda olanları kapsar.

Dayanak

 MADDE 3-(1) (Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Bu yönetmelik 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen ;

 1. Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek yakacak, ev eşyası, kırtasiye ile sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
 2. Belediye: Biga Belediyesini,
 3. Belediye Başkanı: Biga Belediye Başkanını,

          ç)            Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

 1. d) Hizmet Standartları Tablosu: Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa sundukları kamu hizmetlerinin bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tabloyu,
 2. e) Muhtar: Biga Mahalle Muhtarlarını,
 3. Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,
 4. Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para veya para yerine geçebilen alışveriş ve benzeri çek, akıllı kart. Alışveriş kredi kartı, kart kontörü ve benzeri kartları,

          ğ)      Sosyal Hizmet ve Yardım: Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile hizmetleri,

 1. h) (Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu: Belediye Meclis Kararı ile belirlenmiş meclis üyeleri arasından seçilen Kültür ve Sanat Komisyonu üyeleri ile belediye sosyal hizmet ve yardımlardan sorumlu birim sorumlusundan oluşur,

           ı)      Sosyal Yardım Tespit Raporu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük ve Zabıta tarafından tespitini içeren raporu,

 1. i) Yönetmelik: Biga Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’ni,
 2. j) (Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Muhtaç: Kendisini veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı bulunmayan kimse,
 3. k) (Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Dar gelirli: Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler asgari ücretin ½’sinin altında geliri olanları,

ifade eder. (Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli)

(Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Genel Esaslar

MADDE 5- (1) Belediye bu yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

(2) Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

 1. a) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.
 2. b) Sosyal yardım programlarının uygulamasında muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç özürlü ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin Belediye imkanları ile karşılanamayacak derece fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.
 3. c) Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkanları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunması esastır.

ç)     Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

 1. d) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilemez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Esasları ve Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar

 

(Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Yardım Esasları ve Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar

MADDE 6-(1) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişilere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır.

 1. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler asgari ücretin ½’sinin altında geliri olanlar,
 2. Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişiler,
 3. Muhtaç yaşlı ve özürlüler,

         ç)     Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korumasız kalmış kişiler,

 1. d) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirmek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve tıbbi operasyon gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler,
 2. e) Belediye tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler,
 3. f) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine ailesi Biga’da ikamet etmek kaydıyla burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Sosyal Yardım Hizmeti Alacak Olanların Müracaatı, Tespiti, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi  

Müracaat Şekli

MADDE 7-(1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçeyle Belediye’ye başvurabilirler.

Müracaatlar muhtaç kişilerin kendisi tarafından yapılacağı gibi zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar, vatandaşlar, ve dernekler tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında çıkan haberler de ihbar olarak değerlendirilir.

 

Müracaatların Tespiti, İncelenmesi, ve Değerlendirilmesi

MADDE 8-(1) Sosyal yardım hizmeti almak üzere müracaata bulunan muhtaç kişiler hakkında en az iki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlisi ile bir Zabıta görevlisi tarafından kişinin ikametgah ve çevresi incelenerek Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanır.

(2)  Nakdi yardım başvurusunu içeren evraklar müdürlükçe Sosyal Yardım Tespit Raporu ile birlikte değerlendirilmek üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

(3) Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardım modelinden yararlanacağı Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından belirlenir ve muhtaçların onurlarını zedeleyemeyecek şekilde gizli olarak değerlendirilir.

(4)   Yardıma muhtaç olduğunun tespiti yardım alacağı anlamına gelmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Tanımı, Görev ve Yetkileri

(Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Tanımı, Görev ve Yetkileri

MADDE 9 – (1) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Belediye Meclis Kararı ile belirlenmiş meclis üyeleri arasından seçilen Kültür ve Sanat Komisyonu üyeleri ile belediye sosyal hizmet ve yardımlardan sorumlu birim sorumlusundan oluşur.

(2) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu bu yönetmelik hükümlerine göre nakdi yardım başvurusu alınmış olup Belediye tarafından Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanmış muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk kararı verir,

(3) Hizmet standartları tablosunda talep edilen belgeler gereği gerekli seçim ölçülerini belirler,

(4) Kurulun sekretarya işleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılır.

(5) Değerlendirme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(6) Değerlendirme Kurulu. Kurul başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin en az üçünün talebi üzerine gerekli oldukça toplanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

    Yardım Türleri, Sosyal Yardımlardan Faydalanma Ve Gerekli Belgeler Yardım Türleri

MADDE 10-(1) Nakdi Yardımlar

 1. Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, kimsesiz, özürlüler, öğrencilerin sosyal, sağlık ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.
 2. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu görüşü ile nakdi yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş vb. çek, akıllı kart, kart kontörü vb. kart dağıtılabilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşmeler yapılır. Bu sözleşmelerde bulunan hükümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetin bedeli ödenebilir.
 3. Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılabilir. Yardım, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden, orta öğretim öğrencilerine bankaya açtırılacak hesap üzerinden yapılır.

          ç)    Yapılacak nakdi yardımların miktarı ile süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak değerlendirilir.

 1. d) Afetlerden zarar görenler Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.
 2. e) Nakdi yardımlar bütçede belirtilen miktar doğrultusunda belirlenen kişi sayısı sınır kabul edilerek gerçekleştirilir. Nakdi yardımlara ilişkin hedeflenen kişi sayısı yıl içerisinde bir veya birkaç kez başvuru dönemi açılarak tamamlanabilir.
 3. f) Nakdi yardımlar, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun uygunluk kararı ve belediye başkanının onayı ile yapılır.

(2) Ayni Yardımlar

 1. a) Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, sıcak yemek, süt, yakacak, giyecek, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç-gereç, kent içi ulaşım, içme suyu, özürlülerin kullanımına yönelik araç-gereç ve protezler ile kitap ve öğrenci tören kıyafetleri gibi ayni yardımlarda bulunulabilir.
 2. b) İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya  Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.
 3. c) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği yapılabilir.

      ç)    Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.

 1. d) Ayni yardımlar bir defa veya periyodik olarak yapılabilir.
 2. e) Ayni yardımlar belediye başkanının vereceği onay ile yapılır.

 

Sosyal Yardımlardan Faydalanma

MADDE 11-(1) Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar dikkate alınır.

(2) Yapılan incelemeler sonucunda yardım karşılığı yardım almaya hak kazananlar yıllık olarak başvurularını yenileyeceklerdir. Başvurusu kabul edilerek yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri bir dahaki başvuru döneminde başvurusunu yenilemediği takdirde yardım hakkını kaybeder.

(3) Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan özürlü ve yaşlılar ise başvuru döneminde Sosyal İşler Biriminden işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.

(4) Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir (1) yıllık süre içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği belediyeye ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde belediye tarafından yardım süresi içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda değişikliğin tespit edilmesi halinde yapılan yardımların bedeli, ilgilisinden tahsil edilerek hakkında yasal işlem yapılır.

Gerekli Belgeler

MADDE 12-(1)  Sosyal yardım hizmeti alacak olan muhtaç kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

 1. Dilekçe,
 2. Yardım türlerine göre Belediye tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin hizmet standartları tablosunda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak istenilecek belgeler.

(2)  (Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Zaruri nedenlerle muhtaçlık durumunu belgelendiremeyenlere Değerlendirme Kurulunun uygun görmesi halinde başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

  

Ayni Yardımlarda Satın Alma İşlemleri

MADDE 13-(1) (Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Hizmet ve yardımlarda kullanılacak mal, hizmet ve malzemelerin alımında 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Ayni Yardımların Dağıtımı

MADDE 14- (1) Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi ve benzeri ayni yardımlar, belediye personeli ve gönüllüler aracılığıyla belediye araçları veya hizmet alım yöntemiyle kiralanan araçlar ile muhtaç ve yoksul kişilere uygun yöntemlerle dağıtılır.

(2) Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

(3) (Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediye tarafından temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde madde 10’da belirtildiği üzere yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sosyal Yardımların Verilmesi ve Kesilmesi

Sosyal Yardımların Verilmesi

MADDE 15- (1) Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkanları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardım karşılığında sosyal hizmet ve yardım olmak adaletli bir şekilde dağıtılır.

Sosyal Yardımların Kesilmesi

MADDE 16- (1) (Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Gerekli evraklarda gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yapılan yardımlar kesilerek geri alınır ve bu kişiler hakkında cezai işlem uygulanır.  Yardımda bulunulan kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde yapılmakta olan yardımlar kesilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Dosya İşlemleri ve Tutanaklar

(Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli) Dosya İşlemleri

MADDE 17-(1) Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir. Yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tüm evrakları dosyalanarak saklanır.

Tutanaklar

MADDE 18- (1) Kişilere yapılacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları tanzim edilir ve dosyası saklanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 19- (1) Sayıştay’ın görüşü alındıktan sonra bu yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20-(1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

  

 

      EK-1  :     BİGA BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 2014/113 sayılı kararı ile değişik şekli)

 

1

 

Sosyal yardımlar(Erzak ve Sıcak Yemek)

1-Bilgi formu

2-Muhtarlıktan Fakirlik İlmuhaberi

 

 

1(bir)ay

 

 

2

 

 

Eğitim Yardımları

1- Durumunu ve başvuru içeren dilekçe

2- 1 adet vesikalık fotoğraf

3- Matbu form(Kurumdan temin edilecektir. Vergi Dairesi Müd., Tapu Sicil Müd., SGK, Sosyal Yard. Ve Day. Vakfı Başkanlığına, Belediye Emlak Servisine onaylatacaktır.)

4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

5- Öğrenim Belgesi

6- Aileden çalışan bireylere ait SGK'dan maaş bordrosu

 

 

 

 

 

 

1(bir)ay

X