BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK2

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-Bu yönetmeliğin amacı, Biga Belediyesi tarafından hâlihazırda kurulmuş işletilen ve gelecekte kurulacak pazar yerlerinde, sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile  pazarcıların faaliyetlerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-Bu yönetmelik, Biga Belediyesi sınırları içerisinde semt ve üretici pazarlarının kurulması, işletilmesi, taşınması ve kapatılmasını, yönetim ve denetimini, bu yerlerde faaliyet gösteren üretici ve pazarcılarda aranılacak nitelikleri, bunların çalışmalarını, yapacakları satışları, haklarını ve uymakla yükümlü bulundukları kuralları, belediye ve diğer idarelerin yetkileri ile pazar yerlerine ilişkin diğer hususları kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3-Bu Yönetmelik, 11.3.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile  Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7 ve 15 inci maddelerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b. Bendine, 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)    Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b)   Belediye: Biga Belediye Başkanlığını,

c)    Belediye Başkanı: Biga Belediye Başkanını,

ç) Belediye Meclisi: Biga Belediye Meclisini,

d)   Bildirim: Bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelere ilişkin sisteme yapılan beyan işlemini,

e)   Bildirim miktarı: Adet ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 100 kilogramı,

f)   Encümen: Biga Belediyesi Encümeni

g)   Künye: Sebze ve meyvelerin üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici/işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içeren ve sistem üzerinden basılan belge veya barkotlu etiketi,

ğ) Mal: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil ticarete konu sebze ve meyveler ile belediyece pazar yerlerinde satışına izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerini,

h)   Meslek kuruluşu: Pazarcıların üyesi oldukları ihtisas odalarının kurdukları ülke genelinde en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar federasyonuna kayıtlı meslek odasını veya ihtisas odası bulunmayan yerlerde en fazla pazarcı üyeye sahip karma nitelikteki esnaf ve sanatkârlar odasını,

ı) Pazar yerleri: Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve semt pazarlarını,

i)     Pazarcı: Malları semt pazarlarında doğrudan tüketicilere perakende olarak satan meslek mensubunu,

j)   Perakende satış: Tek seferde bildirim miktarının altında yapılan satışı,

k)   Semt pazarı: Üreticiler ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerini,

l)   Tahsis: 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilen işgaliye harcı karşılığında, semt ve üretici pazarlarındaki satış yerlerinin geçici olarak kullanım hakkını,

m)  Tahsis sahibi: Pazar yerlerinde adına satış yeri tahsis edilmiş olan pazarcı ve üreticileri,

n)   Tahsis ücreti: 2464 sayılı Kanuna göre, işgal edilen alan ile orantılı olarak belediye meclisince belirlenen işgaliye harcını,

o)   Üretici: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil sebze veya meyve üretenleri,

ö) Üretici pazarı: Üreticilerin kendi ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere sattıkları açık veya kapalı pazar yerlerini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM


Pazar Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi, Taşınması ve Kapatılması

 

Pazar Yerlerinin Kurulması Ve İşletilmesi

MADDE 5-(1) Biga ilçesinde kurulan Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda bu yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde Biga Belediyesi tarafından kurulur ve işletilir. Bu yetki devredilemez. Gerçek veya diğer tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz.

(2)   Pazar yerinin kurulmasına, 7 nci maddede belirtilen komisyonun raporu göz önünde bulundurularak belediye meclisince karar verilir.

(3)     Semt pazarının kurulmasında, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkânları, Semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski göz önünde bulundurulur.

(4)     Semt pazarı kurulan yerlerde, üretici pazarı semt pazarı ile aynı günde kurulamaz.

Pazar Yerinde Bulunması Gereken Hizmet Tesisleri Ve Özellikleri

MADDE 6 – (1) Pazar yerlerinde;
a)   Pazarcı ve üretici satış yerleri,

b)   Zabıta bürosu,

c)   Çöp toplama yeri,

ç) Elektronik tartılar,

d)   Hoparlör sistemi,

e)   Aydınlatma sistemi,

f)   Güvenlik kamerası,

g)   Tuvalet bulunması zorunludur.

 

(2)     Satış yerlerinin alan büyüklüğü ve kullanımı ile buralardaki tezgâhların ebat ve biçimine ilişkin özellikler, ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak belediye encümenince belirlenir.

(3)    Satış yerlerini kullananların pazar yerine mal getirme, boşaltma ve yükleme işlerini kolaylıkla yapabilmelerine imkân verecek tedbirler belediyece alınır.

(4)       Zorunlu tesisler dışında ihtiyaca göre belirlenecek diğer tesisler belediyece oluşturulabilir.

(5)      Kapalı pazar yerlerinde, bu maddede öngörülen zorunlu tesislere ilave olarak, pazar yerinin iş hacmi ile burada faaliyet gösterenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde otopark alanı ile yeterli kapasitede havalandırma sistemi bulunur.

 Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu
MADDE 7- (1) İmar planında pazar yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alanlar ile asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış veya ayrılacak diğer alanların, bu yönetmeliğin 5 inci maddesine uygunluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur.

(2) Başkanlığı, belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı veya birim müdürü tarafından yürütülen pazar yeri kuruluş komisyonu on üyeden oluşur.

 

Pazar Yeri Yerleşim Planı
MADDE 8- (1) Yerleşim planının hazırlanmasında; toplam satış yeri sayısının en az yüzde yirmisinin özel satış yeri olarak üreticilere ayrılması ve sebze ve meyveler ile diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin birbirlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde ayrı ayrı satışa sunulması hususuna dikkat edilir.

(2)Yerleşim planı, ihtiyaca göre belediye encümeni kararıyla değiştirilebilir. Yerleşim planının değiştirilmesinde, mevcut kişilerin hakları göz önünde bulundurulur.

Pazar Yerlerinin Kuruluş Günü
MADDE 9- (1) Pazar yerlerinin kuruluş günü, o yerdeki diğer pazar yerlerinin kurulduğu günler dikkate alınmak suretiyle, açılış ve kapanış saatleri ise mevsim şartları ve yöresel ihtiyaçlara göre belediye encümenince belirlenir.

(2) Pazar yerlerinin kuruluş günü ile açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesinde, ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınır.

 

  Pazar Yerlerinin Taşınması Ve Kapatılması
MADDE 10- (1) Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük  getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan pazar yerleri belediye meclisinin kararı ile başka bir alana taşınabilir ya da kapatılabilir.

(2) Belediye Meclisi, birinci fıkrada belirtilen hususları, 7 nci maddede öngörülen komisyona incelettirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Satış Yerlerinin İşletilmesi

 

Satış Yerlerinin İşletilmesi

MADDE 11-(1) Semt ve üretici pazarlarındaki satış yerleri tahsis yoluyla işletilir. Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ile diğer yerler, belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi yöntemi kullanılarak kiralama yoluyla da işletilebilir. Tesis edilen sınırlı ayni hak tapu kütüğüne tescil edilir ve süresi on yılı geçemez. Satış yerlerinin işletilmesine yönelik işlemler, belediye encümeni kararı ile yapılır.

(2)     Tahsis işleminde ilgili belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise ilgili belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilir.

(3)    Aynı pazar yerinde, bir üreticiye veya pazarcıya doğrudan ya da dolaylı olarak en fazla iki satış yeri verilebilir.

(4)    Semt pazarlarındaki satış yerleri pazarcılar ve üreticilerce kullanılır.

(5)    Semt pazarlarında, toplam satış yeri sayısının en az yüzde yirmisi üretici satış yeri olarak ayrılır. Bu yerler, üreticilerden yeteri kadar talep olmaması veya boşalan satış yerlerinin doldurulamaması hâlinde diğer talep sahiplerine de verilebilir.

(6)     Lehine sınırlı ayni hak tesis edilen kişiler, satış yerlerini yapılacak sözleşmeler çerçevesinde 12 nci maddedeki şartları taşıyan üçüncü kişilere kiralayabileceği gibi, kendisi de kullanabilir. Kira sözleşmeleri, mevzuata aykırı hükümler içeremez ve bunların süresi sınırlı ayni hak tesisine esas olan süreyi geçemez. Bu sözleşmelerde, 24’ ncü madde hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda kira sözleşmesinin belediyenin talebi üzerine feshedileceğine yönelik hükme yer verilir. Kira sözleşmeleri, ilgili belediye veya iştirakinin onayından sonra geçerli olur. Biga Belediyesinin onayı olmadan kiralama yapılamaz, yapıldığı takdirde kiralama iptal edilir ve yerin tahsisi belediyeye tekrar yapılır.

(7)     Belediyeler, satış yerleri üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesine ve bu yerlerin kiralanmasına yönelik sözleşmeleri matbu olarak düzenleyebilir.

Satış Yerlerini Kullanacaklarda Aranılacak Şartlar
MADDE 12 – (1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a)   Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

b)   Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olmak.

c)   Vergi mükellefi olmak.

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle yada devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklamaya veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

e) İlgili  mevzuatla aranılan diğer şartlara  sahip  olmak.

(2)  Satış   yeri   tahsis   edilecek    üreticilerde    aşağıda    belirtilen    şartlar    aranır.

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

d) Birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olmak.

 

Pazar Yerlerinde Tahsis ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi İşlemi

MADDE 13- (1) Tahsis ve sınırlı ayni hak tesisi işlemi, Pazar yeri yerleşim planının belediye encümenince onaylanmasını müteakip başlatılır.

            (2) Yapılacak tahsis işlemi, belediyece en az yedi iş günü belediye ilan panosunda asılı kalmak ve belediyenin resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca bu husus, üyelerine duyurmak üzere ilgili meslek kuruluşuna da bildirilir.

            (3) Duyuruda, Pazar yerinin kurulacağı yer, üretici ve pazarcı satış yeri adedi, müracaat sahiplerinde 12 nci maddeye gore aranılan şartlar ve bu kişilerden istenen belgeler, son başvuru tarihi ve yeri ile belediyece uygun görülen diğer hususlar yer alır.

Başka Bir Alana Taşınan Pazar Yerlerinde Tahsis İşlemi
MADDE 14- (1) Pazar yerinin başka bir alana taşınması halinde, yeni pazar yerindeki satış yerleri, mevcut tahsis sahipleri arasında yapılacak kura işlemi ile tahsis edilir. Ancak, yeni Pazar yerindeki satış yerleri, mevcut Pazar yerindeki satış yerlerinden fazla olması durumunda Belediye Encümenince açık ihale yapılmak suretiyle tahsis edilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılan kura işlemi sonucunda kendilerine satış yeri tahsis edilemeyenlere, yazılı talepleri üzerine, diğer pazar yerlerinde boş bulunan satış yerleri başka bir işleme gerek kalmaksızın tahsis edilir.

Tahsis Ücreti
MADDE 15- (1) Tahsis ücreti, satış yerinin kullanımı sonrasında belediye meclisince her yıl belirlenecek tarifeye göre belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir. Tahsis ücretinin günlük tahsil edilemediği durumlarda toplu tahsilatlar bir aylık süreyi aşmayacak şekilde yapılır.

(2) Üreticilerden alınacak tahsis ücreti, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifedeki en alt orandan hesaplanır.

Tahsisin Devri
MADDE 16–(1) Tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilir.

(2)     Tahsis sahibinin vefatı halinde devir, vefat tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunulması ve kanuni mirasçıların anlaşmasına bağlıdır. Mirasçıların anlaştığını gösterir noter onaylı belge ile veraset ilamı talep dilekçesine eklenir.

(3)       Vefat dışında birinci fıkrada belirtilen diğer durumlarda devir, yazılı talepte bulunulmasına bağlıdır.

(4)    Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı yapılan devir işlemlerinden herhangi bir ücret tahsil edilmez.

(5)     Birbirini takip eden üç takvim yılı içinde 24 ncı maddeye göre üç kez faaliyetten men cezası uygulanmamış olan tahsis sahipleri, birinci fıkra  hükmü  dışında  satış  yerlerini 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyan kişilere devredebilir. Devirler Biga Belediyesinin onayı ile olur. Belediyenin onayı olmadan gerçekleşen devirler iptal edilir ve devir edilen yer Biga Belediyesine tahsis edilir.

(6)     Satış yerlerinin başkalarına devri için ilgililerin haklarında uygulanmamış olması gereken beşinci fıkradaki cezai işlemler, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen diğer cezaları da kapsayacak şekilde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

(7)     Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerinin devrinde, genel hükümlere göre hareket edilir.

(8)     (Belediyemiz Meclisinin 06/11/2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararı ile ile eklenen) Satış Yerlerinin başkalarına devri esnasında, Belediye Meclisince belirlenen tahsis bedeli ve depozito bedeli devir alandan tahsil edilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satış İşlemleri

 

Satış Yerlerinin Kullanımı

MADDE 17- (1) Satış yerlerinin, tahsis sahiplerince bizzat kullanılması esastır. Satış yerleri kullanılırken aşağıdaki hususlara uyulur:

a)    Tanıtım levhası, satış yerinin herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerine yerleştirilir.

b)      Satış yerinde, belediyeden izin alınmaksızın değişiklikler veya bu yere ilaveler yapılamaz.

c)   Atık malzemeler belirlenen şekilde veya alanlarda toplanır ve satış yeri temiz tutulur.

ç) Satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhiri ve satımı yapılmaz, buralarda mal veya boş kap bulundurulmaz.

d)      Belediyelerce belirlenen saatler dışında; mal getirilmez, yükleme ve boşaltma yapılmaz, araç bulundurulmaz.

(2)    İhtiyaç halinde, belediyeden önceden izin alınması ve kimlik ile ikamet bilgilerini gösterir belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla satış yerlerinde eleman bulundurulabilir. Satış yerlerinde çalıştırılacak bu kişilerin, Kanun ve bu Yönetmeliğe aykırı iş ve işlemlerinden tahsis sahipleri sorumludur.

(3)    Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu maddede belirtilen hükümler uygulanır.

Sisteme Bildirim Ve Künye
MADDE 18- (1) Pazarcılarca satışa sunulan sebze ve meyvelere ilişkin bildirim, üreticilerden doğrudan alınan ve bildirim miktarının üzerinde bulunanlar için pazarcılar, diğer kişilerden alınanlar için ise malı satan kişiler tarafından yapılır.

(2)     Sebze ve meyvelerin üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde künyenin bulundurulması zorunludur.

(3)     Kap veya ambalajlarından çıkarılarak satışa sunulan sebze ve meyvelere ilişkin künyeler, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir şekilde satış yerinin uygun bir yerinde bulundurulur.

(4)    Künyeler, tahrif veya taklit edilemez, bunlar üzerinde bilerek değişiklik yapılamaz veya üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilemez.

Malların Satışı
MADDE 19- (1) Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediye encümenince satışına izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddeleri perakende olarak satılır. Diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı, ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

(2)     Üreticiler, pazar yerlerinde yalnızca kendi ürettikleri sebze ve meyvelerin satışını yapabilir. Satılabilecek toplam mal miktarı, adet ile yapılan satışlarda 300 adet, bağ  ile yapılan satışlarda 100 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 200 kilogramdan az olmamak üzere belediye encümenince belirlenir.

(3)    Malların satışında, aşağıdaki hususlara uyulur:

a)    Mallar, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak satışa sunulur.

b)   Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılmaz.

c)    Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulmaz.

ç) Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmaz, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulmaz.

(4)    Mallar, reklam veya satış yerini kullananlara ilişkin bilgi mahiyetinde olanlar hariç yazılı ve basılı kâğıtlardan imal edilmemiş kese kâğıtlarına ya da doğada çözünebilen veya bezden imal edilmiş olan poşetlere konularak satılır.

(5)    Satış yeri bulunmaksızın satış yapılmaz.

(6)    Organik malların satışa sunulduğu semt pazarlarında, ilgili mevzuata göre sertifikalandırılan mallar dışında mal satılmaz.

Fiyat Etiketleri
MADDE 20 – (1) Satışa sunulan her bir mal çeşidi için, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna gore düzenlenen ve mala ilişkin bilgilerin yer aldığı, fiyat etiketi kullanılır.

(2)     Etiketlerde, tüketicileri yanıltacak ifadelere yer verilemez. Etiketler, mürekkepli veya tükenmez kalem ile doldurulur ve etiketlerde kazıntı ve karalama yapılamaz.

(3)      Etiketlerde, satış birimi olarak kilogram, adet, bağ, paket veya kutu ibareleri kullanılır. Satış birimi kullanılırken küsurata yer verilmez.

(4)     Fiyat etiketleri, belediye veya belediyece uygun görülmesi halinde ilgili meslek kuruluşu tarafından bastırılır ve dağıtılır.

 

Elektronik Tartılar
MADDE 21 – (1) Satış yerini kullananlarca, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre gerekli muayeneleri yapılmış olan elektronik tartılar kullanılır.

(2)       Damgalanmamış, damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayene zamanında müracaat edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş ya da damgaları iptal edilmiş ölçü ve tartı aletleri kullanılamaz.

(3)    Tartılar, tüketicinin satın aldığı malın ağırlığını görmesini sağlayacak şekilde, satış yerinin uygun bir yerine konulur.

(4)    Ölçü ve tartı aletleri hileli bir şekilde kullanılamaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM


İdarenin Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları, Denetimleri, Cezaları ,

Uyulması Gereken Kuralları Ve Yaptırımları

 

Belediyenin görev ve yetkileri

MADDE 22 – (1) Belediyeler;

a)      Pazar yerlerini işletmek, malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamınıoluşturmak, alt yapı ile çevre düzenlemelerini yapmak, pazar yerlerinde faaliyet gösterenler ile tüketicilerin can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak,

b)     Tahsis işlemlerini yürütmek,

c)      Pazar yerleri ile tahsis sahiplerine ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmek,

                ç)    Tahsis sahipleri ile bunların çalıştırdıkları kişilerle ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

d)     Bu Yönetmelik çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak, mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulamak,

e)      Tüketicilerin bilinçlendirilmesine ve korunmasına yönelik tedbirleri almak,

f)       Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak idari düzenleme yapmak,

g)      Bu Yönetmelikte öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmekle, görevli ve yetkilidir.

(2) Pazar yerlerinin, burada faaliyet gösterenlerin ve tüketicilerin güvenliğini sağlamak ve belediye zabıtasına yardımcı olmak üzere 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti sağlanabilir.

(3) Belediyeler tarafından yürürlüğe konulacak idari düzenlemeler, Kanun, bu Yönetmelik ve Bakanlık düzenlemelerine aykırı hükümler ihtiva edemez.

(4) Belediyeler, üreticilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kaydının, pazarcıların ise vergi mükellefiyetinin ve ilgili meslek kuruluşuna kaydının güncelliğini her yılın Nisan ayında kontrol eder. Bu kontrol işlemi, ilgili kurum veya kuruluşlarla yazışmak suretiyle yapılır.

İdari para cezası tutanağı

MADDE 23-(1) Tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir, bir nüshası belediye encümenine sunulur, sabit nüshası dip koçan olarak saklanır. 

            (2) Tutanak, otokopili kağıtlara seri itibarıyla matbu cilt ve sıra numarası taşıyacak şekilde bastırılır. Tutanak, yetkili personele zimmet karşılığında verilir ve kullanılan ciltlerin dip koçanları teslim alınmadan yeni cilt verilmez.

 

Denetim

MADDE 24-(1) Belediyeler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, pazar yerlerinde Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde gerekli denetim ve uygulamaları yapmakla görevli ve yetkilidir.

 

(2)      Denetim yapmakla görevli, yetkili belediye personelinin talebi üzerine, kolluk kuvvetlerince gerekli yardım sağlanır.

(3)     Birinci fıkrada belirtilen denetim yetkisi münhasıran yetkili belediye personelince kullanılır ve bu yetki hiçbir şekilde devredilemez.

(4)      Bakanlık ile diğer idarelerin, ilgili mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkileri saklıdır.

(5)      Belediyeler ile gerçek veya tüzel kişiler, denetim sonucunda Bakanlıkça verilecek talimatlara uymak zorundadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

İdari para cezaları

MADDE 25 – (1) Pazar yerlerinde, diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanır.

(2) Birinci fıkrada öngörülen idarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yılı içinde tekrarıhâlinde, idarî para cezaları her tekrar için iki katı olarak uygulanır.

(3)İdari para cezası tutanakları, tutanağın düzenlendiği günü takip eden ilk belediye encümeni toplantısında gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır. Ceza kesilmemesine ilişkin belediye encümeni kararı gerekçeli olarak alınır.

Faaliyetten Men
MADDE 26 – (1) Pazar yerinde, aşağıdaki eylemleri bir takvim yılı içinde iki kez gerçekleştirenler, belediye encümeni kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir:

a)    Satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi, satılması, mal veya boş kap bulundurulması,

b)    Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması, tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulması,

c)   Atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması ya da satış yerinin temiz tutulmaması,

ç)   Malların   etiketlenmesine   ilişkin   20 inci maddede,   mal   getirilmesine    ilişkin 17 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde, satış yeri numarasını gösteren levhaya ilişkin 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, satış yerini kullananlar ve bunların çalıştırdıkları kişilerce kullanılacak kimlik kartlarına ilişkin 27 ıncı maddede satış yerini kullananlar ile bunların çalıştırdıkları kişilerce giyilecek kıyafetlere ilişkin 28 inci maddede belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi.

(2) Faaliyetten men cezasının uygulandığı durumlarda satış yerine, bu cezaya ilişkin bilgi amaçlı bir levha belediye veya iştirakince konulur.

 

Tahsisin İptali Ve Kira Sözleşmesinin Feshi
MADDE 27 A– (1) Pazar yerindeki satış yerlerini kullananlardan;

a)    Tahsis ücretini belediyenin yazılı uyarısına rağmen ikinci kez ödemeyen veya beş iş günü geciktirenlerin,

b)   Sisteme bildirilmemiş malları satış yerinde bir takvim yılı içinde beş defa satanların,

c)     Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç kez veya bir takvim yılında sekiz kez kullanmayanların,

ç) Serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar yapanların, uyumlu eylemde bulunanların veya hâkim durumlarını kötüye kullananların,

d)   Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stoklayanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulunanların,

e)    Malları, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı olarak satışa sunma, aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal koyma, ölçü ve tartı aletlerini hileli bir şekilde kullanma ya da hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satma eylemlerini bir takvim yılında üç kez gerçekleştirenlerin,

f)   Bir takvim yılı içinde üretici alacağını, süresi içinde üç kez ödemeyenlerin,

g)    Kendi ürettiği malların dışında veya belirlenen miktarın üzerinde bir takvim yılında üç kez satış yapan üreticilerin,

ğ) Satış yerlerini 16 nci madde hükümleri dışında devredenlerin veya herhangi bir şekilde kullandıranların,

h)    Doğrudan veya dolaylı olarak aynı pazar yerinde ikiden fazla satış yeri kullandığı anlaşılanların,

ı) 12 nci maddede aranılan şartları haiz olmadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanların, tahsislerinin iptaline, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini bizzat kullanma haklarının sonlandırılmasına veya bu yerlerin kullanımına ilişkin kira sözleşmelerinin fesih talebine belediye encümenince karar verilir.

(2)    Satış yerlerini kullananlar, birinci fıkrada belirtilen kararın tebliğinden itibaren satış yerlerini yedi gün içinde tahliye etmeye mecburdur. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler, belediye zabıtası tarafından tahliye ettirilir.

(3)     Birinci fıkraya göre satış yeri kullanım hakkı sona erenlere, belediye encümeni kararını takip eden bir yıl içinde ilgili belediye sınırı ve mücavir alanları içindeki pazar yerlerinde doğrudan veya dolaylı olarak yeniden tahsis veya kiralama yapılamaz ya da üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini bizzat kullanım hakkı verilemez.

(4)    Satış yeri kullanım hakkı sona erenlerin tanıtım levhaları imha edilmek üzere ilgili belediyeye veya iştirakine teslim edilir.

(5)       Üreticilerin satış yerlerini üretim sezonu veya mevsimsel şartlar nedeniyle kullanamaması durumunda, bu kişiler hakkında birinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.

  Uyulması Gereken Diğer Kurallar
MADDE 27 B- (1) Zemin üzerinde (yerde) satış yapmak yasaktır.

(2)      Tezgâhların konulacağı ayaklar seyyar ( demir ya da tahta ) olacak, tezgâh genişliğini esnaf belirleyecektir.

(3)     Tezgâh yükseklikleri zeminden ön cephe 70 cm arka cephe 75 cm yüksekliğinde olacaktır.

(4)      Her esnaf geçiş yolunu kendi parseli içerisinden ayıracaktır.

(5)      Tezgâhların önleri tezgâh altı gözükmeyecek şekilde belediyece belirlenen renkte branda ile kapatılacaktır.

(6)      Pazar yeri pazarcı esnafı tarafından; kış döneminde (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları ) en geç saat 09.00’da, yaz döneminde ( Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları) ise en geç saat 08.30’da ürünler yerlerine alınmış, tezgâhlar düzenlenmiş ve alışverişe hazır hale getirilmiş olacaktır.

(7)        Pazar yeri; kış döneminde saat 18.00 da, yaz döneminde ise  saat 19.00 da kapatılacaktır. Pazarcı esnafı pazar kapanış saatinde, pazar tezgâhlarını, çardaklarını, dolaplarını vb. malzemelerini toparlayarak, belediyenin belirlediği yerlere düzenli bir şekilde bırakacaklardır. Söz konusu malzemeler pazar yerinde bırakılmayacaktır.

(8)      Altıncı maddede belirtilen saatlerden sonra pazar yerine yükleme boşaltma işlemleri tezgâhlardaki ürünler azaldıkça el arabası v.b. vasıta ile uygun yerlere park edilmiş araçlardan taşınarak yapılacaktır. Teknik nedenlerden dolayı araçlar kesinlikle pazar yerine girmeyeceklerdir.

(9)      Trafiğe kapalı cadde ve sokaklara araç park edilmeyecek ve yaya trafiğini engelleyecek herhangi bir malzeme bırakılmayacaktır.

(10)     Kapanış saatinde tahsis yerleri esnaf tarafından temizlenecek, çöpler gün içerisinde Biga Belediyesi tarafından kendilerine verilen çöp poşetlerinde kendi parselleri içerisinde muhafaza edilecek, pazarın kapanmasına müteakip Biga Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temin edilecek çöp aracına bırakılacak veya temizlik ekipleri tarafından alınmak üzere kendi tezgâh alanından muhafaza edilecektir.

(11)   Her türlü sebze ve meyvenin toptan satışı yasaktır.

(12)   Kapalı pazar yerinde zemine izinsiz olarak herhangi bir şekilde zarar (çakarak, delerek, kırarak v.b.) verici işlem yapmak yasaktır.

(13)   Kapalı pazar yerinde ve etrafında seyyar olarak ürün satışı yapmak yasaktır.

(14)   Pazar yerlerinde canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvanların satışı ve kesimi yasaktır.

(15)   Pazarcının sergi açmadığı sürelerde yeri geçici olarak belediye tarafından bir başkasına tahsis edilebilecektir.

(16)   Tezgâh açmamak için mazeret süresi en fazla 2 (iki) ay olup hak sahibi bu süre içinde tahakkuk edecek işgaliye ücretini ödeyecektir.

(17)   Tezgah açmayan esnafın yeri belediyece başkasına geçici tahsis yapılırsa işgaliye ücretini üzerine geçici tahsis yapılan pazarcı esnafı ödeyecektir.

(18)   Mazeretleri nedeniyle pazara gelemeyecek olan esnaf tahsis yerini bir başkasına kullandıramaz.

(19)   Pazar yerlerinde ateş yakılamaz.

(20)   Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen yeri belediyenin izni olmadan bir başkasına devir edemez, kiralayamaz, kullandıramaz, herhangi kimseyi ortak alamaz.

(21)   Pazar yerlerinde çığırtkanlık yasaktır.

(22)   Pazarcı esnafı genel ahlaka ve adaba uymayan söz ya da davranışla mal satışı yapamaz.

(23)   Pazar yerinde alkollü veya uyuşturucu madde kullanmış şekilde satış yapmak yasaktır.

(24)   Teraziler satın alınan malın tartımı esnasında müşteri tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde tezgâh üzerinde bulundurulacaktır.

(25) İşgaliye ücreti her yıl Biga Belediyesince belirlenen m2 ücretidir. İşgaliye ücretini zamanında ve tam olarak ödeme yapmayanlar ile geciktirmeyi alışkanlık haline getiren pazarcı esnafı yazılı olarak ikaz edilecek ikazlara uymayan esnafının yeri 3 ikazdan sonra encümen kararı ile iptal edilecektir.

(26) Semt pazarlarında belediye zabıtasına yapılan sözlü ve fiili saldırılarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapılır. Pazarcının Biga ilçesinin bütün semt pazarlarındaki yerleri iptal edilir.

(27) Üreticilerin, pazar yerlerinde kendi ürettikleri sebze ve meyvelerin haricinde ürün satışı yapması yasaktır

            (28) Salı günleri saat 13.00’den sonra esnaf ve üreticilerin Çarşamba günleri için pazar yerinde hazırlık yapmalarına perakende satış yapmamaları şartı ile müsaade edilecektir.

                  (29) Pazar yeri içerisine, genel düzeni, ahengi bozacak reklam, afiş, bez, branda vb. asılmayacak, zabıta müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir malzeme bulundurulmayacak.

 

YEDİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Kimlik Kartı
MADDE 28  – (1) Belediye veya iştirakince, satış yerini kullananlar ile bunların çalıştırdıkları kişilere kimlik kartı verilir. Bu kişiler, verilen kimlik kartlarını yakalarına takmak zorundadır.
(2) Satış yeri kullanım hakkı sona erenler ile bunların çalıştırdıkları kişilere ait kimlik kartları imha edilmek üzere ilgili belediyeye veya iştirakine teslim edilir.

 

Kıyafet
MADDE 29- Satış yerini kullananlar ile bunların çalıştırdıkları kişiler, mevsim şartlarına uygun olarak özellikleri ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak belediyelerce belirlenen kıyafeti giymek zorundadır. Bu kıyafetler, ilgili meslek kuruluşu tarafından sağlanabilir.

Eğitim
MADDE 30 – (1) Pazar yerinde faaliyet gösterenlerin, mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak ve ilgili mevzuatta yer alan hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulmalarıBakanlıkça öngörülebilir.

  (2) Bu eğitimler, ilgili meslek kuruluşu ya da bunların üst kuruluşlarınca düzenlenebilir. Eğitim programına katılanlara bir sertifika verilir. Bakanlık, bu eğitimin içeriği ve süresi ile eğitimle ilgili diğer hususları belirlemeye yetkilidir.

  (3) Tahsis sahipleri ile bunların çalıştırdıkları kişilerde, bu maddede belirtilen eğitimi alma ve belgelendirme şartı aranabilir.

Servis Hizmeti
MADDE 31-Tüketicilerin pazar yerlerine kolaylıkla ulaşabilmelerini teminen belediye veya ilgili meslek kuruluşu tarafından ücretsiz servis hizmeti verilebilir.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü
MADDE 32-İdari para cezaları dışındaki tüm uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetlerine başvurulabilir.

Yürürlük
MADDE 33- (1)Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) 10.06.2005 tarih ve 2005/83 sayılı Biga Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
MADDE 34- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

X