HAMDİBEY VE İSTİKLAL MAHALLESİ ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

İ L A N

Belediyemiz Encümeninin 13/04/2023 tarih ve 2023/115 sayılı kararı ile İlçemiz Hamdibey Mahallesi 15 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 85, 86, 87, 88, 92, 106 ve 107 no.lu parseller ile İstiklal Mahallesi 315 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 80, 82, 83, 84, 89, 98 ve 186 no.lu parseller, 463 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 127, 132, 136 ve 138 no.lu parselleri kapsayan bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan Arsa ve Arazi düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş 18/04/2023 tarih ile 18/05/2023 tarihleri arasında ( 18/04/2023 ve 18/05/2023 tarihleri dahil ) askıya asılmış, Askı süresi içerisinde Çanakkale 2. İdare Mahkemesinin 27.04.2023 tarih ve Esas No:2022/967 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup, askı süreci durdurulmuştur. Belediyemiz tarafından yapılan itiraz neticesinde, Bursa Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesinin 29.05.2023 tarih ve Y.D İtiraz No:2023/737 sayılı kararıyla, Çanakkale 2. İdare Mahkemesinin 27.04.2023 tarih ve Esas No:2022/967 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle; eksik kalan 21 günlük askı süreci tamamlanmak üzere 03/07/2023 tarih ile 24/07/2023 tarihleri arasında ( 03/07/2023 ve 24/07/2023 tarihleri dahil ) askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde kurumumuza yapılan 11 itirazın 7 tanesi uygun görülerek ve itiraza konu olmayan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 315 ada 37 parselin de ayak bastığı alana isabet eden 1665 ada 3 ve 4 parseller tam hisseli olarak tahsis edilerek hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 08/09/2023 tarih ve 2023/258 sayılı Encümen Kararı ile tasdik edilmiş olup, aynı maddeye göre bir ay süre ile asıya asılması gerektiğinden; Adı geçen alana ait revize edilen parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 20/09/2023 tarih ile 20/10/2023 tarihleri arasında (20/09/2023 ve 20/10/2023 tarihleri dahil) askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 20/10/2023 Cuma günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

durum haritası.pdf

X