TAKSİ DURAKLARI VE TOPLU TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ

Resim

T.C

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği

 

AMACI:

MADDE 1.   Belediye Sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının; çalışmalarının  belli  bir  düzen  içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır.

 

YÖNERGENİN YASAL DAYANAĞI

 

MADDE 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.

 

TANIMLAR

 

MADDE 3.

 

BELEDİYE              : Biga Belediyesi

 

KENT                        : Biga Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde kalan sahayı,

 

İŞLETMECİ            : Kent içinde yolcu taşımacılığı yapan taksi duraklarını çalıştıran kişi veya kuruluş.

 

ARAÇ                       : Bu yönetmelik uyarınca kent içinde işletmeci tarafından kullanılan araç,

 

SÜRÜCÜ                  : Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen

   kişiyi,

 

MESLEK ODASI    : Biga Şoförler ve Otomobilciler Odasını,

 

GÜZERGAH            : Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,

 

HAT                           : Belirlenen her güzergah üzerinde çalışacak araç topluluğu,

 

KONTENJAN          : Her hatta çalışan araç sayısını,

 

            Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

 

YÖNERGENİN  KAPSAM  ALANI

 

MADDE 4. Yönerge; Belediye sınırları içinde Belediyenin uygun göreceği yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi  duraklarını kapsar.

 

MESLEK ODASINA KAYIT ZORUNLULUĞU

 

MADDE 5. Taksi durak hattı satın alacak veya kiralayacak kişilerde aranan şartlar ve istenen evraklar:

 

a) Belediye sınırları içinde, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

 

b) Ehliyet Fotokopisi.

 

c) Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olması.

 

d) Nüfus Cüzdanı sureti. (Muhtarlıktan)

 

e) ( Belediyemiz Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 2018/5 sayılı kararı ile değişik şekli ) En az bir yıldır Biga ve köylerinde ikamet ettiğine dair, İkametgah il muhabiri.

     

f) Ticari araç kullanma belgesi.

 

g) Araç Ruhsat fotokopisi.

 

h) Sabıka Kaydı

 

 

TAKSİ DURAĞI AÇMA-ÇALIŞTIRMA İZNİ MÜRACAATI

 

MADDE 6. Taksi Durağı açma talebinde bulunan müracaatçılar, depolama noktalarını, araç sayılarını, durakta çalışan şoför esnafın isimlerini belirterek, bağlı bulundukları Şoförler Odasının aracılığı ile Belediyemize bir hafta içinde   müracaat edeceklerdir.

 

            Müracaatlar Zabıta Müdürlüğünce değerlendirilerek, karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilecektir.

 

Taksi Durağı müracaatında gerekli olan evraklar.

 

a) Durak açma Talebinde bulunanlara ait ehliyet, nüfus cüzdanı sureti, İkametgah İl muhabiri, araç ruhsatlarının fotokopileri.

 

b) Durak açılacak yere ait adres, çap tapu ve kira sözleşmesi.

 

DURAK AÇILMASI VE RUHSAT TANZİMİ

 

MADDE 7. Belediye Encümenince uygun görülen yerlere taksi durağı açma-çalıştırma ruhsatı verilir.  Duraklara numara verilecektir. Ruhsat, durak no larına göre tanzim edilir. Ruhsat, durakta çalışan şoför esnafın adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur. Ayrıca Belediyece her taksi için durak kimlik kartı tanzim edilir ve bu kart araç içinde müşterilerin rahatça görebilecekleri yere asılır.  

 

TAKSİ DURAKLARINDA ÇALIŞACAK ARAÇLARIN SAYILARININ TESPİTİ

 

MADDE 8. Çalışacak araç sayılarının tespiti; Meslek Odasının aracılığı ile  Belediyenin uygun göreceği sayıda Belediye Encümenince belirlenecektir.

 

            Sayı artırımları talepler göz önünde bulundurularak uygun görülecek sayıda ve Belediye Encümen kararı ile olur. Yeni çalışmaya başlayacak olan esnafın adı ruhsata kaydedilmeden çalışamaz. Aksi takdirde durak ruhsatı iptal edilir.

 

 

 

 

TAKSİ DURAĞI AÇILMASINDA ARANAN ŞARTLAR

 

MADDE 9.

 

a) Çalışacak olan araç sayısından en az 2  araçlık fazla park yeri olacak şekilde, araç park edebilecek alana sahip olacaktır.

 

b) İşletme yazıhanesinde çöp kutusu, tuvalet, lavabo ile ayrıca bir ecza dolabı bulunacaktır.

 

c) Park alanının tabanı parke beton, asfalt gibi, etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular, toplama logarlarına  verilecektir.

 

d) Yeni ihale edilecek durak tipleri, Belediyece verilecek projeye uygun olarak yaptırılacaktır.

 

Telefon taksi yazıhane açılımında;

 

            Telefon, taksi yazıhanelerinde, taksi durakları için öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranacaktır.

 

1- 10 metrekareden az olmamak üzere,  en az 2  araçlık fazla park yeri olacak şekilde, araç park edebilecek kapasitede depo alanına sahip olacaktır.

 

2- İşletici, çalıştıracağı araçların yazıhaneye bağlı olduğunu tespit eden belgeyi bulunduracaktır.

 

3- Yazıhane ile depolama yeri ayrı yerlerde bulunacaktır.

 

YÖNETİM VE DENETİMİ

 

MADDE 10. Taksi Durakları  İşletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında, Meslek Odasının ve Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün yönetim, denetim ve yürütümüne bağlı olarak Belediye Meclisince hazırlanacak Yönergeye göre çalıştırılırlar.

 

SORUMLULUK

 

MADDE 11. Taksi durakları  işletmecisi, sürücü ve  personeli, sistem içindeki her  türlü faaliyetleri  nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle,  Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR

 

MADDE 12. Araçlar, Belediyece belirlenen depolama noktasında ve Belediye Encümenince kabul görülerek tasdiklenen şekliyle ve tanınan kontenjan sayısına göre çalışırlar.

 

            Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hakkı sahipleri, Taksi Durak sıra hakkında adına tescilli (Kayıtlı) araç çalıştırması zorundadır. Duraklarda çalışanların işi bırakmaları veya 6 aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmaması halinde duraktan kaydı silinir ve Çalıştırma Ruhsatı iptal edilir.

 

 

            Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

 

a) Taksiler depolama noktasında veya hareket halinde iken aldıkları müşterinin gitmek istedikleri adres doğrultusunda taşımacılık yaparlar.

 

b) Müşterinin gitmek istediği yere, Taksi götürmek mecburiyetindedir. Yolculuğu yarım bırakamazlar, sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler.

 

c) Aşırı sürat yapmak ve diğer araçlarla yarış yapmak yasaktır.

 

d) Taksinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, seyrüsefer sırasında taksimetre açması zorunludur.

 

e) Belediye sınırı ve Mücavir alan dışına çıkışlarda pazarlığa tabiidir.


DURAKLARDA VE ARAÇ İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

MADDE 13. Araç içinde işletmeci, sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

 

a) İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz.

 

b) Taşıma ücretleri; yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. Taksimetre açılış ücreti ile km ücretinde Belediye Meclisince belirlenen tarifeye uyulacaktır. Herkes ücreti karşılığında seyahat etmek zorundadır.

 

c) ( Belediyemiz Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 2015/48 sayılı kararı ile değişik şekli ) Durakta çalışan esnaf; durak çalışanları, çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi v.b. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Bulundukları takdirde Belediyece lüzumu görülen hallerde Belediye Encümenince durak yeri değiştirilebilir, duraktan ihraç edilebilir, gerekli görüldüğü hallerde de ruhsatı iptal edilebilir.

 

d) Bütün duraklar Belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uymak mecburiyetinde olup, kurallara uymayan duraklar Belediye Encümen kararı ile iptal edilebilir.

 

e) Müşteri talep eder ise, Araçta, radyo, teyp v.s. ses ve görüntü cihazları çalınmaz. 

 

f) Alkollü içki ve uyuşturucu ve sair maddeler kullanan çalışanların, söz konusu maddeleri kullanarak, Durağa  gelmesi yada araç kullandığının tespit edilmesi halinde Belediye Encümenince bu kişilere ilk tespitte, Duraktan 60 gün uzaklaştırma, suçun ikinci kez tekrarı durumunda 120 gün, üçüncü tekrarında durak hakkı üyeliği ile birlikte duraktan ihraç edilirler ve hiçbir hak talep edemezler. Bu gibi hallerden Durak Temsilcisi sorumlu tutulacak olup, ilgili temsilciye Belediye Encümenince belirlenecek cezai işlem uygulanır.

 

g)Yolcunun beraberinde taşıdığı bagajdan 60 kiloya kadar olandan ayrıca bagaj ücreti  alınmaz.

 

h) Duraklardaki telefon, elektrik, su, kira v.s. giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, durağa yeni kayıt olanlarda eşit hakka sahiptirler. Hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefonların durak adına tescil edilmesi, edilemiyorsa yerine durak adına tescilli yeni bir telefon temin edilmesinin 6 ayda sağlanması gerekmektedir.

 

ı) Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır.

 

j) Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 1'den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4'i oranında nöbet çizelgesi yapmak suretiyle uygulamak zorundadır.

 

 

MADDE 14.

ARAÇLARLA İLGİLİ UYULACAK KURALLAR

 

a) Araçlar en fazla iki günde bir yıkanacaktır. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçlar ile sefere çıkılmaz. Aracın içi her gün mesai bitiminden sonra süpürülür ve temizlenilir. Haftada en az bir gün aracın içi ve döşemeleri özel temizleme maddeleri ile  silinerek temizlenecek; aracın içinde tozlu yağlı hiçbir bölge kalmayacaktır. Aracın içine en az haftada 1 gün sprey sıkılarak kötü kokular giderilecektir. Koku gideren sprey araçta devamlı bulundurulacak  ve kontrollerde gösterilecektir.

 

b) Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve  yedek ampuller bulundurulacaktır.

 

c) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı  yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.

 

d) Aracın eksoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan eksoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

 

e) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı, eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak,  aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.

 

f) (Belediyemiz Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 2021/96 sayılı kararı ile değişik şekli) Araçlar, sarı ticari renk kodunda boyalı olacak olup” yerine “Araçlar T-015 (FI504) taksi sarısı renginde boyalı veya Oracal 020 (Altın Sarısı), Oracal 021 (Sarı) renk kodlarında folyo kaplama olacak olup, Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır. Araçların belirtilen özelliklere sahip olup, olmadığı Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilecek, Zabıta Müdürlüğünce tespit edilmeyen yada çalışması uygun görülmeyen araç seyrüsefere başlatılmayacak, seyrüsefere başlatıldığı takdirde, bu yönetmeliğin öngördüğü cezai işlemler uygulanacaktır.

 

g) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.

 

h) Araçların içinde ve dışında sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması hakları Belediyeye ait olup, Belediyenin bu hususta talimatlarına uymak ve asılan reklamın Sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.

 

ı)  Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulur.

 

j)  Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanuna bağlı "Araç Montaj, Tadil Yönetmeliği"ne  uygun  olarak Belediye ve Meslek Odası'nca hazırlanacak bir şartnameyle belirlenir.

 

k) ( Belediyemiz Meclisinin 05/01/2016 tarih ve 2016/9  Sayılı kararı ile eklenen ) Ticari taksi işletmeciliğini devir almak suretiyle veya yeni plaka tahsisinde plaka tahsis edilecek araçta 12 yaş şartı aranır. Araç yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. Mevcut faaliyetini sürdüren ticari taksi işletmecilerine 1 yıllık geçiş süreci verilecektir.

 

 1. (Belediyemiz Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 2021/96  Sayılı kararı ile eklenen) Aracın üst kısmına ışıklı ‘’Taksi’’ yazısı yazılması zorunludur. (Yabancı karakter kullanılmayacaktır.) Bu levha 105*320 milimetre ebadında, ışık geçiren 3 mm kalınlığında, krom sarısı renginde, pleksiglastan imal edilmiş her iki yüzünde ‘’Taksi’’ yazılı bulunan, çelik veya eloksallı alüminyumdan imal edilmiş olacaktır. Ayrıca ‘’Taksi’’ kelimesinden başka hiçbir yazı bulunmayacak, geceleri boş iken yakılacak, yolcu alındığında içeriden söndürülebilecek şekilde imal edilmiş olacaktır.
 1. (Belediyemiz Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 2021/96  Sayılı kararı ile eklenen) Aracın her hangi bir yerinde lakap, isim vb. hiçbir yazı kesinlikle bulunmayacak.
 2. (Belediyemiz Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 2021/96  Sayılı kararı ile eklenen) Aracın tavanı ve her iki ön kapıya yazılacak plakalar aşağıdaki özellikleri taşıyacaklardır.
 1. Mavi renk (4068 Frimpeks folyo) ve Arial Black font olacaktır.
 2. Taksi plakası araç tavanının, taksi lambası ve arka cam üst kenarı arasındaki alanın arka cam üst kenarının yakın kısmına yazılacaktır.
 3. Taksi plakasının kolay okunmasını sağlamak amacıyla;  harf ve rakam grupları arasında 5 cm boşluk bırakılacaktır.
 4. Taksi plakası toplam 7 karakterden oluşacaktır. (17 T 1237) her bir rakamın ve harfin boyu 20 cm, eni 12 cm,  harf kalınlığı 5 cm toplam 12*7+10=94 cm uzunluğunda ve 20 cm yüksekliğinde bir alanı kaplayacaktır.
 • (Belediyemiz Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 2021/96  Sayılı kararı ile eklenen) Araç kapılarında bulunan taksi plakalarının üst kısmına oval şekilde durak adı yazılacaktır.
 • (Belediyemiz Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 2021/96  Sayılı kararı ile eklenen) Araç kapılarında bulunan taksi plakaları ve durak adı arasına durak telefonu yazılacaktır. (Tel: 316 12 34)
 1. (Belediyemiz Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 2021/96  Sayılı kararı ile eklenen) Arka cam sağ üst kenarda 10*10 ebadında ‘’Biga Hepimizin’’ logosu olacaktır.
 2. (Belediyemiz Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 2021/96  Sayılı kararı ile eklenen) Cep telefonu numarası arka cam sağ üst kenarda,  ‘’Biga Hepimizin’’ logosunun altında ve beyaz renkte olacaktır, rakamların yüksekliği 5 cm, eni 3 cm olacaktır. (0 500 123 45 67)
 3. (Belediyemiz Meclisinin 07/12/2021 tarih ve 2021/96  Sayılı kararı ile eklenen) Aracın sağ ve sol ön kapılarının ayna altına 15*15 cm ebadında Belediyemiz logosu olacaktır.

 

 

SÜRÜCÜLER VE YARDIMCILARLA İLGİLİ KURALLAR

 

MADDE 15.  Sürücü ve yardımcılar aşağıdaki kurallara uyacaklardır.   

 

a) Bu yönetmelik sürekli olarak araçta bulundurulacak ve sürücü ve yardımcılar tarafından tüm yükümleri Meslek Odası tarafından sağlanacak eğitim programı içinde öğretilecektir.

 

b) Sürücü ve yardımcıların kıyafetleri Meslek Odası tarafından uygun olacak şekilde belirlenir.

 

c) Sürücü, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.

 

d) Sürücü ve yardımcılarının sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak  araçta bulundurulacaktır.

 

e) Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara   karşı işletmeciler müteselsilen sorumludur.

 

f) Sistemde sürücü olarak çalışmak isteyenler aşağıda yazılı olan evraklar ile birlikte Belediye Zabıta (Trafik) Müdürlüğü'ne yazılı olarak müracaat edeceklerdir. Müracaatlarında çalışmak istedikleri Durak No.su, Taksi sahibinin ismi ile kullanılacak aracın plakasını belirteceklerdir. Müracaatları uygun görülenler, Sistemde sürücü olarak çalışabilecekler ve kendilerine durak kimlik kartı tanzim edilecektir. Tanzim edilen Araç Kullanma Belgesi her yıl vizelenecek, 1 yıl süre içinde 5 defa hakkında zabıt tanzim edilen sürücüsünün, Araç Kullanma Belgesi vizelenmeyecek ve 3 ay süre ile Sistemde araç kullandırılmayacaktır. Ayrıca, aracında Zabıta Müdürlüğü'nün izni dışında sürücü çalıştıran Taksi sahibinin aracı seferden çekilecek, Zabıta Müdürlüğü'nce uygun görülen sürücü temin edilene kadar araca çalışma izni verilmeyecektir. Ancak acil durumlarda çok kısa süreli olmak kaydıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne gerekçe gösterilerek bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalışabilecektir.

 

       Sürücüler aşağıda yazılı belgeler ile birlikte müracaat edeceklerdir:

- Oda Kayıt Belgesi
-Ticari taşıt kullanma belgesi
-Sigorta Sicil Kartı
-Ehliyet Fotokopisi
-İkametgah Belgesi
-Nüfus Cüzdanı Belgesi
-Sabıka Kaydı.
-2 Adet fotoğraf
-Çalışma karnesinin fotokopisi
-Ekli formun doldurularak imza edilmesi.
-Kullandığı aracın ruhsatının fotokopisi.
-Aracın sigorta süresi dolanların yeni sigorta poliçesinin fotokopisi.

 

g) ( Belediyemiz Meclisinin 05/05/2011  tarih ve 2011/48 sayılı kararı ile eklenen ) Çalışacak Şoförün niteliklerinin  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin  36. maddede ki  niteliklere haiz olması,     

h) ( Belediyemiz Meclisinin 05/05/2011 tarih ve 2011/48  Sayılı kararı ile eklenen ) Çalışma Ruhsatı aldığı takdirde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin  36. maddesindeki vasıfları taşıyan ruhsat sahibi, daha sonra bu vasıfları  kaybettiği  takdirde aracı kullanmayacak ve bu durumda  yukarıda belirtilen  şartlarda  şoför çalıştırılacaktır. Ruhsat sahibi yukarıda belirtilen  hükme ihtara rağmen  uymadığı takdirde çalışma ruhsatı iptal edilir.

YOLCULAR İLE İLİŞKİLER

MADDE  16. 

Sürücü ve yardımcılar yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

 

a)  Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun   eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkolü yada ruh hastası olması hallerinde, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; Emniyet Müdürlüğüne haber verilerek beklenecektir.

 

b)  Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen sürücü hakkında Belediye Encümenince 7 (yedi) gün duraktan uzaklaştırma, araç sahibine para cezası uygulanır.

 

c)  Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürücü veya yardımcının yolcuya karşı Türk Ceza Kanunun Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde bir daha Taksi Duraklarında görev  almama cezası uygulanılır.

 

SÜRÜCÜ, İŞLETMECİ İLE BELEDİYE İLİŞKİLERİ

 

MADDE  17.

 

a)  Sürücüler ve işletmeciler arasındaki ilişkilerde, tarafların birbirleriyle ;

 

     - Münakaşa etmeleri halinde; İlgili araçlar 7 gün seyrüseferden men, ilgili sürücü veya yardımcılar  30 gün çalışmaktan men edilir. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanılır.

 

   - Fiziki şekilde kavga etmeleri halinde; ilgili araçlar 30 gün seferden men, ilgili sürücü veya yardımcılar ise 6 ay çalışmaktan men edilirler. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanılır.

 

     - Mahkemeler tarafından hükme bağlanan şekilde suç işlemesi halinde; ilgili araçla 3 ay seferden men edilir.

 

b) Sürücü, yardımcı ve işletmeciler Meslek Odasının veya Belediye Zabıta görevlilerinin bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Denetimle ve uyarılarla ilgili olarak Meslek Odası veya Belediye Zabıta görevlilerine yetkilerine karşı (a) bendinde belirtilen eylemlerde bulunanlara, belirtilen cezalar  %50 arttırılarak uygulanılır.

 

FİYAT TARİFELERİ

 

MADDE 18. Meslek Odasından alınan görüş ile Belediye Meclisince belirlenen Taksimetre açılış  ücreti - km ücreti çerçevesinde taşımacılık ücreti alınır.

 

Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar.

 

HAREKET TARİFE VE SAATLERİ

 

MADDE 19. Her Taksi, Belediyece belirlenen kendilerine ait  durak yerinde depolama ve bekleme yapabilecektir. Duraklarda, hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre uygulanır.

 

DENETİM SİSTEMİ

 

MADDE 20. Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir:

 

a) Belediye Denetimi; Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından istenen usul ve çerçevede yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine ayıkırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği kurallarına uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen zabıtlar: Belediye Encümenince değerlendirilerek her ihlal için aracın bir gün seferden men edilmesi ve Encümence uygun görülen para cezası uygulanır.

 

Bu ceza bir yıl içinde tekrar eden her ihlal için her seferinde iki katı arttırılarak uygulanır. Yönetmelik hükümlerinin bir yılda otuzdan fazla sayıda ihlal edilmesi halinde işletme ruhsatı  iptal edilir. İhlallere ilişkin uygulamalar her yıl sonu itibariyle sıfırlanarak, yıl bazında yapılır. Belediye Zabıta Birimlerinin tanzim edeceği zabıtlar; sadece Taksi ulaşıma ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır.

 

b) Meslek Odası denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücü ve yardımcılara ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir. Meslek Odasının  kendi mevzuatında ceza  olmadığından dolayı  Belediye Encümen kararı ile uygulanır.

 

c) Zabıta  Müdürlüğü denetimi;  Zabıta Müdürlüğünce istenen usulde yapılacaktır.  Araçlara verilen Trafik cezaları Belediyeye aylık ceza çizelgesi halinde bildirilecektir.

 

d) Vatandaş denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna hizmetlerle ilgili şikayetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacak ve şikayet dilekçesinde; şikayetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak, varsa  şikayete konu olan olaya ilişkin kişi veya kişilerin  adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikayetler Belediyece dikkate alınmaz.

 

e) Sistemin öz denetimi; sistemde yer alan işletmeciler kendi aralarında seçecekleri denetleme kurulu oluşturacaklardır. İşletmeci sürücü veya yardımcı olarak görevli olan kişiler sisteme ilişkin şikayetlerini  denetim kuruluna yazılı olarak yapacaklar; dilekçelerinde şikayetin konusu, yeri, gün ve saati yazılacaktır. Bu şikayetler öncelikle Denetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Denetim Kurulu şikayet konusunu çözümlenmek üzere Meslek Odasına aktarabilir. Meslek odasının çözümleyemediği hususlarda Meslek Odası tarafından Belediyeye yazılı olarak bildirilebilir.

 

f)  Taksi Durak yeri değişikliklerine ilişkin talepleri yazılı olarak Belediyeye bildirilir. Konunun Belediye Encümenince karara bağlanmasından sonra olumlu ise İl Trafik Komisyon kararı alınmasından sonra uygulamaya geçilir.

 

CEZA VE HİZMET BEDELİ ÖDEMEYENLER

 

MADDE 21.  Bu yönetmelik hükümlerine aykırı  hareket  edenler hakkında  düzenlenen  zabıtlar,   Encümence değerlendirilerek gerekli para cezaları veya seferden men cezaları verilir.

 

TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI

 

MADDE 22. Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere, Belediyece düzenlenen ve her yıl vizelenecek olan “Taksi Çalıştırma Ruhsatı" verilecektir. Çalıştırma Ruhsatı, taksinin çalışması esnasında araçta bulundurulacaktır. “Taksi Çalıştırma Ruhsatı" olmadan çalışılamaz İşletici yada araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalıştırma ruhsatını ibraz etmek zorundadır.

 

            “Taksi Çalıştırma Ruhsatı"1(bir) yıl süre ile geçerli olup, her yıl vizelenecektir.

 

Taksi Çalıştırma Ruhsatı ile vize ücreti Biga Belediye Meclisi’nce belirlenecek olup, Çalıştırma Ruhsatı almayan ve yıllık vizelerini yaptırmayan Taksilere çalışma izni verilmeyecektir.

 

            a)  Ruhsat 1 (bir) yıl için geçerlidir.

 

           b) Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde; Belediye Meclisi’nce o yıl için tespit edilen ruhsat vize ücretini peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatların 1 (bir) yıl daha geçerli olmak  üzere vizelettirilmesi zorunludur.

 

           c) 1 (bir) yıllık çalışma süresi dolan ruhsatların 30 (Otuz) gün içerisinde vize işlemi yaptırmayan taksilerin ruhsatları iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen araç sahiplerinin  yıl içerisinde veya sonrasında tekrar çalışma izni için müracaatları ilk müracaatmış gibi değerlendirilerek  “Taksi Çalıştırma Ruhsatı” bedelinin Belediye’ye yatırılması ile yeniden Çalıştırma Ruhsatı almak suretiyle Taksisini çalıştırabilir.

 

           d) Taksi sahibinin yıl içinde ölümü halinde en geç 3 (üç) ay içinde varislerinin Belediyeye başvurarak yıllık ruhsat harcı ödemeden kendi adlarına ruhsat almak kaydıyla Taksi hatlarını çalıştırabilirler. Ölümden dolayı taksi hattının devri halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde Çalıştırma Ruhsatını devir alır.

 

           e) Aracın alım–satımının yapılması halinde durumun yazılı olarak Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne en geç 7(Yedi) gün içerisinde Zabıta Müdürlüğü’ne bildirmesi suretiyle Belediye’ye ruhsat ücreti yatırmadan yeni aracı ile  Çalıştırma Ruhsatına yeni plakasını işletmek suretiyle hattında çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisinde Müracaat etmeyenlerinin Çalıştırma Ruhsatları İptal edilir.

 

 Çalıştırma Ruhsatını devredenler ile Yönetmelik gereği Çalıştırma Ruhsatı iptal edilenler, ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler.

 

            f) ( Belediyemiz Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 2015/48 sayılı kararı ile eklenen) Taksi durak çalışanları, durak yeri değişiklik taleplerini yazılı olarak bildireceklerdir. Belediye Encümen’i durak yeri değişiklik taleplerini uygun gördüğü takdirde taksi durak yerini değiştirebilir.

 

 TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME:

 

MADDE 23. Taksi durak sıra hakkında çalıştırmakta olduğu aracını sıra hakkından çekmek isteyen şahıslar; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacakları Trafik Çekme Belgesini Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne ibraz ederek, durak sıra hakkındaki plakayı kayıttan düşürecekler ve bu durumu bir dilekçe ile Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bildireceklerdir.

 

 Bu takdirde Taksi Çalıştırma Ruhsatı Belediye Encümen kararı ile iptal edilir.

 Taksi sıra hakkından çekilenlerin ödedikleri ruhsat ücreti geri ödenmez.

 

 

ARAÇ DEĞİŞTİRME VEYA ÇALIŞTIRMA RUHSATI DEVRETME 

 

MADDE 24. 

 

a) Aracını yenilemek için satanlar hakkını korur, satın alan durağa giremez. Ayrıca sattığı araç ile aldığı aracın plakalarının Belediyeye ve Meslek Odasına bildirilmesi gereklidir.

 

b)Taksi duraklarında devir işlemi için durak ve çalıştırma ruhsatı hakkını devreden ile devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne müracaatları gereklidir. Durak çalışanlarının sayısının yarıdan bir fazlasının rızası (Uygun Görüşleri) bildiren belge olacaktır.

 

c) (Belediyemiz Meclisinin 01/03/2012 tarih ve 2012/37 sayılı kararı ile değişik şekli )  Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahipleri; ruhsat ve durak sıra haklarını Belediye Encümen Onayı ile devredebilirler. Devir alacak olan işletmecinin, bu yönetmelik çerçevesinde çalışma ruhsatı sahibi olması zorunludur. Taksi Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti”  Belediye Meclisince belirlenir. Bu ücret peşin ödenmeden araç, seyrü sefere başlatılamayacak olup, gerekli izin verilmeyecektir.  

 

Çalıştırma Ruhsatı Sahiplerinin Belediyeden izinsiz olarak, ruhsat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlerini Belediye nezdinde onaylatmak için 30 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işleminde Çalıştırma Ruhsatı Devir Ücreti % 50 arttırılarak ödenecektir. Bu süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir ücreti % 100 arttırılarak ödenecek ve 6 ay içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde Çalıştırma Ruhsatı Hakları iptal edilecektir.

 

    Taksi Sıra hakkı sahiplerinin ölümü halinde veya talep edildiği taktirde 1. Derece yakınlarına yapılacak çalıştırma ruhsatı ve sıra hakkı devirlerinde çalıştırma ruhsatı devir ücreti alınmaz.

 

d) Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahiplerinin, aracın eskimesi nedeni ile değiştirmek istemesi halinde; Belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile gerekçesini ve yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Alınacak araç, bu Yönetmeliğin 14/f bendinde belirtilen şartlara uygun ise, Belediye Zabıta Müdürlüğünün izni ile araç değiştirebilir.

 

 

TAKSİ DURAK TEMSİLCİLİĞİ

 

MADDE 25.  Durak Temsilcisi - Belediye ile Durak ve Durak sıra hakkı sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.

 

Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve Belediyeye bildirilecektir.

 

Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE 26.  Bu yönetmelik Biga Belediye Meclisinin onayı ve yerel gazetede ilanı  ile yürürlüğe girer. Ancak mevcut taksi durakları bu yönetmelikte yer alan 6.7.8 ve 9. maddeleri dışındadır.

 

YÜRÜTME

 

MADDE 27.  Bu yönetmelik Biga Belediye Başkanlığınca yürütülür.

 

X