BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Resim

 

İ                 L                A               N

 

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal, Hamdibey, Şirintepe ve Sakarya Mahallesinde 4 adet Arsa, Çavuşköy Mahallesinde 9 adet Tarlanın satışı, İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinde 2 adet, İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Belediye İşhanı 2. Katta mevcut 2 adet işyeri ve Hamdibey Mahallesi Çayır Caddesi No:27 üzerinde ki Ada Düğün Salonu içerisinde bulunan büfenin  01/08/2024 tarihinden 31.12.2026 tarihine kadar 2 yıl 5 ay süre ile kiralanması ve Biga Belediyesi Kapalı Pazar yerindeki  Ayakkabı - Tuhafiye Bölümünde bulunan  15 adet peronun tahsisi ihalesi  yapılacaktır.

 

           Gayrimenkullerin satış, kiralama ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis işlemlerine dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K.nun 45. Ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle, 11/07/2024 Perşembe günü Saat: 10.00’ da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemizde müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

           Söz konusu gayrimenkullerin muhammen satış bedelleri, kiralama ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis bedelleri ile ihalenin geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

Satılacak, Kiralanacak Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

 

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Bağımsız Bölüm No

Taşınmaz m²

Cinsi

Muhammen Bedeli

Teminat

1

İstiklal

1394/163

-

140.00

Arsa

2.000.000,00 TL

60.000,00 TL

2

Hamdibey

1402/167

-

2152,32

Arsa

20.000.000,00 TL

600.000,00 TL

3

Şirintepe

1470/3

-

5574,78

Arsa

45.000.000,00 TL

1.350.000,00 TL

4

Sakarya

689/15

-

587,80

Arsa

9.000.000,00 TL

270.000;00 TL

5

Çavuşköy

1797/5

-

6978,92

Tarla

1.750.000,00 TL

52.500,00 TL

6

Çavuşköy

1760/4

-

30122,51

Tarla

9.050.000,00 TL

271.500,00 TL

7

Çavuşköy

1746/1

-

3335,34

Tarla

840.000,00 TL

25.200,00 TL

8

Çavuşköy

1781/16

-

6708,33

Tarla

1.680.000,00 TL

50.400,00 TL

9

Çavuşköy

1755/3

-

7632,12

Tarla

1.910.000,00 TL

57.300,00 TL

10

Çavuşköy

1739/1

-

42482,17

Tarla

10.650.000,00 TL

319.500,00 TL

11

Çavuşköy

1785/7

-

2891,21

Tarla

730.000,00 TL

21.900,00 TL

12

Çavuşköy

1811/1

-

1298.77

Tarla

325.000,00 TL

9.750,00 TL

13

Çavuşköy

1792/1

-

1203,38

Tarla

301.000,00 TL

9.030,00 TL

14

İstiklal

128/45

184

13,90

İşyeri

          1.500,00 TL

540,00 TL

15

İstiklal

128/45

185

25,20

İşyeri

2.000,00 TL

720,00 TL

16

İstiklal

117/28

50/A

10,00

İşyeri

1.500,00 TL

540,00 TL

17

İstiklal

117/28

52

26,00

İşyeri

1.500,00 TL

540,00 TL

18

Hamdibey

383/12

Çayır Cad No:27

10,97

Büfe

1000,00 TL

360,00 TL


Kapalı Pazaryeri Peron Tahsis Listesi

İştigal Konusu

Peron No

Muhammen Bedel

Teminat

Ayakkabı ve Tuhafiye ( köşe )

839,  958,

40.000,00 TL

24.000,00 TL

Ayakkabı ve Tuhafiye

840, 959, 960, 961, 962, 979, 1017, 1018, 1022, 1087, 1088, 1089,1090

30.000,00 TL

 

16.000,00 TL

      

         

 

 

 

 

 

 

 2) Gayrimenkul satış,  kiralama ve kapalı pazaryeri peron tahsisi  ihalesine katılacaklarda aranacak belgeler    

 1. Gerçek Kişilerden;
 1. İkametgah belgesi
 2. Nüfus Cüzdan fotokopisi
 3. Geçici teminat makbuzu
 4. Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
 5. Belediyemize borcu olmadığına dair yazı
 6. Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine katılacaklar için ilave olarak 1 adet vesikalık fotoğraf
 7. Vergi Kaydı

 

 1. Tüzel Kişilerden;
 1. Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2024  yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi)
 2. Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
 3. Geçici teminat makbuzu
 4. Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

 

           İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini Gelir Şefliğinden almaları ve  teminat bedelini nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırmaları zorunludur.

 

          c) Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişileri  her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 

3-  İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinde görülebilir.

 

4-  Satış, Kiralama ve tahsis ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına dair  makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz  Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler  ihaleye iştirak  için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince tekliflerini    ihale  saatinde   ulaştırmak şartıyla  posta ile de gönderebilirler.

 

        İlan Olunur.

X