BİGA BELEDİYESİ İHALE İLANI

 

İ                 L                A               N

 

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinde mevcut 2 adet işyeri ile İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Belediye İşhanı 2. Ve 3. Katta mevcut 2 adet işyerinin 01/11/2023 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar 1 yıl 2 ay süre ile kiralanması, Hamdibey Mahallesi 222 Ada 114 parsel üzerinde mevcut 8763,14 m2, Hamdibey Mahallesi 1402 ada 167 parsel üzerinde mevcut 2152,32 m2, Şirintepe Mahallesi 1470 ada 3 parsel üzerinde mevcut 5574,78 m2 ,Sakarya Mahallesi 689 ada 15 parsel üzerinde mevcut 587,80 m2 arsaların satışlarının ve Biga Belediyesi Kapalı Pazar yerindeki  Ayakkabı ve Tuhafiye Bölümünde bulunan  18 adet peronun tahsisi ihalesi  yapılacaktır.

 

           Gayrimenkullerin kiralama, satışı ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis işlemlerine dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K.nun 45. Ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle, 28/09/2023 Perşembe günü Saat: 10.00 ‘ da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemizde müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

           Söz konusu gayrimenkullerin kiralama, muhammen satış bedeli ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis bedelleri ile ihalenin geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

Kiralanacak ve Satılacak Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

 

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Bağımsız Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Muhammen Kira Bedeli

Teminat

1

İstiklal

128/45

125

11,40

İşyeri

700,00 TL

294,00 TL

2

İstiklal

128/45

215

53,10

İşyeri

2.000,00 TL

840,00 TL

3

İstiklal

117/28

52

26,00

İşyeri

1.000,00 TL

420,00 TL

4

İstiklal

117/28

57

23,00

İşyeri

1.000,00 TL

420,00 TL

5

Hamdibey

222/114

-

8763,14

Arsa

35.000.000,00 TL

1.050.000,00 TL

6

Hamdibey

1402/167

-

2152,32

Arsa

19.000.000,00 TL

570.000,00 TL

7

Şirintepe

1470/3

-

5574,78

Arsa

40.000.000,00 TL

1.200.000,00 TL

8

Sakarya

689/15

-

587,80

Arsa

7.000.000,00 TL

210.000,00 TL


Kapalı Pazaryeri Peron Tahsis Listesi

İştigal Konusu

Peron No

Muhammen Bedel

Teminat

Ayakkabı ve Tuhafiye ( köşe )

839,  958,

30.000,00 TL

15.000,00 TL

Ayakkabı ve Tuhafiye

761, 762, 840, 959, 960, 961, 962, 979, 1015, 1016,1017, 1018, 1022, 1087, 1088, 1089

30.000,00 TL

 

10.000,00 TL

      

           2) Gayrimenkul kiralama, satış ve kapalı pazaryeri peron tahsisi  ihalesine katılacaklarda aranacak belgeler                                                                                                                                                                            

 1. Gerçek Kişilerden;
 1. İkametgah belgesi
 2. Nüfus Cüzdan fotokopisi
 3. Geçici teminat makbuzu
 4. Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
 5. Belediyemize borcu olmadığına dair yazı
 6. Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine katılacaklar için ilave olarak 1 adet vesikalık fotoğraf
 7. Vergi Kaydı

 

 1. Tüzel Kişilerden;
 1. Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2023  yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi)
 2. Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
 3. Geçici teminat makbuzu
 4. Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

 

                      İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini Gelir Şefliğinden almaları ve  teminat bedelini nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırmaları zorunludur.

 

         c) Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişileri  her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 

3)İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinde görülebilir.

 

 

4)Kiralama ve tahsis ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına dair  makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz  Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler  ihaleye iştirak  için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince tekliflerini    ihale  saatinde   ulaştırmak şartıyla  posta ile de gönderebilirler.

 

        İlan Olunur.

X