Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürü: Necmi Şencan

Okul
:
Anadolu Üniversitesi
Bölüm
:
İşletme
Telefon
:
0286 315 00 00 (Dahili: 102)
E-Posta
:
necmi.sencan@biga.bel.tr
 

Görev ve Sorumlulukları

Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Kanunu, Çevre Kanunu ve İlgili diğer mevzuat dahilinde ilçemiz temizlik hizmetlerinin yapılması ve atıksu arıtma tesisinin işletilmesi ile ilgili işlerin yürütülmesi görevlerini ifa eder.

Temizlik İşleri Müdürü
-Temizlik İşleri Birimi
-Atıksu Arıtma Tesisi
 
-Müdürlüğe gelen her türlü müracaatlara (dilekçe, e-mail, telefon vb) zamanında cevap verilmesi,

-Belediye sınırları ve mücavir alanda; çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerlerinin temizliği, sokakların ve konteynerlerin yıkanması işlemini yapmak veya yaptırmak ve bu amaçla çalışma plan ve programı belirlenerek bu plan dâhilinde çalışmaların sürdürülmesini takip etmek,

-Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak,

-Biga, Çan, Yenice ve Çevresi (BİÇAY) Katı Atık Yönetim Birliği tarafından yürütülen Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Projesinin gereklilikleri yerine getirmeyi sağlamak,

-Müdürlüğün faaliyetleri konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar, eğitimler, panel veya toplantılar düzenlemek, ilgili broşür ve afiş hazırlayarak halka duyurulmasını sağlamak,

-Atıksu Arıtma Tesisinin düzenli olarak işletilmesi ve Bakanlık neznindeki işlerinin yürütümü ve takibini sağlamak.

-22.07.2005 Tarih ve 25883 Sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve bertarafının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

-06/06/2015 Tarih ve 29378 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, bitkisel atık yağ üreticilerinin çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile işbirliği yaparak toplama sistemini oluşturmak, bitkisel atık yağ toplama faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirmek, işin denetimi ve takibini Zabıta Müdürlüğü ile birlikte yapmak

-24.08.2011 Tarih ve 28035 Sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği “ kapsamında ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

-31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık pillerin ayrı olarak toplatılmasına yardımcı olmak ve işbirliği yapılmasını sağlamak,

BİGA BELEDİYESİ KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ 

İlçe merkezimizden kaynaklanan atıksuların arıtılması ve su kaynaklarımızın kirlenmesini önlemek için faaliyete alınan Atıksu Arıtma Tesisimiz mülkiyeti belediyemize ait olup Hamdibey Mah. Kadıovası Mevkii 21K.1C.4 pafta no, 222 ada 12-27-28 ve 29 nolu parsellerde kayıtlı bulunmaktadır.46 654 m² yüzölçümlü alanda inşaatı tamamlanmıştır.

Tesisimiz, çevresel değerlerimizin korunması, ekolojik dengenin tahribini ve yok olmasının önlenmesi, insan ve diğer canlıların gelişmesini, doğal yapılarına uygun bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerinin sağlanması, kirlilik yüklerinin azaltılması için atıksuların arıtılarak alıcı ortamların kirletilmesinin önlenmesi amacını taşımaktadır İller Bankası kontrollüğünde tamamlanan projemiz 13972 m3/gün kapasiteli, 2 kademeli, 90 000 kişi  nüfusa hizmet edecek olan Aktif Çamur Sistemi ile çalışan Atıksu Arıtma Tesisimiz; Havalandırmalı Kum Tutucu, Terfi Merkezleri, Dağıtma Yapısı, Anaerobik Havuzlar, Havalandırma Havuzları, Çökeltme Havuzları ve idari binaları içermektedir. Kaba inşaat, mimari ve ince işler, elektrik ve mekanik işleri, alt yapı ve çevre düzenlemelerini kapsamaktadır.

Tesisimizin, Kesin Kabulü 21.08.2015 tarihinde İller Bankası A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü, Biga Belediyesi ve yüklenici firma Gintek İnşaat A.Ş yetkililerinin katılımıyla tesiste yapılan denetlemeler sonucunda imza altına alınmış ve belediyemizin işletme süreci başlamıştır. Tesisimizin SAİS(Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ) çalışmaları tamamlanmıştır. Aynı zamanda tesisimizin Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin Belgesi (09.09.2016 – 52321) ve başvurumuz sonucu tüm deşarj kriterlerini sağladığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız tarafından Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi verilmiştir.                                                                                       

X